Възражение от „АРТЕКС ЗЛАТЕН ВЕК” ООД

До
Началника на ДНСК
бул. „Христо Ботев” № 47
гр. София

ВЪЗРАЖЕНИЕ

От: „АРТЕКС ЗЛАТЕН ВЕК” ООД, ЕИК 175376051, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. ”Неофит Рилски” № 46, чрез арх. Весела Иванова Мирянова, управител

Относно: Констативен акт № СТ-146 от 03.04.2019г., съставен по отношение на следния строеж: „Административна сграда с офиси, търговски обекти, ателиета, технически помещения, подземни и надземни гаражи и паркинги – Първи етап“, с местонахождение: УПИ I – 98, 99 от квартал „272а” по плана на град София, местност „Лозенец – I част”, Район „Лозенец” – СО

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НАЧАЛНИК,

Във връзка с Констативен акт № СТ-146 от 03.04.2019г. и съдържащите се в него констатации за извършени СМР в отклонение от одобрените проекти и за строителство в собствения ни УПИ III-96,97,409,410,411 без издадени строителни книжа, бихме искали да Ви уведомим за следното:

I. Относно констатирана липса на отвори, предвидени за монтаж на автомобилни асансьори, както и написаната по този повод заповед в заповедната книга

Строежът е на етап изпълнение на груб строеж и до момента не е подписан акт обр. 14 за приемане на конструкцията. Липсата на отвори е временна и е с цел осигуряване на по-добра технологичност при изпълнението на кофражните работи, както и с цел осигуряване на по – голяма площ за временно съхранение на строителни материали. Поради това описаните отклонения не са нито съществени, нито несъществени, а ВРЕМЕННИ – по технологични съображения, разпоредени от проектанта по част „Конструктивна“ – инж. Първанов /СТРУКТО“ ООД/.

За целта е съставена Заповед №7 от 09.01.2018 г. от заповедната книга, в която са дадени указания на Проектанта по част „Конструктивна“ за затваряне отворите за автомобилните асансьори, предвид големите им размери. Към тази заповед има два броя приложения, които касаят начина на армиране на тези зони. Поради факта, че затварянето им е временно, за нуждите на самото строителство, указанията за последователността на изпълнението на тези СМР, както за тяхното затваряне, така и за последващото им оформяне като отвори са документирани в заповед. Големият обем на информация, която съдържа, както и спецификата на детайлите към нея, е прието да се оформи отделно и да се прикачи към Заповедната книга, без това да я прави невалидна. Номерът и датата са поредни на останалите вписани заповеди в книгата, а запознаването със съдържанието й всеки участник в процеса е удостоверил собственоръчно с подписа си.

Констатираното отклонение е временно и отворите би следвало да бъдат изпълнени, в съответствие с одобрения проект по част „Конструктивна“ преди подписване на акт обр. 14, след избора на модела на автомобилния асансьор и след уточняването на точните размери и формата на отворите, с което считаме че не сме нарушили нито един нормативен акт на Република България.

Прилагаме Ви конструктивно становище за изпълнението на отворите, което допълва указанията в заповедната книга.

Независимо от горното и с оглед на констатациите в цитирания констативен акт, заявяваме, че към датата на подаване на настоящото уведомление отворите са изпълнени съобразно одобрения проект, като доказателство за което прилагаме снимков материал.

С оглед на горното считаме, че не са налице основания за постановяване на заповед за частично или цялостно спиране на строеж „Административна сграда с офиси, търговски обекти, ателиета, технически помещения, подземни и надземни гаражи и паркинги – Първи етап“, с местонахождение: УПИ I – 98, 99 от квартал „272а” по плана на град София, местност „Лозенец – I част”, Район „Лозенец” – СО във връзка с изпълнението на отворите за автомобилни асансьори.

II. Относно неизпълнена частично плоча на кота +5,70

Участъкът от плочата на кота +5,70, намиращ се от ос „1“ до ос „3“ и от ос „C” до ос „Е” към момента на извършените проверки на място не бе изпълнен поради технологични причини, поради което не се явяват нито съществени, нито несъществени, а ВРЕМЕННИ – по технологични съображения, разпоредени от проектанта по част „Конструктивна“, в съотвествие с неговите правомощия и задължения по ЗУТ. Поради самостоятелната му работа в експлоатационно състояние, последващото бетониране на това поле няма да наруши натоварванията и статическата схема на плочата като цяло. Цитираната зона е предвидено да бъде замонолитена съгласно приложеното конструктивно становище преди съставяне на акт образец 14.

Независимо от горното и с оглед на констатациите в цитирания констативен акт, заявяваме, че към датата на подаване на настоящото плочата е излята съобразно одобрения проект, като доказателство за което прилагаме: заповед № 53 от 09.04.2019 г. в заповедната книга, акт за приемане на извършените СМР по нива и елементи на строителната конструкция /обр. 7/ от 09.04.2019 г. и снимков материал.

С оглед на горното считаме, че не са налице основания за постановяване на заповед за частично или цялостно спиране на строеж „Административна сграда с офиси, търговски обекти, ателиета, технически помещения, подземни и надземни гаражи и паркинги – Първи етап“, с местонахождение: УПИ I – 98, 99 от квартал „272а” по плана на град София, местност „Лозенец – I част”, Район „Лозенец” – СО във връзка с изпълнението част от плоча на кота +5.70.

III. Относно коригиране наклоните на откосите в съседния имот УПИ III-96,97,409,410,411, както и констатирания незаконен строеж, представляващ неукрепен изкоп

Изпълнението на изкопните работи в УПИ III-96,97,409,410,411 е осъществено от м.04.2017 г. до м.09.2017 г. и през този период наклоните на изпълнените откоси са същите като тези в одобрения на 23.03.2017 г. от СО-НАГ проект за укрепване на строителния изкоп, както и плана по безопасност и здраве, те са изпълнени при несъществено изменение на местоположението на рампата за слизане в строителния изкоп. След приключване на конструкцията на сградата до кота ±0,00, поради опасност от свличане на земни маси от откосите на рампата, е изпълнен обратен насип върху тях до сутеренната конструкция на сградата. Откосите между рампата и ненарушения околен терен са с леко променен наклон, вследствие на дългия период от време, през който са били изложени на атмосферни влияния.

Считаме, че изпълненият изкоп отговаря на одобрените ни проекти за УПИ I-98,99 и не се явява самостоятелен строеж, тъй като имотът се използва за нуждите на строителството в УПИ I-98,99 – прилагаме нотариално заверена декларация съгласие.

В съответствие със срока, уговорен в представената към настоящото уведомление декларация, констатираният при проверката изкоп към настоящия момент вече е запълнен, като УПИ III-96,97,409,410,411 е възстановен в състоянието си преди извършването на изкопа. Преди изпълнението на обратният насип са затворени отворите в сутеренната стена по ос G, съгласно приложеното конструктивно становище за начина на изпълнение на укрепващата конструкция – „берлински тип“.

Поради това и не са налице предпоставки за спиране на строителство или налагане на други мерки по отношение на строеж в УПИ III-96,97,409,410,411, тъй като към настоящия момент такъв строеж не е налице и в имота не се извършват СМР. Също считаме, че поради отстраняването на извършените изкопни работи в УПИ III-96,97,409,410,411, към настоящия момент не са налице и каквито и да било основания за налагане на мярка „цялостно или частично спиране на строеж“ спрямо извършвания строеж в УПИ I – 98, 99 от квартал „272а” по плана на град София, местност „Лозенец – I част”, Район „Лозенец” – СО на това основание.

Като доказателство за изпълненото обратно засипване прилагаме снимков материал.

IV. Изпълнена мазилка в сутеренните нива

Строително монтажните работи по конструкцията на сградата са изпълнявани в съответствие с одобрените проекти, което е удостоверено със съставените Актове образец 7 за приемане на извършените СМР по нива и елементи на строителната конструкция. За вложените материали са налице съответните Декларации за експлоатационни показатели, Декларации за характеристиките на строителните продукти и Сертификати за качество, съгласно Наредба РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България. Въз основа на това считаме, че са спазени изискванията на чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ. Започнато е изпълнение на мазилка върху стоманобетонните елементи, което е последващ технологичен процес, при който не се нарушават основните изисквания към строежа и не е възпрепятствано съставянето на необходимите актове и протоколи по реда на Наредба 3/2003г. съгласно Писмо изх. № СТ-146-05-536/21.12.2018г. на ДНСК.

В допълнение и независимо от горното, бихме искали да посочим, че към настоящия момент мазилките са частично премахнати с цел разкриване на извършените под тях СМР, като доказателство за което прилагаме снимков материал. С оглед на факта на отстраняване на констатираните несъответствия, считаме, че не е налице каквото и да било основание за частично или цялостно спиране на строеж „Административна сграда с офиси, търговски обекти, ателиета, технически помещения, подземни и надземни гаражи и паркинги – Първи етап“, с местонахождение: УПИ I – 98, 99 от квартал „272а” по плана на град София, местност „Лозенец – I част”, Район „Лозенец” – СО.

V. Обезопасяване на строителния обект

Сградата е обезопасена, като са поставени парапети по всички контури на всички плочи, съгласно Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. Освен поставените парапети, като допълнителна мярка за безопасност, но ненормативно изискуема, е поставена предпазна мрежа за улавяне на евентуално падащи предмети. Носимоспособността й е достатъчна да улови дори и падащ човек от височина 6 м. Именно поради тази причина, тази мрежа се мести, за да бъде две нива под изпълняващата се плоча.

Независимо от горното, по фасадите на строежа към улица „Златен рог“ и ул. „Капитан Тодор Ночев“ са сложени допълнително строителни мрежи, като доказателство за което прилагаме снимков материал. С оглед на това считаме строежа за надлежно обезопасен, поради което не са налице основания нито за частично, нито за цялостно спиране.

Уважаеми г-н Началник,

В светлината на всичко гореизложено, бихме искали още веднъж да посочим, че всички забележки, посочени в Констативен акт № СТ-146 от 03.04.2019г., СА НАДЛЕЖНО ОТСТРАНЕНИ, поради което в момента строежът е в пълно съответствие с одобрените строителни книжа и строителните нормативи. Поради това и издаването на заповед, дори за частично, а още повече за цялостно спиране на строителството би било напълно незаконосъобразно и в противоречие с целта и духа както на ЗУТ, така и на административното законодателство в цялост, като едно такова спиране ще бъде свързано и с неправомерно нанасяне на изключително големи по размер щети за Възложителя.

Възразяваме срещу констатираните отклонения, тъй като те не са нито съществени, нито несъществени, а временно изпълнени, след съответните предписания на проектанта по част „Конструктивна“. Те са изпълнени поради технологични съображения, и са временни – до приключване конструкцията на сградата, която е в процес на изпълнение.

В случай, че нашите възражения не бъдат уважени, то приемете настоящото като УВЕДОМЛЕНИЕ, че цитираните отклонения в Констативен акт № СТ-146 от 03.04.2019г. са ОТСТРАНЕНИ, предвид което са отпаднали причините довели до започване на производството по спиране на строежа. За целта Ви прилагаме Констативен Протокол, подписан от участниците в строителството /заедно със снимков материал/.

Молим Ви, преди да пристъпите към приключване на започната процедура по чл. 224 от ЗУТ за спиране на строителството, да разпоредите извършване на проверка, която да установи състоянието на строежа и липсата на каквото и да било основание за неговото спиране.

С уважение: арх. Весела Мирянова

Документ в PDF – формат ТУК