РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ № 134 / 26.01.2007 г. на сграда Златен Век е с правно действие до 17.12.2024 г. реши Административен съд - София град

Решение № 6800 на АССГ – гр. София във връзка с разрешение за строеж на сграда Златен Век ТУК.

ВАС потвърди окончателно обезпечителната мярка в полза на АРТЕКС

С определение от днес Върховният административен съд (ВАС) остави без уважение жалбата на ДНКС и потвърди окончателно наложената от Административен съд – София град обезпечителна мярка – спиране на административното производство по издаване на заповед за спиране на строежа „Златен век“.

На 23.07.2021 г., след обявеното в медиите намерение на ДНСК да инициира нова процедура по спиране на строежа, АРТЕКС предяви установителен иск, с който поиска от съда да установи, че дружеството има право да реализира строежа „Златен век“ в обема и вида съгласно издаденото разрешение на строеж, че същото е валидно най-малко до 19.11.2022 г., както и че валидността на разрешението следва да бъде удължена със срока на незаконното спиране през 2019 г. на строителството от ДНСК.
Като обезпечение на предявения установителен иск дружеството поиска и налагане на обезпечителна мярка – спиране на производството по издаване на заповед за спиране на строежа, което искане беше уважено от първоинстанционния съд, а днес – потвърдено и от ВАС.
За да допуснат, съответно потвърдят, обезпечителната мярка, двете съдебни инстанции приеха, че:
• предявеният иск е процесуално допустим (тъй като към датата на предявяване на иска АРТЕКС не е разполагало с друг процесуален ред за защита на правата си),
• въз основа на представените от АРТЕКС доказателства искът е вероятно основателен,
• обезпечителната мярка е подходяща, с оглед търсената с иска защита.
Така строителството на „Златен век“ продължава и не може да бъде спирано по инициатива на ДНСК до произнасяне с окончателен съдебен акт по предявения от АРТЕКС иск.

HOME АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ – МЕДИЕН АРХИВ