Разрешение за строеж № 134 / 26.01.2007 г. на сграда Златен Век е с правно действие до 17.12.2024 г.реши Административен съд – София град

Решение № 6800 на АССГ – гр. София във връзка с разрешение за строеж на сграда Златен Век – ТУК.

ВАС потвърди окончателно обезпечителната мярка в полза на АРТЕКС

С определение от днес Върховният административен съд (ВАС) остави без уважение жалбата на ДНКС и потвърди окончателно наложената от Административен съд – София град обезпечителна мярка – спиране на административното производство по издаване на заповед за спиране на строежа „Златен век“.
На 23.07.2021 г., след обявеното в медиите намерение на ДНСК да инициира нова процедура по спиране на строежа, АРТЕКС предяви установителен иск, с който поиска от съда да установи, че дружеството има право да реализира строежа „Златен век“ в обема и вида съгласно издаденото разрешение на строеж, че същото е валидно най-малко до 19.11.2022 г., както и че валидността на разрешението следва да бъде удължена със срока на незаконното спиране през 2019 г. на строителството от ДНСК.
Като обезпечение на предявения установителен иск дружеството поиска и налагане на обезпечителна мярка – спиране на производството по издаване на заповед за спиране на строежа, което искане беше уважено от първоинстанционния съд, а днес – потвърдено и от ВАС.
За да допуснат, съответно потвърдят, обезпечителната мярка, двете съдебни инстанции приеха, че:
• предявеният иск е процесуално допустим (тъй като към датата на предявяване на иска АРТЕКС не е разполагало с друг процесуален ред за защита на правата си),
• въз основа на представените от АРТЕКС доказателства искът е вероятно основателен,
• обезпечителната мярка е подходяща, с оглед търсената с иска защита.
Така строителството на „Златен век“ продължава и не може да бъде спирано по инициатива на ДНСК до произнасяне с окончателен съдебен акт по предявения от АРТЕКС иск.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 8652
София, 16.07.2021

Върховният административен съд на Република България – Второ отделение, в закрито заседание в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: АННА ДИМИТРОВА
ЧЛЕНОВЕ: ДОНКА ЧАКЪРОВА
ТИНКА КОСЕВА

при секретар и с участието на прокурора изслуша докладваното от съдията ТИНКА КОСЕВА по адм. дело № 7263/2021.

Производството е по реда на чл. 229 и сл. от АПК.
Oбразувано е по частна жалба, подадена от И. Асенова, процесуален представител на Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/, против определение № 4726 от 25.06.2021г., постановено по адм. дело № 6246/2021г. по описа на Административен съд София – град, с което е допуснато обезпечение на предявения от „Артекс Златен век“ ООД иск с правно основание чл. 128, ал.2 от АПК, чрез спиране на производството по издаване на заповед по чл.224 от ЗУТ за спиране на строеж „Административна сграда с офиси, търговски обекти, ателиета, технически помещения, подземни и надземни гаражи и паркинги – Първи етап, с местонахождение – УПИ I – 98,99 от кв..272а, по плана на гр. София, местност „Лозенец“ – I част, Район „Лозенец – СО“, започнало с издаване на Констативен акт № СТ – 146/18.06.2021г. на служители на ДНСК. Релевирани са оплаквания за неправилност на процесния съдебен акт, поради нарушение на материалния закон и необоснованост, а именно противоречие със събраните по делото доказателства. Конкретно се твърди, че с оспореното определение, съдът е допуснал обезпечение по недопустим иск с правно основание чл.128, ал.2 от АПК, поради липсата на предпоставките за правото на този иск, а именно: да е налице спор за съществуването на съответното административно право или правоотношение, който поражда правния интерес от търсената по този ред съдебна защита и неговото разрешаване със сила на присъдено нещо и липсата на втората предпоставка, търсещият защита да не разполага с друга процесуална възможност за това, т.е да не разполага с друг ред за защита. Твърди също, че не са налице и кумулативните изисквания на чл.391 от ГПК за допускане на обезпечението. Иска се отмяна на оспореното определение.
Ответната страна – „Артекс Златен век“ ООД , чрез процесуален представител адв. Вълов в писмен отговор оспорва частната жалба като изразява становище за нейната неоснователност. Моли оспореното определение като правилно да бъде оставено в сила.
Върховният административен съд, в настоящият състав на второ отделение намира частната жалба за процесуално допустима като подадена в срока по чл. 230 от АПК и от надлежна страна, но разгледана по същество е неоснователна.
В обжалваното определение №4726 от 25.06.2021г., постановено по адм. дело №6246/2021г., Административен съд София – град е приел, че са налице предпоставките на чл.391 ГПК, поради което е допуснал обезпечение на предявения иск с правно основание чл.128, ал.2 от АПК, чрез налагане на поисканата обезпечителна мярка при условията на чл.391, ал1, т.1 от ГПК. От представените по делото доказателства, съдът е преценил, че предявеният иск е допустим и вероятно основателен, както и че е налице обезпечителна нужда от спиране на административното производство по издаване на заповед за спиране на строежа във връзка с издадения Констативен акт №СТ – 146/18.06.2021г. от служители на ДНСК. От представената по делото справка за финансови вреди, настъпили в резултат на спиране на строежа със заповед №РД -08- 1/15.04.2019г., отменена впоследствие с влязло в сила решение на АССГ, съдът е стигнал до извода, че последващо и евентуално незаконосъобразно спиране на строежа в производството по издаване на заповед, започнало с посочения по – горе Констативен акт би причинило на „Артекс Златен век“ ООД значителни и трудно поправими вреди.
Определението е правилно.
Върховният административен съд счита за правилна и обоснована преценката на първоинстанционния съд за наличието на предпоставките по чл. 389 и сл. от ГПК за допускане на обезпечение.
За да се допусне обезпечение на даден иск, бъдещ или вече предявен, както и в конкретния случай, следва да са налице в кумулативна даденост следните предпоставки: допустимост на иска, вероятна основателност на същия, наличие на обезпечителна нужда и наред с това поисканата от молителя обезпечителна мярка, следва да бъде съответна на търсената с иска защита. Исковата молба е приета за редовна от докладчика по адм.дело №6246/2021г. по описа на АССГ, предявеният установителен иск е достатъчно добре индивидуализиран и липсва нередовност на същата. В случая предявения по адм. дело №6246/21г. по описа на АССГ иск с правно основание чл.128, ал.2 от АПК е приет за допустим с оглед предмета му, описан в исковата молба, а именно- установителен иск за установяване по отношение на ДНСК и началника на ДНСК, че ищецът е носител на субективно право на строеж, възникнало и със съдържание в съответствие с издаденото разрешение за строеж №134 от 26.01.2007г. на главния архитект на Столична община.
Не може да бъде споделено виждането на частният жалбоподател за недопустимост на иска, поради това, че е налице друг ред за защита на правата на ищеца. Видно от събраните по делото доказателства, както към датата на предявяване на иска, така и при постановяването на обжалваното определение не е налице издаден от ДНСК или друг административен орган, индивидуален административен акт по смисъла на ЗУТ за спиране на строежа, който да подлежи на обжалване от ищеца по административен и съдебен ред и по който ред на защита, същият би могъл да защити правата си. Твърдения за издаден нарочен индивидуален административен акт не са наведени и в частната жалба, както и не са ангажирани доказателства в производството по обжалване на определението, поради което не се споделят от настоящата съдебна инстанция посочените доводи.
Към настоящия момент също не се установява съществуването на друг процесуален ред за търсената същебна защита с предявения иск.
Неснователни са и наведените съображения, че предявения иск не бил вероятно основателен. Правилно първоинстанционният съд счита, че от представените с исковата молба писмени доказателства може да бъде направен извод за вероятната основателност на предявения иск по чл.128, ал.2 от АПК. Основателността на предявения иск се преценява с оглед на представените по делото доказателства, като тази преценка не следва да измества преценката, която съдът прави при решаване на спора по същество, доколкото би се стигнало до неговото пререшаване, което е недопустимо. Дали и искът е основателен е въпрос по същество, като при допускане на обезпечение на бъдещ или вече предявен иск, съдът преценява неговата вероятна основателност. При допускане на обезпечение, преценката за вероятната основателност на иска се извършва въз основа на въведените от ищеца твърдения и подкрепящите ги писмени доказателства /чл.391, ал.1, т.1 ГПК/, а когато ищецът не разполага с убедителни писмени доказателства – при представяне на гаранция в определен от съда срок при условията на чл.180 и чл.181 ЗЗД, т.е законът задължава съда да допусне обезпечение винаги, когато искът е допустим и е налице обезпечителна нужда, а вероятната му основателност може да бъде базирана върху изразената от ищеца готовност да внесе гаранция за евентуалните вреди, които ответникът ще претърпи, ако обезпечението е неоснователно. – чл.391, ал.3 ГПК.
Наред с това, посочената от ищеца обезпечителна мярка – спиране на административното производство по издаване на заповед за спиране на строежа, започнало с Констативен акт №СТ – 146/18.06.2021г. на служители на ДНСК, е подходяща с оглед характера и вида на иска, както и с оглед на търсената с него правна защита. Правилно АССГ е приел, че представените доказателства за финансови вреди, които биха настъпили от последващо спиране на строежа, започнало с издаването на Констативен акт №СТ – 146/18.06.2021г. на ДНСК, безспорно установяват и наличието на обезпечителна нужда от спиране на административното производство, с оглед изричните констатации в акта относно валидността и срока на разрешението за строеж.
Настоящият съдебен състав намира, че правилно процесното обезпечение е допуснато при условията на чл.391, ал1, т.1 от ГПК без изискване от страна на съда на представянето на гаранция от страна на молителя, първо защото искът е подкрепен с достатъчно убедителни писмени доказателства и на следващо място за ответника не биха настъпили каквито и да е вреди от допуснатото обезпечение, с оглед характера на приложената от съда обезпечителна мярка – спиране на административното производство по издаване на заповед за спиране на строежа, поради което и представянето на гаранция би било безпредметно, тъй като същата служи за обезщетение на ответника за вредите от неоснователно допуснато обезпечение, каквито в случая както се каза не биха настъпили.
По изложените по-горе съображения, настоящият касационен състав счита, че определението на Административен съд София – град е правилно и като такова следва да се остави в сила.
По изложените съображения и на основание чл. 236 във вр. с чл. 221, ал. 2, предл. първо АПК, Върховният административен съд,

ОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ В СИЛА определение № 4726 от 25.06.2021г., постановено по адм. дело № 6246/2021г. по описа на Административен съд София – град.
Определението е окончателно.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СОФИЯ ГРАД, Второ отделение 37 състав, в закрито заседание на 25.06.2021 г. в следния състав:

СЪДИЯ: Полина Величкова

като разгледа дело номер 6246 по описа за 2021 година докладвано от съдията,

ОПРЕДЕЛИ:

ДОПУСКА ОБЕЗПЕЧЕНИЕ на иска с правно основание чл. 128, ал. 2 от АПК, предявен с искова молба, с вх. на АССГ № 22204 от 23.06.2021 г., депозирана от „АРТЕКС ЗЛАТЕН ВЕК“ ООД срещу Дирекция за национален строителен контрол, чрез СПИРАНЕ на производството по издаване на заповед по чл. 224 от ЗУТ за спиране на строеж „Адмонистративна сгрда с офиси, търговски обекти, ателиета, технически помещения, подземни и надземни гаражи и паркинги – Първи етап, с местонахождение УПИ I – 98, 99 от квартал 272а по плана на гр. София, местност „Лозенец – I част“ Район „Лозенец – СО, започнало с издаването  на Констативен акт № СТ – 146/ 18.06.2021 г. на служители на ДНСК.

Представяме видео, което обединява мненията и аргументите на професори, правни експерти, инженери, архитекти, творци и други хора, които ПОДКРЕПЯТ ПОСТРОЯВАНЕТО НА СГРАДА “ЗЛАТЕН ВЕК” и застават зад идеята за създаване на музей на християнската култура и изграждане на православен храм на върха; които допринасят за ЗАВЪРШВАНЕТО И РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ПРОЕКТА.
Ще чуете 24 изявления и мнения, част от които на проф. Огнян Герджиков, адвокат Владимир Пенков – председател и старши съдружник в „Пенков, Марков и партньори“, проф. д-р Орлин Давчев – декан на архитектурния факултет в УАСГ, Васил Горанов – художник, Красимир Тодоров – скулптор и художник и много други.

До
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО


гр. София 1202
ул. Св. Св. Кирил и Методий № 17-19
На вниманието на арх. Виолета Комитова – Министър на регионалното развитие и благоустройството

Копие
ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ
гр. София, бул. “Христо Ботев” №47
На вниманието на арх. Влади Калинов – Началник на ДНСК

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СЛУЖЕБЕН МИНИСТЪР,
Обръщаме се към Вас с искане за становище относно правните последици от незаконосъобразното спиране на строеж Административна сграда с офиси търговски обекти, ателиета, технически помещения, подземни и надземни гаражи и паркинги – Първи етап, с местонахождение: УПИ I – 98, 99 от квартал „272а” по плана на град София, местност „Лозенец – I част”, Район „Лозенец” – СО и строеж „ Изкоп/насип с дълбочина около 15м“ в УПИ III-96,97,409,410,411 “за ОО, ПГ и трафопост“ в кв. 272А, местност „Лозенец – I част“, по плана на гр. София, със на Заповед No РД-08-1/15.04.2019 г. на Началника на ДНСК, отменена с окончателно решение на Върховния административен съд от 14.05.2021 г., по отношение срока на валидност на Разрешение за строеж № 134 от 26.01.2007 г., надлежно презаверено със Заповед № РД-09-50-1027/19.11.2012 г. на Главния архитект на СО.
Както вече многократно имахме възможност да аргументирано да обосновем и както беше изрично потвърдено от два независими състава на Административен съд – София град, разрешението за строеж на сградата „Златен век“ е валидно най-малко до 19.11.2022 г.
Към датата на влизане в сила на промяната в чл. 153 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), е налице надлежно издадена Заповед № РД-09-50-1027/19.11.2012 г. на Главния архитект на СО, с която е презаверено разрешението за строеж. Цитираният административен акт е бил валиден, окончателните правни последици от него не са били настъпили, т.е. правоотношенията по този акт са заварени от новата разпоредба на закона.
Макар в ЗИД на ЗУТ от 2017 г. действието на новата норма по отношение на заверени разрешения за строеж или техни презаверки да не беше уредена, налице са разработки в правната доктрина, както и непротиворечива практика на Конституционния съд, Върховния Административен съд и Върховния касационен съд, съгласно които новата материално-правна норма се прилага към заварените правоотношения, като преурежда тяхното съдържание занапред.
В настоящия случай новата норма „заварва“ в процес на изпълнение именно Заповед № РД-09-50-1027/19.11.2012 г. на Главен архитект на СО, чието съдържание следва да се счита преуредено занапред, т.е. срокът за завършване на строежа, посочен в заповедта за презаверка, автоматично се удължава от 5 на 10 години, до 19.11.2022 г.
Изчисляването на 10 годишния срок за завършване на строежа, считано от датата на откриване на строителната площадка, в случая е некоректно, тъй като към датата на промяната в закона вече е налице издаден нов административен акт – Заповед № РД-09-50-1027/19.11.2012 г. Несъстоятелен е аргументът, че този административен акт следва да се счита за неиздаден, защото в един следващ момент, промяна в закона го е направила излишен – подобна теза би придала на промяната в ЗУТ обратно действие, каквото законът категорично няма.
В резултат от незаконосъобразното спиране на строежа с цитираната по-горе заповед на Началника на ДНСК, ние бяхме поставени в обективна невъзможност да продължим строителството. Вместо да използваме времето за изпълнение на строителни работи, ние бяхме принудени от държавната администрация да го използваме в съдебни дела.
Заповедта за спиране е от категорията административни актове, които подлежат на предварително изпълнение и за които е недопустимо спиране на изпълнението от съда. Следователно, издаването на такъв акт прави обективно невъзможно титулярът на разрешението за строеж да реализира правата си по него в периода до влизане в сила на съдебно решение по обжалвания акт. Ето защо, правно логично и справедливо е срокът на валидност на разрешения за строеж, по които строителството е спряно с незаконосъобразен акт на администрацията, да бъде удължен с времето на незаконно спиране на строежа.
Макар да няма изричен текст в ЗУТ, който да урежда това положение, по аналогия би следвало да се приложи задължителната практика на ВКС, свързана с удължаване на срока за упражняване на право на строеж, при поставяне на титуляра на правото в обективна невъзможност да го упражни. Както срокът за упражняване на правото на строеж, така и срокът за завършване на строителството по издадена разрешение за строеж са давностни, т.е. спират да текат, докато е налице обективна невъзможност за упражняване на съответните права. В конкретния случай – срокът на валидност на разрешението спира да тече от датата на заповедта за спиране до датата на постановяване на окончателен съдебен акт, с който тази заповед за спиране е отменена като незаконосъобразна.
Ето защо, моля да потвърдите, че Разрешение за строеж № 134 от 26.01.2007 г., презаверено със Заповед № № РД-09-50-1027/19.11.2012 г., валидно до 19.11.2022 г., следва да се счита за автоматично удължено със срока на съдебния процес (760 дни) до 18.11.2024 г.
Междувременно оставаме,

С уважение,

арх. Весела Мирянова арх. Пламен Мирянов
Управители на „АРТЕКС Златен век“ ООД

Златен Век“ е символ на борбата ни за честна, независима и предвидима бизнес среда в България!

През цялата си близо 30-годишна история ние от АРТЕКС винаги сме уважавали върховенството на закона, съобразявали сме всяка своя дейност с изискванията му и сме превърнали безусловното придържане към етичните бизнес стандарти в своя корпоративна ценност. Това е и причината никога да не сме получавали нито лев от обществени поръчки, от европейски, държавни или общински фондове. Инвестираме в най-добрите стандарти за качество и не правим компромиси с ценностите си. Затова клиентите ни се множат и АРТЕКС е безапелационен лидер в строителния бранш в България. Построили сме повече от 65 обекта, отличени с десетки първи награди в националния конкурс „Сграда на годината“ и влагаме иновативни и съвременни технологии и подходи в изграждането на домовете на бъдещите поколения. Гордеем се с постигнатото и с това, че можем да осигурим работни места и прехраната на стотици български семейства! Вярваме, че препятствията са само част от пътя към успешното реализиране на един от най-смелите ни проекти – многофункционалната сграда „Златен век“. Не толерираме институционалния тормоз и политически произвол, който бе упражнен спрямо нас и който съдът вече обяви за незаконосъобразен. Припомняме, че два съдебни състава и всички институции, които имат отношение към казуса „Златен век“ винаги са потвърждавали, че проектът има валидно Разрешително за строеж. Десетки строителни обекти в момента се строят благодарение на поправката в ЗУТ, която дава право на АРТЕКС да завърши строежа, но нито един от тях не е спрян. Ако всяка персонална промяна в ръководството на администрацията води до противоположно третиране на един и същи правен казус, това би било пълно незачитане на принципите на правовата държава. И тъй като за нас върховенството на закона е най-силният аргумент към реализирането на „Златен век“, няма да се поколебаем да потърсим правата си по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди.

От незаконното спиране на Златен век, АРТЕКС Инженеринг търпи загуби - всяка седмица по 120000 лв.

0 лв.
ЗАГУБИ ОТ 15.04.2019 г.
сграда Златен Век

ПЕТИЦИЯ

ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – ген. РУМЕН РАДЕВ ДО ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ На вниманието на г-н Дидие Рейндерс – Комисар по правосъдие ДО МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ На вниманието на ген. СТЕФАН ЯНЕВ – Министър – председател ДО МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО На вниманието на: арх. Виолета Комитова – Министър на регионалното развитие и благоустройството ДО ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ На вниманието на: арх. Влади Калинов – Началник на ДНСК ДО СТОЛИЧНА ОБЩИНА НАПРАВЛЕНИЕ „АРХИТЕКТУРА И ГРАДОУСТРОЙСТВО“ На вниманието на: арх. Здравко Здравков – Главен архитект на СО2

ПЕТИЦИЯ
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящата петиция се обръщаме към Вас и Ви призоваваме като представители на отговорните институции, да спазите закона, да уважите решенията на българския съд, да подходите отговорно и
уважително към българския бизнес, и да не допуснете издаването на пореден незаконосъобразен акт за спиране на строежа на сграда „ЗЛАТЕН ВЕК“.

От изказване на арх. Иван Шишков – съветник на служебния Министър на регионалното развитие и благоустройството научихме, че в резултат на оказания сериозен политически натиск, без да се държи сметка за правните аргументи и дори след като безпардонно се игнорират мотивите в решенията по казуса на два съдебни състава на Административен съд-София град,
ДНСК започва процедура по спиране на строежа, този път поради изтекло разрешение за строеж, макар всъщност да изглежда, че експертите в ДНСК продължават да не са наясно до кога е валидно разрешението.
Както се случи и преди две години, когато ДНСК за пръв път спря незаконосъобразно строежа, така и сега, АРТЕКС продължава да бъде в тези уж „нови времена“, жертва на политически противоборства и институционални противопоставяния. Цялостното развитие на случая е илюстрация за това как един чисто български инвеститор, строител с доказан опит от 27 години, работодател на близо 1000 души, бива третиран, разиграван, подвеждан, унижаван и съсипван финансово от действия на органи и институции, иначе призвани да гарантират законосъобразното осъществяване на строителната дейност в държавата. Това едва ли е добър атестат за стабилен инвестиционен климат в страната – чуждите инвеститори вече бяха отказани да работят в България. Изглежда е ред и на българските да се преориентират.

За нас стана очевидно, че за министерството всички аргументи, подробно изложени от уважавани правни експерти и най-изявени представители на академичната общност, примерите от съдебната практика, а дори и мотивите на съда по конкретния случай, са без значение.

Отмяната на Заповедта на ДНСК от 2019 г. в нейната цялост от страна на ВАС ясно указва, че въпросът за правното действие на разрешението за строеж въобще не стои и същото е било валидно, както към датата на издаване на заповедта, така и към датата на постановяване на окончателния съдебен акт. С последните изказвания от представители на МРРБ обаче се създаде недопустимо внушение, което да предопредели крайните изводи на ДНСК по извършваната в момента проверка и да принуди Началника на ДНСК да издаде пореден незаконосъобразен акт за спиране на строежа.
Вероятно в момента, с оглед на обществените очаквания към служебното правителство, е по-лесно не да се вземе правно издържано становище по казуса, макар преценката относно наличието на валидни строителни книжа да е изцяло в компетентността на ДНСК. По-удобно е отново да се издаде обречен административен акт, който да бъде обжалван и по този начин отговорността по решаването на спора да падне върху съда.

Ние заставаме твърдо зад нашата позиция, която беше потвърдена и от съда в мотивите към две съдебни решения, че Разрешението за строеж на сградата „ЗЛАТЕН ВЕК“ е валидно най-малко до 19.11.2022 г. На тази дата се навършват 10 години от издаването на Заповед № РД-09-50-1027/19.11.2012 г. на Главен архитект на СО за презаверка на Разрешението за строеж.

И тук не става въпрос за обратно действие на новия закон, каквито внушения са правят от противниците на проекта. Цитираният по-горе административен акт, с който е презаверено Разрешението за строеж, е бил валиден към датата на влизане в сила на промяната в закона. Окончателните правни последици от него не са били настъпили, т.е. правоотношенията по този акт са заварени от новата разпоредба на закона. Съгласно правната доктрина и практиката на съдилищата, новата материално-правна норма се прилага към заварените правоотношения, като преурежда тяхното съдържание занапред. Отнесено към настоящия казус това означава, че срокът за завършване на строежа, определен в заповедта за презаверка от 2012 г. автоматично се продължава от 5 на 10 години, т.е. до 19.11.2022 г.

В случая обаче трябва да се отчете и едно много важно допълнително обстоятелство. Строежът е спрян с незаконосъобразен акт на ДНСК на 15.04.2019 г. С допуснатото от закона предварително изпълнение на Заповедта на ДНСК ни се отне възможността за реализация на строителната дейност, която сме длъжни да завършим в строго определени законови срокове. В настоящия казус беше налице и правна невъзможност за спиране от съда на предварителното изпълнение на обжалваната заповед.

Като се вземе предвид, че съдът отмени заповедта на ДНСК като незаконосъобразна, срокът за завършване на строителството следва да бъде удължен с периода, през който то е било незаконно спряно.
Макар последиците относно валидността на разрешение за строеж, по което строителството е спряно с незаконосъобразен акт на администрацията, да не са изрично уредени в ЗУТ, по аналогия би следвало да се приложи задължителната съдебна практика, свързана с удължаване на срока за упражняване на право на строеж, при поставяне на титуляра на правото в обективна невъзможност да го упражни.

Налице е сходство между уредената и неуредената хипотеза – разрешението за строеж и правото на суперфиция дават възможност на техния титуляр да извършва необходимите действия по ЗУТ, свързани с реализация на строителните намерения, и включват в себе си едно правно очакване за въздържане от незаконосъобразни и недобросъвестни действия от всички физически лица, юридически лица и административни органи. Според Тълкувателно Решение № 1 от 04.05.2012 г. по тълк. д. № 1/2011 г., ОСГК на ВКС: „Практиката на ВКС е обединена около становището, че срокът от пет години, в който следва да се упражни правото на строеж, за да не се погаси в полза на собственика на земята, е давностен.“
По аналогия, следва да се приеме, че срокът за реализация на разрешението на строеж е също давностен и той трябва да бъде спрян по време на съдебното производство по оспорването на процесната заповед. Този извод се налага не само от характера на срока, но и от общоприетия правен принцип, че никой не може да черпи права от своето недобросъвестно поведение, съответно, по аргумент от противното, ничия правна сфера не може да бъде накърнена от чужди незаконосъобразни действия, още помалко от действия на администрацията.
Дори и да се изходи от тезата, залегнала в издаденото от МРРБ и подписано от заместник-министър Йовев становище, че разрешението е валидно до януари 2020 г., когато се навършват 10 години от откриване на строителната площадка, пак излиза че строежът е спрян незаконно 9 месеца преди изтичане на валидността на разрешението.
В този смисъл, дори и при такова тълкуване, инвеститорът следва да разполага най-малко с тези 9 месеца след окончателното решение на ВАС, за да завърши грубия строеж на сградата.

Нашето желание е да завършим проекта си в съответствие с действащото законодателство; ние стоим настрана от политиката и не желаем да бъдем използвани като заложник на едни или други политически интереси и междуинституционални противоборства.

Постановяването на пореден незаконосъобразен акт в крайна сметка ще доведе и до предявяване на съответна искова претенция към Държавата по реда на ЗОДОВ. Вследствие на вече отмененото спиране, претърпяхме огромни по размер вреди от престой на строителна механизация и служители, разлика в цените на строителните материали (които значително се повишиха от април 2019 г. до момента), пропуснати ползи от несключени или прекратени предварителни договори за проекта, увеличени разходи за финансиране и т.н. Допълнителното увеличаване на тези вреди с нови незаконни актове няма да бъде оставено без последствие, като ще търсим защита на правата и законните си интереси по всички правно-допустими способи, включително, ако е необходимо, след изчерпване на вътрешно-правния ред за защита, и пред наднационални институции като Съда по правата на човека в Страсбург.
За съжаление, макар че вредите ще бъдат платени от българските данъкоплатци, нека осъзнаем кой реално носи лична, политическа и морална отговорност относно вземането на очевидно незаконосъобразно решение за поредно спиране на строежа – Министърът на регионалното развитие на България и Началникът на ДНСК.
Уверяваме Ви, че сме готови да предприемем всички допустими от закона действия за защита на нашите законни права и интереси, включително ефективни протестни действия пред отговорните институции.

град София, 18.06.2021 г.

С УВАЖЕНИЕ,
Екипът на „АРТЕКС ЗЛАТЕН ВЕК“ ООД и всички подкрепящи петицият

ИЗЯВЛЕНИЕ НА АРТЕКС ЗЛАТЕН ВЕК ООД

В последните дни в социалните мрежи бяха публикувани изявления на политически лица, с които се навеждат неверни твърдения за валидността на строителното разрешение на сграда „Златен век“, отново се прави опит за уронване престижа на компанията „АРТЕКС“ чрез манипулиране на общественото мнение.
Ето защо желаем категорично да заявим:
Ние ще построим сграда „Златен век“, защото е законна и защото вярваме в силата на съзиданието.
С решение от 14 май 2021 г. Върховният административен съд окончателно отмени Заповедта на ДНСК, с която строежът на сградата беше спрян повече от две години. След като делото премина на разглеждане през четири съдебни състава и по него бяха назначени три комплексни технически експертизи, с абсолютна категоричност беше установено, че сградата отговаря на всички нормативни и технически изисквания.
И двата състава на Административен съд София град в мотивите си постановиха, че разрешението за строеж на сградата „Златен век“ ще има действие най-рано до 19 ноември 2022 г., Така българският съд сложи точка на спора и поправи допуснатата тежка несправедливост по отношение на една изцяло българска компания.
Вярваме във върховенството на закона и в професионалната експертиза. Убедени сме, че здравият разум ще надделее и новото служебно правителство и служебният министър на регионалното развитие и благоустройството няма да допуснат по случая отново да бъдат предприети незаконосъобразни действия от страна на администрацията. Това би било проява на административен произвол и пълно незачитане на принципите на правовата държава.
Иначе по какво би се отличавал новият управленски модел, от този, който обществото се опитва да разгради сега?
Ако едно изключително бизнес начинание бъде опропастено от властта без никакво законово основание, какъв сигнал би било това за стабилността на инвестиционния климат в страната?
В случай че спрямо дружеството отново бъдат предприети незаконосъобразни и безотговорни действия, „АРТЕКС“ няма да се поколебае да заведе иск срещу държавата в Страсбург за вреди в огромни размери, които накрая, за съжаление, ще останат за сметка на българските данъкоплатци.
Ние ще построим сграда „Златен век“, защото е законна, защото вярваме в силата на съзиданието. Със своя Музей на българската духовност и култура, и увенчана с храм на върха, сградата ще остане за поколенията символ на Златния век на съвременната българска архитектура.

ПРОФ. ИВАН РУСЧЕВ: „ЗЛАТЕН ВЕК“ Е ЗАКОНЕН И НЯМА НИКАКВИ ПРАВНИ ПРЕЧКИ ДА БЪДЕ ЗАВЪРШЕН“

„Държавата е длъжна да гарантира и защитава основните права, а не да създава юридически пречки за осъществяването им“ – категоричен е професор Иван Русчев, д.ю.н.

На 14 май 2021 Върховният административен съд окончателно обяви за незаконосъобразно спирането на строежа на емблематичната за София сграда „Златен век“.
Съдебната сага премина през четири различни съдебни състави, а по делото бяха събрани впечатляващ брой доказателства, включително три комплексни технически експертизи, и с категоричност беше установено, че сградата отговаря на нормативните и технически изисквания.
Но тъй като в общественото пространство продължават да се тиражират неверни и манипулативни твърдения от юристи със съмнителна експертиза, потърсихме становището на професорът от Софийският университет „Св. Климент Охридски“ и доктор на юридическите науки – проф. Иван Русчев.
Помолихме го да коментира валидността на разрешителното за строеж и правният казус, който този случай създаде.

До кога е валидно разрешителното за строеж на „Златен век“?

„Отговорът на съда е категоричен – Разрешението за строеж на „Златен Век“ е валидно до 2028 г“ – казва проф. Русчев. Според него, макар ВАС да прие, че продължителността на разрешението не е предмет на спора, по същество становището на АССГ относно валидността на разрешението на строеж не е било оспорено. Следователно, разрешението за строеж на „Златен век“ „има действие най-малко до 19.11.2022 г., а ако се изхожда от практиката на ВАС във връзка с издадените заповеди за допълване на решението по реда на чл. 154 от ЗУТ, валидността ще изтече едва през 2028 г“.

Важно е да се отбележи, че 56 състав на АССГ приема, че формалното изясняване на фактите, несъразмерността на предприетите от ДНСК мерки и погазването на принципа на истинност в административното производство са сериозни нарушения, установени от съда във връзка с издаване на заповедта на Началника на ДНСК за спиране на строителството „Златен век“ и обосновават отмяната на заповедта за спиране на строежа. Това решение на ВАС вече е окончателно.
С това правната сага относно законността на разрешението за строеж и спирането на строителството на „Златен век“ приключиха. Така на протестите срещу продължаването на строителството им бе отнет главният правен аргумент.
„Разбира се, че демократичното изразяване на мнения включва това да става и с публични протести. Но те трябва да бъдат основателни, законосъобразни и справедливи – не само за участниците в тях, а и за останалите граждани. И да не се пречи на упражняването на правата, на онези, които мислят по друг начин. Защото иначе се руши основния фундамент на правовата държава – най-ценното ни достижение от 1990 година“ – категоричен е проф. Иван Русчев.
Един от фундаменталните принципи, върху които се гради всяко демократично общество, е този на правовата държава, а „държавата е правова, когато се управлява според Конституцията и законите“. Това предполага спазване на Конституцията, на законите – както на тяхното изпълнение, така и изпълнението на влезлите в сила и станали безспорни съдебни решения.
„Държавата е длъжна да гарантира и защитава основните права, а не да създава юридически пречки за осъществяването им“, категоричен е проф. Русчев. И допълва: „Конституционният съд многократно се е произнасял за същността на понятието за правова държава като е приел, че в „материален смисъл“ правовата държава е държава на справедливостта, а във „формален смисъл“ – тя е държава на правната сигурност, където съдържанието на правния ред е ясно и недвусмислено определено“

Принципът на правовата държава, както подчертава в множество свои решения Конституционният съд, означава спазване на законите и зачитане, съобразяване с влезлите в сила и станали безспорни решения на съда.

Биография
Проф. Иван Русчев, д.ю.н., преподава Облигационно право, Гражданско право, Вещно право и Застрахователно право в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“, Катедра Гражданскоправни науки.

Професор е от 2008 г., бил е заместник-декан на Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ в периода 2011-2015 г.

Проф. Огнян Герджиков: Не убивайте бизнеса – той е в основата на просперитета на страната ни

Господа “протестъри”, уважавайте закона! Г-жо Манолова, уважавайте правото!

Има два основни фактора, които спъват развитието на България.

Първият – некачественото и нестабилно законодателство,
и вторият – административният произвол и рекет

Те не позволяват България да се отлепи от дъното на Европа като икономическо развитие.

Многократно съм имал повод да обръщам внимание на ниското качество на продукцията на парламента и най-вече – на непрекъснатите промени в законите. Тази нестабилност гони инвеститорите – наши и чужди. От година на година се наблюдава спад на инвестициите, без които няма просперитет.

Чуждите инвеститори заобикалят страната ни, а българските я напускат. Това обезкървява икономиката ни. Както каза новият министър на финансите – Асен Василев: “Има ли бизнес, ще има пари, няма ли бизнес, няма да има пари”.

Вторият фактор, спъващ развитието ни, е административният рекет.

Непосредствен повод за тези редове е строежът на “Златен век”.

На два пъти имах повод да изразя становището си в пресата за незаконосъобразните действия на администрацията в лицето на началника на ДНСК, който със заповед спира строежа.

Казусът “Златен век” е христоматиен пример за това как се притиска бизнесът в България.

През април 2019 г. ДНСК спира строежа, въпреки че е наясно, че не могат да го направят, тъй като той е законен и с изрядно разрешително за строеж.

Със свое решение от 30 юли 2019 г. Софийският административен съд отменя заповедта за спиране на строежа на “Златен век” на първа инстанция и потвърждава валидността на разрешението за строеж на многофункционалната сграда “Златен век”.

Преди броени дни Върховният административен съд реши окончателно – строежът на “Златен век” е законен и трябва да продължи.

Сега разбирам, че се готвят нови “протестърски” акции на инициативен комитет “Лозенец”, подклаждани от политици, за ново спиране на строежа.

Отново се цели да се внуши на обществеността, че сградата е незаконна. С изненада констатирам, че сред инициаторите на поредния протест е г-жа Мая Манолова. Тя пледира за смяна на ръководството на ДНСК, което отново да спре строежа.

Г-жа Манолова не е с начално образование. Юрист е. И като юрист не може да не знае, че промяната на ръководството на ДНСК няма правно значение.

Защото новият директор, който и да е той, не може да забрани строежа, след като върховната съдебна инстанция се е произнесла окончателно.

Господа “протестъри”, уважавайте закона! Г-жо Манолова, уважавайте правото! Не Ви отива подобен популизъм.

Все още вярвам, че юристът във Вас ще надмогне желанието да се харесате на хората. Вярвам Ви. Не ме разочаровайте! Върховната съдебна инстанция – ВАС, вече се е произнесла.

Налице е сила на присъдено нещо и казусът не подлежи на пререшаване

Инвеститорите биха могли да търсят правата си за претърпени загуби и пропуснати ползи, както и за опитите да бъде съсипана репутацията им на едни от най-големите инвеститори в България.

Демократичното мислене и поведение уважава безусловно върховенството на закона. Ако този казус стигне в Страсбург, България за пореден път ще загуби делото там.

Ще го допуснем ли?

Проф. Огнян Герджиков е юрист, политик, председател на 39-ото народно събрание (2001–2005 г.) и председател на Комисията по правата на човека и вероизповеданията в 40-ото НС, служебен министър-председател на България в периода януари-май 2017 г.

Носител на орден “Стара планина”, председател на Арбитражния съд на Българската стопанска камара 1999 – 2019 г., професор в Софийския университет “Св. Климент Охридски”.

Ръководител е на Катедрата по гражданскоправни науки при Юридическия факултет към Софийския университет (1993-1997 г.)

СГРАДА ЗЛАТЕН ВЕК

Поради обществения интерес към казуса на сграда ЗЛАТЕН ВЕК, Артекс Инженеринг АД счита, че е необходимо да представи пълната хронология на събитията, както и документите, свързани това. Стремим се да прилагаме висок стандарт както в строителството и архитектурата, така и по отношение  на почтеността и пълната прозрачност.
ЗЛАТЕН ВЕК

HOME АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ – МЕДИЕН АРХИВ

арх. Весела Мирянова

Арх. Весела Мирянова

Арх. Весела Мирянова: „Това ли е най-доброто?“ е въпросът, който винаги ни държи в безупречна форма и на лидерските позиции на пазара Публикация: frognews.bg 1. Г-жо Мирянова, каква е равносметката за пазара на недвижими имоти през 2021 г.? 2021 беше много показателна година за пазара на недвижими имоти, защото след всички предизвикателства през последните няколко години, хората все по-ясно осъзнават, че инвестицията в недвижим имот си остава най-сигурното вложение за спестяванията. Високите нива на инфлация в световен мащаб, новите и

Прочетете повече...

Тенденции – недвижими имоти

Високото търсене на недвижими имоти ще се запази и през 2022 г. Публикация – mediapool.bg (Съдържание от Артекс) 2021 г. беше много показателна година за пазара на недвижими имоти, защото след всички предизвикателства през последните няколко години, хората все по-ясно осъзнават, че инвестицията в недвижим имот си остава най-сигурното вложение за спестяванията, коментира арх. Весела Мирянова, управител на „Артекс инженеринг“ АД. Високите нива на инфлация в световен мащаб, новите и по-високи такси за съхранение на парични средства в банките, както

Прочетете повече...
сграда Златен век

ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ СЪДЪТ ПОТВЪРДИ, ЧЕ РАЗРЕШЕНЕТО ЗА СТРОЕЖ НА „ЗЛАТЕН ВЕК“ Е ВАЛИДНО

ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ СЪДЪТ ПОТВЪРДИ, ЧЕ РАЗРЕШЕНЕТО ЗА СТРОЕЖ НА „ЗЛАТЕН ВЕК“ Е ВАЛИДНО АССГ отново определи акта на ДНСК за спиране на строежа за „незаконосъобразен“ Със свое Решение № 6800 от 19.11.2021 пореден съдебен състав на Административен съд – София-град (АССГ) потвърди, че Разрешението за строеж на „Златен Век“ е валидно, а опитите да бъде спрян строежа – незаконосъобразни.Решението на съда е подборно аргументирано, съобразено с фактите по казуса, правно и логически издържано в името на справедливостта. Съдът е

Прочетете повече...

Решение № 6800 на АССГ – гр. София

Разрешение за строеж № 134 / 26.01.2007 г. на сграда Златен Век е с правно действие до 17.12.2024 г. – реши Административен съд – София град Решение № 6800 на АССГ – гр. София във връзка с разрешение за строеж на сграда Златен Век – ТУК.

Прочетете повече...
Галерия-Diamant-2-ARTEKS

„Диамант II“

„Диамант II“ – „зелената“ висока сграда в София Публикация в mediapool.bg Oбгъpнaти cъc cтъĸлo, тpитe cгpaди на „Диамант ІІ“ са пример за „зелена“ висока сграда в столицата. Зеленината се качва и по вертикала. Озеленените тераси на част от апартаментите в ДИAMAHT II са пример за това. Сред ексклузивните предложения са и жилищa, пpeдocтaвящи лyĸca нa ĸъщa cъc coбcтвeнa вepaндa и гpaдинa c вpъзĸa ĸъм специален ландшафтен проект, разработен за комплекса. A глeдĸaтa oт 50-мeтpoвa виcoчинa ĸъм Bитoшa и Coфия въoдyшeвявa

Прочетете повече...

Право на отговор

Право на отговор от „АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ“ АД и „АРТЕКС ЗЛАТЕН ВЕК“ ООД: Единствено „скандално“ в случая е поредицата от скандални несправедливости, допуснати от държавната администрация Във връзка с публикация в “Банкер“ от 23.07.2021 г. със заглавие: „И бившият областен управител на София обслужил АРТЕКС“, в която се замесва името на компанията и нейни проекти, бихме искали да се възползваме от правото си на отговор, за да знаят читателите каква е ИСТИНАТА и как реално стоят нещата по казуса, а не

Прочетете повече...

Кирилица и глаголица в небостъргача „Златен век“

Вплитат кирилица и глаголица в небостъргача „Златен век“ Източник: МарицаАвтор: Даниела Арнаудова Скандалът около строежа на небостъргача „Златен век” в столичния квартал „Лозенец” разтърси държавата. Мненията и до днес остават силно поляризирани – от одобрение до искането да бъде съборен. Строителството на сградата беше спряно през март 2019 г. и оттогава строителният контрол и Регионалното министерство оповестиха редица взаимно изключващи се факти. В крайна сметка инвеститорът – строителна компания „Артекс“, заведе дела, а през май 2021 г. Върховният административен съд

Прочетете повече...

Писмо на Камарата на строителите в България

Писмо на Камарата на строителите в България ДО ГЕН. СТЕФАН ЯНЕВ, МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, Камарата на строителите в България като официален представител на българските строителни фирми и независима професионална организация, призвана да подпомага и поощрява предприемаческата инициатива на своите членове, както и да съдейства за подобряване на стопанската им дейност и конкурентоспособност, изразява подкрепа към „Артекс Инженеринг“ АД и проекта „Златен век“. Нашето разбиране е, че държавните и общински институции, на които по закон са възложени

Прочетете повече...

Право на отговор – Свободна Европа, Дневник

Право на отговор – Свободна Европа, Дневник Във връзка с публикации на сайта на Свободна Европа и Дневник от 24.06.2021 г. и 25.06.2021 г. със заглавие „Как две години по-късно случаят „Златен век“ обясни „Апартаментгейт“, с автор Полина Паунова, бихме искали да се възползваме от правото си на отговор, като направим следното опровержение, което да отразите в електронното издание – като допълнение под въпросната статия или по друг подходящ начин, който би помогнал на аудиторията Ви да се запознае с

Прочетете повече...

Коментар на седмицата №1

Коментар на седмицата №1: Проф. Герджиков: Неграмотност, облечена във власт – най-страшното съчетание Публикация: 24 часа Проф. Огнян Герджиков Публикуваме отново най-четените коментари и анализи на изминаващата седмица. Този е №1 и е събрал над 352 492 прочитания. През април 2019 г. строежът на емблематичната сграда „Златен век“ бе спрян. Основният мотив – изтекло разрешение за строеж. Започва съдебна сага, която приключва с решение на Върховния административен съд (ВАС) от 14 май 2021 г. В него ВАС постановява, че строителството

Прочетете повече...
арх. Весела Мирянова

Арх. Весела Мирянова: Няма по-добро оръжие срещу страха и омразата от вярата и любовта

Публикация: 24chasa.bg АРТЕКС е изпълнено обещание. Във всяка сграда вграждаме своето име и чест – както са учели старите майстори Печеля професионални битки с това, което съм: с моята убеденост, искреност, философия, с моето лично излъчване Жената преосмисля живота си не във връзка с някаква възраст, а когато я предаде близък човек Обичам вълненията и предизвикателствата, обаче не понасям игричките. И в личен план, и в бизнес контактите ценя яснотата и честността, сериозността на дадената дума Арх. Весела Мирянова е

Прочетете повече...

Сградата „Златен век“ е законна и продължава строителството

Артекс: Сградата „Златен век“ е законна и продължава строителството – Mediapool.bg Вярно е, че в една демократична европейска държава всеки има право свободно и публично да изрази мнението си, без натиск, цензура или заплаха от налагане на наказание. Не по-малко вярно е обаче, че това право не може да се използва за накърняване правата и доброто име на другиго. Така постановява върховният закон на България. Продължаването на строителството на сградата Златен век, след като същото беше незаконосъобразно и несправедливо спряно

Прочетете повече...

СТАНОВИЩЕ от професор Иван Русчев

СТАНОВИЩЕ от професор Иван Русчев, д.ю.н., Юридически факултет на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“, Катедра Гражданскоправни науки През април 2019 г. строежът на емблематичната (независимо дали приемана или отричана) за София сграда на „Златен век“ бе спрян наполовина недовършен. И започна съдебна сага, която приключи с окончателното решение на Върховния административен съд от 14 май 2021г. След две години твърдения за незаконност, довели до спиране на строителството й (и една значителна по размерите си инвестиция), върховният съд постанови, че то

Прочетете повече...
Галерия-Diamant-2-ARTEKS

Сгради – Диамант-2:

Сгради – Диамант-2: Дванайсет от фасетите на съвършенството Публикация: Градът Πoдoбнo нa лъч, пoпaднaл въpxy нaй-цeнeния ĸaмъĸ, пoглeдът ĸъм ДИAMAHT-2 oтĸpивa нoви и нoви cтpaни нa вaшия бeзyпpeчeн избop. Πpeдимcтвaтa нa живoтa тyĸ пpeливaт eднo в дpyгo, зa дa cъздaдaт ĸлacaтa нa цялoтo. Tyĸ вcичĸo ви изпълвa c yceщaнe зa cвeтлинa, cвeжecт, cигypнocт. Зaщoтo виe тъpcexтe тoвa. MЯCTOTO: cpeд гpaдa, ĸpaй пpиpoдaтa Дo Лoвния пapĸ? Дa. Близo дo гopнaтa чacт нa Бopиcoвaтa гpaдинa? Дa. Koй нe би ĸaзaл „дa“ нa

Прочетете повече...
арх. Весела Мирянова

ЗА 8 МАРТ И БИЗНЕС ДАМИТЕ

ЗА 8 МАРТ И БИЗНЕС ДАМИТЕ Арх. Весела Мирянова – председател на Съвета на Директорите на АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ АД: ЗА 8 МАРТ И БИЗНЕС ДАМИТЕ Публикация: в. Банкер – специално издание – 04.04.2021 г. ТОЙ – БИЗНЕСЪТ ПЕЧЕЛИ С НАС Бизнесът дава най-желаното от една жена: възможността да покаже коя е, да докаже какво може. Когато тя прави това, той печели. Какво? Сега, в офиса на АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ, замислена над тази празничноделова тема, се сещам за няколко неща. Това обаче

Прочетете повече...

Величествен трибагреник

Величествен трибагреник се извиси над Разлог на 3 март – Деня на Освобождението на България Източник: 24 часа Инициативата е на родолюбивия арх. Пламен Пламенов Мирянов, който се е посветил на каузата да съхрани историята ни и да възкреси българския дух По повод националния празник на България – 3 март, арх. Пламен Пламенов Мирянов инициира за втори пореден път тържествено окачване на българския трибагреник. В подножието на величествения Пирин между Банско и Разлог арх. Мирянов и неговият екип извисиха национален

Прочетете повече...

Право на отговор Mediapool

На вниманието на: Стояна Георгиева Главен редактор на Mediapool УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГЕОРГИЕВА, Във връзка с публикация в сайта Mediapool.bg от 28.01.2021 г., в която е цитирано изказване на юриста от „Демократична България“ г-н Борис Милчев по повод на приетите от Народното събрание промени в Закона за устройство на територията, в което изказване се замесва името на АРТЕКС и проектът „ЗЛАТЕН ВЕК“, бихме желали да се възползваме от правото си на отговор и да изразим нашата позиция по коментираните в публикацията

Прочетете повече...

Право на отговор Дневник

ПРАВО НА ОТГОВОР На вниманието на: Велислава Попова Главен редактор на „Дневник“ УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПОПОВА, Във връзка с публикация в Дневникот 28.01.2021 г. със заглавие: „С полезни промени в закон, инициирани от Фандъкова, се прокара и нова поправка „Артекс“, в която е цитирано изказване на юриста от „Демократична България“ г-н Борис Милчев по повод на приетите от Народното събрание промени в Закона за устройство на територията, в което изказване се замесва името на АРТЕКС и проектът „ЗЛАТЕН ВЕК“, бихме желали

Прочетете повече...
ВЕСЕЛА МИРЯНОВА Председател на Съвета на директорите на „Артекс Инженеринг“

Бъдещето не ни чака, създаваме го днес

Бъдещето не ни чака, създаваме го днес. Весела Мирянова има магистърска степен по архитектура от Висшия институт по архитектура и строителство и по бизнес администрация от ИНТЕГРА, Канада, специализации в областта на финансите, маркетинга и социалната ангажираност на компаниите. Съосновател е на строително-инвестиционната компания „Артекс Инженеринг“ АД през 1993 г. и неин изпълнителен директор до 2018 г. Бъдещето не ни чака, създаваме го днес Източник: специално издание на сп. Мениджър „ЖЕНАТА Е“, Ирина Велева Пандемията ни принуждава да преосмислим почти

Прочетете повече...
арх. Весела Мирянова - Артекс Инженеринг

Домът е място за щастие

Домът е място за Домът е място за щастие, публикация: в. Банкер – специално издание Разговора водиха Силвия Джагарова и Калоян Атанасов Арх. Весела Мирянова е родена 1965 г., в гр. София. Завършва строителен техникум „Христо Ботев“, а през 1990 г. се дипломира във ВИАС – специалност „Архитектура“, специалност „Жилищни сгради и комплекси“. Избрана е за „Бизнес дама на 2008 г.“ на Националния конкурс, организиран от сп. „Ние жените“, печели националния приз „Човек на XXI век“ от престижния национален конкурс

Прочетете повече...
Новорождение

НОВОРОЖДЕНИЕ

НОВОРОЖДЕНИЕ Нашият дом е България представя НОВОРОЖДЕНИЕ Концерт за прослава на словото, което стана плът 22 декември 19 часа Театър „THEATRO“ София, ул. Връбница 12 С участието на: Ваня Костова и Боян Михайлов „Кварто“ квартет и приятели Габриела Георгиева – Софийска опера Хорова капела „Георги Робев“ със солисти Пламен Бейков и Деница Серафим Янко Лозанов Любомир Петкашев Jonas Talkington Пламен Мирянов Галина Димитрова Стефан Врачев – пиано Деница Димитрова – арфа Програмата включва симфонични изпълнения, църковнославянски песнопения, изпълнения на орган,

Прочетете повече...
арх. Весела Мирянова

АРХ. ВЕСЕЛА МИРЯНОВА:

АРХ. ВЕСЕЛА МИРЯНОВА: ОБСЪДИХМЕ ИДЕИ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО С РИЧАРД БРАНСЪН ОЩЕ ПРЕДИ ТРИ ГОДИНИ СВЕТОВНОИЗВЕСТНИЯТ БИЗНЕСМЕН СЕ Е ЗАПОЗНАЛ С ВАРИАНТИТЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО С АРТЕКС В ПРОЕКТИТЕ ИМ „ДИАМАНТ 1“, „ ДИАМАНТ 2“ И „ДИАМАНТ 3“ Специално интервю за PREMIUM Lifestyle Ако мечтите ви не ви плашат, значи са твърдемалки“ казва сър Ричард Брансън. За вдъхновението и идеите, родени от срещата с него, новите проекти пред Артекс Инженеринг и смелите решения, си говорим с Председателя на съвета на директорите на

Прочетете повече...
Арх. Пламен Мирянов

Арх. Пламен Мирянов:

Арх. Пламен Мирянов: Архитектурата е следата на човечеството, искаме „Златен век“ да бъде нашата следа Автор: арх. Пламен Мирянов Публикация: Гласове – 3.12.2020 г. „Артекс Инженеринг“ е компания, която инвестира не само в честния бизнес и икономиката на България, но и създава нови стандарти за качество, с които изгражда бъдещия облик на София. „Вярваме, че резултатите от нашите усилия са много по-трайни от десетки управленски мандати. Ние ще продължим да се борим за по-добра, независима и предвидима бизнес среда в

Прочетете повече...

РЕШЕНИЕ НА АССГ

РЕШЕНИЕ НА АССГ Р Е Ш Е Н И Е № 6123 гр. София, 06.11.2020 г. В ИМЕТО НА НАРОДА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 33 състав, в публично заседание на 22.10.2020 г. в следния състав: СЪДИЯ: Галин Несторов при участието на секретаря Антонина Бикова, като разгледа дело номер 6376 по описа за 2020 година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното: Производството е по реда на чл. 215 от Закона за устройство на територията

Прочетете повече...

БНТ ще излъчи грандиозния концерт-спектакъл

БНТ ще излъчи грандиозния концерт-спектакъл „Българийо, аз всичко тебе дадох“ Източник: bgnesagency.com Тържественият спектакъл, посветен на 170-годишнината от рождението на Иван Вазов, ще бъде излъчен на 8 и 15 ноември 2020 от 16:15 ч. Уникален концерт-спектакъл по случай 170-годишнината от рождението на Патриарха на българската литература Иван Вазов ще бъде излъчен в програмата на Българската национална телевизия в две части – на 8 и 15 ноември 2020 от 16:15 ч. Тържественото събитие се състоя в Античния театър на Пловдив на

Прочетете повече...

Арх. Пламен Пламенов Мирянов – съвременният народен будител

Арх. Пламен Пламенов Мирянов – съвременният народен будител Източник: 24 часа Арх. Пламен Пламенов Мирянов, създател на Фондация „Нашият Дом е България“. Архитект, творец, визионер и режисьор, който създава едни от най-забележителните документални филми и концерт-спектакли, посветени на българската духовност, култура и ценности. Денят на народните будители е празник, прославящ усилията на всички български възрожденци и родолюбци, пазители на духовността и будители на възраждащия се национален стремеж към свобода и просветление. И макар да сме свикнали да търсим примерите за

Прочетете повече...

ДИАМАНТ II ОТ АРТЕКС

ДИАМАНТ II ОТ АРТЕКС – НОВ ВРЪХ В ЕКОЛОГИЧНАТА И ХУМАННА АРХИТЕКТУРА Да живееш в хармония с природата в сърцето на столицата вече е реална и постижима мечта! Можем ли да живеем в сърцето на столицата и в същото време в природен парк? Можем ли да бъдем част от ритъма на града и в същото време в синхрон с природата? „Да, категорично!“ – казват от АРТЕКС и с гордост представят новия диамант в колекцията си от уникални сгради – ДИАМАНТ

Прочетете повече...
Хармония - АРТЕКС

В ХАРМОНИЯ С РИТЪМА НА ГРАДА И ПРИРОДАТА

В ХАРМОНИЯ С РИТЪМА НА ГРАДА И ПРИРОДАТА Сграда ХАРМОНИЯ поставя нови стандарти в строителството и хуманната архитектура – собствени зелени паркове, екологична и здравословна среда, стратегическа локация Сграда ХАРМОНИЯ – вдъхновена от енергичния ритъм на София – е един от бъдещите символи на столицата ни, който ще допринесе за облика й на съвременен европейски град. Неповторимата естетика – синтез на класическата чистота и дръзка модерност – не е въпрос само на фасада, а е всепроникваща във всеки един детайл.

Прочетете повече...
Авигея - АРТЕКС

Сграда „АВИГЕЯ“ от АРТЕКС

Сграда „АВИГЕЯ“ от АРТЕКС – дръзка и емблематична нова визия за София! Поредното бижу в короната на „АРТЕКС“ е вдъхновено от философията за зелена, защитена и здравословна среда за живот. Като съвременна европейска столица София се променя с ритъма на 21 век.  Сгради с уникален характер, стил и темперамент заменят безличното строителство на прехода с артистични, удобни монументални творби на градското изкуство. И процесът е необратим! Освен визията, новите предизвикателства пред градската среда включват социална и екологична ангажираност към хората,

Прочетете повече...
Диамант 1 - Артекс

Сграда „ДИАМАНТ I“ от АРТЕКС

Сграда „ДИАМАНТ I“ от АРТЕКС – домът, който се грижи за вас и семейството ви! Още от създаването си през 1993 компанията избира актуални технологии, гарантиращи здравословна и екологична жилищна среда. В цялото разнообразие от сгради на АРТЕКС, здравословната и екологична черта е най-забележимата в почерка на компанията. Или по-точно – най-осезаемата. Защото не винаги може да забележите отличните параметри на шумоизолация и топлоизолация, минимизирането на вредните UV лъчи, оптималното осветление, качествените строителни суровини и материали с доказан произход. Точно

Прочетете повече...
Диамант 1 - Артекс

Домът, който се грижи за теб

Домът, който се грижи за теб Източник: 24chasa.bg Защитено, здравословно, зелено – това значи качествено жилище. Така е било винаги, 2020 г. само го припомни на всички. АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ го знае по рождение От създаването си през 1993 г. компанията избира актуални технологии, гарантиращи здравословността и екологичността на жилищната среда. В цялото разнообразие от сгради на компанията това е най-устойчивата черта на почерка АРТЕКС, която може да се забележи. Или по-скоро да се почувства, защото невинаги се хвърлят в очи

Прочетете повече...
Арх. Пламен Мирянов

Арх. Пламен Пламенов Мирянов и Българска хорова капела

Арх. Пламен Пламенов Мирянов и Българска хорова капела с вдъхновяващ концерт пред пещерата на Иван Рилски Източник: 24 часа Арх. Пламен Пламенов Мирянов вече 4 години работи за подсилването на българския дух и самочувствие. Родолюбецът подготвя събитието само за 2-3 дни Истински вдъхновяващ празник с църковни песнопения организираха арх. Пламен Пламенов Мирянов и Българска хорова капела “Георги Робев” в прегръдките на Рила планина в неделя. Десетки участници, 15 изпълнения и едночасова програма – така изглежда в цифри събитието, което огласи

Прочетете повече...
Арх. Пламен Пл. Мирянов - рецитация 170 г. Вазов

“Нашият дом е България” иска да върне младите хора в родината

“Нашият дом е България” иска да върне младите хора в родината Концерт-спектакълът “Българийо, аз всичко тебе дадох” беше истинска наслада за очите, сърцето и душата… Голям концерт-спектакъл с режисьор и продуцент арх. Пламен Пламенов Мирянов въодушеви Пловдив. Фондацията ще преоткрие и запази за народната памет големите ни актьори рецитатори. БЪЛГАРИЙО, АЗ ВСИЧКО ТЕБЕ ДАДОХ! Под това мото от стих на патриарха на българската литература Иван Вазов тържествен юбилеен концерт спектакъл въодушеви Пловдив и пловдивчани на 14 септември на сцената на

Прочетете повече...
Концерт Пловдив амфитеатър - 170 г. Вазов

Грандиозен мултимедиен спектакъл в гр. Пловдив

170 години от рождението на Народния поет ИВАН ВАЗОВ На 14.09.2020 г. в Античен театър гр. Пловдив стотици пловдивчани и гости на града станаха част от грандиозен мултимедиен спектакъл „Българийо, аз всичко тебе дадох“ по случай 170 години от рождението на Иван Вазов. Юбилейният концерт съчета в себе си различни музикални жанрове и сценични изкуства с мултимедия, създавайки силен емоционален отпечатък в сърцата на всички присъстващи. Режисьор на събитието и организатор беше фондация „Нашият дом е България“ в лицето на

Прочетете повече...
Артекс

Ако търсите съвършенство…

Ако търсите съвършенство, пътят рано или късно ще ви доведе в АРТЕКС! Източник: ГРАДЪТ Арх. Весела Мирянова е родена през 1965 г. в гр. София. Завършва със златен медал за отличие  строителния техникум „Христо Ботев”, след което и Висшия институт по архитектура и строителство (специалност „Архитектура”, специалност „Жилищни сгради и комплекси”) – отново с най-висок успех. Арх. Мирянова е председател на съвета на директорите на „АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ” АД, делегат на Първия конгрес на Съвета на жените предприемачи към Асоциацията на

Прочетете повече...
Награда - арх. Весела Мирянова и внук, връчва арх, Георги Шопов

„Артекс“ грабна приза „Компания на годината“

„Артекс“ грабна приза „Компания на годината“ Източник: 24chasa.bg Арх. Весела Мирянова и внукът приеха наградата като отличие за усилията на една изцяло българска компания да въведе приемствеността в бизнеса като ценност. За шеста поредна година българските компании и институции бяха отличени за принос към развитието на бизнеса, качеството, човешките ресурси и иновациите у нас. На събитието, организирано от сп. Bulgaria Business Review, сп. Business Lady и Business Lady Club, строителната инвестиционна компания “АРТЕКС инженеринг” получи поредния приз за дейността си.

Прочетете повече...
арх. Весела Мирянова

НАГРАДА ЗА ИНОВАТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ

Награда за иновативен мениджмънт и нови стандарти в строителството АРХ. ВЕСЕЛА МИРЯНОВА ОТ АРТЕКС ПОЛУЧИ НАГРАДА ЗА ИНОВАТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ И НОВИ СТАНДАРТИ В СТРОИТЕЛСТВОТО Отличието е връчено от Business Lady Awards 2020 За девети път списание и клуб Business Lady раздаде своите годишни награди „BUSINESS LADY AWARDS”, които отличават постиженията на българската делова жена в различни категории.  Арх. Весела Мирянова – председател на Съвета на директорите на „АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ“ – получи награда за личност-вдъхновител в категория „Архитектура и строителство“. С тази

Прочетете повече...
Нашият дом е България

ФОНДАЦИЯ „НАШИЯТ ДОМ Е БЪЛГАРИЯ“ ПУСНА НОВ КЛИП

ФОНДАЦИЯ „НАШИЯТ ДОМ Е БЪЛГАРИЯ“ ПУСНА НОВ КЛИП Интерпретацията на народната песен „Стига ми се, момне ле“ е част от поредицата патриотични и фолклорни видеоклипове, заснети и режисирани от арх. Пламен Мирянов Дейността на фондация „Нашият дом е България“ вече се превърна в синоним на съвременния начин за популяризиране на българските ценности и култура. Повече от 4 години екипът на фондацията се занимава различни дейности. Създава десетки исторически документални видеоклипове и филми, образователни клипове за учебната програма на МОН, издава

Прочетете повече...
арх. Весела Мирянова - Артекс

Качеството няма заместител

Качеството няма заместител Арх. Весела Мирянова, изпълнителен директор на АРТЕКС: Качеството няма заместител Източник: 24 часа – В целия процес на работа си задаваме един въпрос: “Това ли е най-доброто?” Прост въпрос, който ни държи във форма. – Докато не се уверим, че сме направили най-доброто, никакъв ключ не предаваме на никого. МАРИАНА КОСТОВА – Арх. Мирянова, защо АРТЕКС оцелява в кризите, които отсяват немалко от конкуренцията ви? – Заради своите здрави основи. През 90-те години АРТЕКС заложи в основите

Прочетете повече...
Артекс

Как да изберем в какво да инвестираме по време на криза

Как да изберем в какво да инвестираме по време на криза Източник: mediapool.bg В този период на неочаквани събития единствената най-сигурна инвестиция си остава имотът, но този, в чието качество сме категорично убедени, че си заслужава да вложим спестяванията си. Инвестицията в жилище е много по-сигурен ход по време на форсмажорни обстоятелства, отколкото това да държиш парите си в банка. (Как да изберем в какво да инвестираме…) Как да изберем имот Новата реалност поставя нови изисквания пред имотите като инвестиционен

Прочетете повече...
арх. Весела Мирянова - Артекс Инженеринг

COVID-19 започна да променя света

COVID-19 започна да променя света Домът се превръща в най голямата ценност, която имаме Наред с глобалния риск за здравето на цялото човечество, все по-осезаемо започваме да се сблъскваме с още един феномен – забавяне на ежедневната скорост и устременост на нашият живот. Оказахме се затворени в своя дом и започнахме да оценяваме колко е важен той! Много неща, които до вчера ни изглеждаха жизнено необходими, за един миг се превърнаха в маловажни и незначителни! Така осъзнахме, че жилището се

Прочетете повече...
Филм за трети март - Нашият дом е България - Шипка

Филм за трети март – „Култура.БГ“ – 02.03.2020

Филм за Трети март – „Култура.БГ“ – 02.03.2020 Българската Национална Телевизия излъчва поредица от филми на фондация „Нашият дом е България“ с режисьор арх. Пламен Мирянов. В навечерието на националния празник на България Трети март, в поредица “Слово, дух и меч”, екипът на арх. Мирянов е подготвил нов филм за Трети март. В предаването „Култура.БГ“ от 2.03.2020 г. може да видите интервю на Анна Ангелова с арх. Мирянов, разкриващо повече за мотивите и каузата на създателите на тези кадри, уловили

Прочетете повече...
СНИМКА: НИКОЛАЙ ЛИТОВ

Интервю на 24 часа с арх. Пламен Пламенов Мирянов

Интервю на 24 часа с арх. Пламен Пламенов Мирянов Искам да представя високата словесност на България и християнските ценности чрез кино и фотография. Източник: 24 часа СНИМКА: НИКОЛАЙ ЛИТОВ (Интервю на 24 часа с арх. Пламен Пламенов Мирянов) За Трети март направи видео по стихове на Вазов Арх. Пламен Пламенов Мирянов се дипломира в Университета по архитектура, строителство и геодезия през 2013 г. През 2016 г. инициира национална кампания “Нашият дом е България” с цел издигане националното самочувствие и дух

Прочетете повече...
арх. Пламен Пл. Мирянов

Един чудак каращ ни да обичаме България

Един чудак каращ ни да обичаме България – Арх. Пламен Мирянов Арх. Пламен Мирянов – един чудак, който ни кара да обичаме България Източник: epicenter.bg Пламен Мирянов следва една своя максима: Животът е изпитание и настойничество. Колкото повече ни дава Бог, толкова по-отговорни очаква да бъдем и толкова повече да се научим да раздаваме. Във фоайето на Народния театър „Иван Вазов“ е подредена изложба „Нашият дом е България“ с фотоси на изумително красиви места от Родината, заснети от камерата на

Прочетете повече...
арх. Пламен Пл. Мирянов

Защо трябва да се гордеем, че сме българи

Арх. Пламен Мирянов ни припомня защо трябва да се гордеем, че сме българи Младият архитект създава едни от най-атрактивните документални филми и събития, посветени на българската култура и ценности. Преди 4 години арх. Пламен Мирянов създава фондация „Нашият дом е България“ с ясна и категорична цел – издигане на националното самочувствие и дух на българите, популяризиране красотата на родината и съхранение на националните ни традиции, фолклор и култура на България. И въпреки че през това време не спира да твори

Прочетете повече...

НА ФОКУС: България в снимки и видеа

НА ФОКУС: България в снимки и видеа Източник: nova.bg Автор: Мартина Ганчева Арх. Пламен Мирянов заснема най-красивите кътчета на страната Разходка из България в снимки и видеа, чрез изложбата на архитект Пламен Мирянов, който заснема кадри от най-красивите кътчета на страната. „Пред нас е изложбата с фотографии, които са декор, красив фон на цитати от Библията, на стихове на народния поет Иван Вазов. Проектът „Нашият дом е България” включва видеа, които представят и разказват за историческите и природните богатства. За

Прочетете повече...
арх. Пламен Пл. Мирянов

Пламен Мирянов – българин със златно сърце

Пламен Мирянов – българин със златно сърце Източник: Гласове Младият архитект Пламен Мирянов спечели наградата “Златно сърце”, която се връчва за благотворителност и корпоративна социална отговорност от списание и клуб Business Lady и списание Bulgaria Business Review. Той бе отличен в категорията „Проекти с културен и образователен характер“. “Животът е изпитание и настойничество. Колкото повече ни дава Бог, толкова по-отговорни очаква да бъдем и толкова повече да се научим да раздаваме”, каза младият човек при връчването на наградата. И добави:

Прочетете повече...
арх. Пламен Пл. Мирянов

Арх. Пламен Пламенов Мирянов, получи отличието “Златно сърце”

Арх. Пламен Пламенов Мирянов, създател на фондация “Нашият дом е България”, получи отличието “Златно сърце” Източник: 24 часа Всяко изкуство, в което отдаваме нашия талант, трябва да служи на човека и на обществото, а не на нашето его, споделя той Благотворителни проекти и социални инициативи в общо 10 различни категории получиха официално признание в шестото издание на Годишните награди за благотворителност и корпоративна социална отговорност “Златно сърце” на списание и клуб Business Lady и списание Bulgaria Business Review. Церемонията се

Прочетете повече...
Нашият дом е България

Конференция „Златните сърца“ – арх. Пламен Мирянов

Конференция „Златните сърца“ – арх. Пламен Мирянов 1. Интро Здравейте на всички! За мен е чест да присъствам на това събитие и на тази дискусия. Благодаря на организаторите за поканата. Аз съм архитект по професия, но имам фондация, която се занимава със създаването на книги и видео проекти, представящи богатствата на Родината и визуализиращи значимото литературно наследство на България, образователни клипове за учебната програма на МОН, инициативи за съхраняване и обновяване материалната база на национални паркове и създаване на културни

Прочетете повече...
арх. Весела Мирянова

ПЪЛНОЦЕННА СРЕДА ЗА ЖИВОТ С АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ

ПЪЛНОЦЕННА СРЕДА ЗА ЖИВОТ С АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ Източник: forbesbulgaria.com АРХ. ВЕСЕЛА МИРЯНОВА, ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ, ИЗЦЯЛО БЪЛГАРСКА СТРОИТЕЛНОИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ, КОЯТО ПРОЕКТИРА И РЕАЛИЗИРА ЛУКСОЗНИ ЖИЛИЩНИ И ОФИС СГРАДИ Арх. Мирянова, неотдавна АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ бе обявена за най-силна марка на годината от Superbrand. Какво означава това за вас? Признание, доверие, подкрепа. В АРТЕКС ще работим така, че наградата да се възприема винаги като заслужена. Кои са най-важните преимущества на АРТЕКС? Когато създадохме АРТЕКС през 1993 г., решихме, че никога

Прочетете повече...

Младите се стремят към върха

69% от анкетирани 725 млади хора до 30 годишна възраст намират сградата „Златен век“ в „Лозенец“ за невероятна и красива според представените им визуализации, в отговор на въпроса „Харесва ли ви тази архитектура?“ Младите се стремят към върха? Това не може да е новина – винаги са го правили. Покоряването на върха е най-популярната метафора за успеха. Днес обаче те искат и да живеят на върха – буквално. „Значителна част от клиентите на „Златен век“ са млади професионалисти, натрупали опит

Прочетете повече...

Артекс означава качество

Източник: Деветнадесет минути | 19min.bg Артекс означава качество Арх. Пламен Пламенов Мирянов То започва от основите на сградата и стига до дизайна на ключа, а при последните сгради – до електронната карта за достъп. Качеството е това, което не може да се добави впоследствие, и това, което времето по-трудно ще отнеме. От създаването си през 1993 г. АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ се ангажира с идеята за качество, доказвано с всеки квадратен сантиметър. Винаги в синхрон с европейските и световните стандарти, компанията следва

Прочетете повече...
sgrada Diamant - ARTEKS

Качеството АРТЕКС

Източник: 24 часа | 18.06.2019 | арх. Пламен Пламенов Мирянов Качеството АРТЕКС Жилищната сграда променя своето обкръжение и принадлежи на обществото. Построеното трябва да успокоява, да зарежда, да въздига човека Сграда “ДИАМАНТ”, кв. “Изгрев”, носител на награда от националния конкурс “Сграда на годината 2018” То започва от основите на сградата и стига до дизайна на ключа, а при последните сгради – до електронната карта за достъп. Качеството е това, което не може да се добави впоследствие, и това, което времето

Прочетете повече...
nagrada-Business Lady

Награда – списание и клуб „Business Lady Awards 2019“

На официална церемония по награждаването на годишните награди на списание и клуб „Business Lady Awards 2019“, арх. Весела Мирянова, Председател на Съвета на директорите на „АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ“ АД, получи наградата в категория Строителство и архитектура за Съвършенство в управлението на архитектурна компания, стабилен растеж и безкомпромисност на качеството на строителството. 12.06.2019г.

Прочетете повече...

Весела Мирянова: Качество във всеки сантиметър

Весела Мирянова: Качество във всеки сантиметър Източник: 24 часа | 05.06.2019 | Мария Николова С арх. Весела Мирянова, изпълнителен директор на АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ, говорим за бизнеса у нас, за високите сгради и висотата на строителството, без да забравяме ключа за мястото, където е щастието – Какво е времето сега за АРТЕКС? – Работно, разбира се. И преди го казахме: теренът на нашия мотивиран екип е строителният, не политическият, макар че всеки ден за нас е своеобразна предизборна борба. От това,

Прочетете повече...

КАКВО НЕ ЗНАЕТЕ ЗА „ЗЛАТЕН ВЕК“

Източник: 24 часа | 10.05.2019 КАКВО НЕ ЗНАЕТЕ ЗА „ЗЛАТЕН ВЕК“ Сградата „Златен век“ Е НЕ САМО ВИСОКА! Известна главно с ръста си, най-нашумялата сграда в София – „Златен Век“ – поставя най-високо… летвата за луксозното жилищното строителство у нас. След реализирането на „Златен век“ взискателният български клиент ще пожелае всичко… планински свеж въздух у дома, ниски енергийни разходи, невидимо сметосъбиране и още… Ето десет неща за „Златен век“, които не всички знаят. ПРЕДЛАГА ПЛАТФОРМА С 360-ГРАДУСОВА ПАНОРАМА Върхът на

Прочетете повече...

Великденски киноконцерт на открито

Вестник 24 часа 09.02.2019 | Христо Николов За Великден арх. Пламен Мирянов – син ще направи киноконцерт на открито​ Неговите видеа за красотите на България са гледани милиони пъти в интернет Кои са нашите съвременници, направили добро, спасили човек, проявили жестове на внимание към страдащите – идеята да ги покажем, да разкажем техните истории започна с кампанията “Достойните българи” на вестник “24 часа” през 2003 г. Оттогава до днес повече от 500 българи, а и чужденци станаха носители на високото звание. В големия отбор

Прочетете повече...

Архитект Пламен Мирянов – за една по-добра версия на света около нас

Източник: https://www.archdesign.info | 25.01.2019 г. В продължение на серия от публикации, свързани както с проекти на компанията Артекс Инженеринг, така и с младият архитект Пламен Мирянов бихме искали да споделим интервю в новото предаване на Мария Папазова „Зад маската“, което се излъчва всяка сряда по телевизия Bulgaria ON AIR. Ексклузивно интервю на младия архитект Пламен Пламенов Мирянов за BulgariaOnAir Архитект Пламен Мирянов – част от дългоочакваното поколение с мисия за промяна на страната и обществото в което живеем. Преследвайки мечтите

Прочетете повече...

Свещената азбука

Свещената азбука „Бог не праща ли дъжд еднакво на всички? Също тъй и слънцето не грее ли за всички? И не дишаме ли еднакво въздух? И как вие не се срамувате като признавате само три езика и като повелявате всички други народи да бъдат глухи и слепи” (Кирил) Продуцент: Артекс Инженеринг и фондация „Нашият дом е България“ arteks.net / ourhomebulgaria.com Режисьор: Пламен Пламенов Мирянов Oператор: Марин Маринов Маринов Асистент оператор: Йоан Славов Гафер: Филип Пенев Осветители: Ивайло Ангелов; Никола Лиловски

Прочетете повече...

Артекс – Златен век – въпрос на бъдеще

Източник: https://www.archdesign.info | 23.05.2018 г. Всяка сграда се превръща в страница от общата ни история: на мястото, на времената, на хората. Затова АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ иска да впише символите на единството и подема и в „Златен век“ в квартал „Лозенец“. В името, в силуета, дори в детайли, чиито кодове ще разчете само търсещото око. „Златен век“ – името на строящата се 30-етажна сграда – идва още с първите щрихи на проекта. Извисяваща се над очакванията, тя трябва да излъчва и със

Прочетете повече...

Жената чудо

Жената чудо PREMIUM LIfestyfe | 08.01.2018 | Ивайло „Нойзи“ Цветков Запознайте се с Лили Мирянова – майка, екстремна спортистка, маркетинг директор на Артекс Инженеринг, педагог и въобще изключителен мечтател. Лили Мирянова е нещо като епитом на soul-searching-а: 24-годишно момиче с 4-годишен син, което не престава да изследва себе си и да се чуди какъв е планът за бъдещето (и въобще съществува ли такъв), докато не на шега e маркетинг директор на архитектурно-строителната компания АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ. Обича екстремните изживявания (съвсем скоро

Прочетете повече...
Артекс - Ричард Брансън

Сър Ричард Брансън пристигна в България и се срещна с АРТЕКС

Сър Ричард Брансън пристигна в България и се срещна с АРТЕКС По покана на АРТЕКС световноизвестният бизнесмен сподели опита си и със стотици млади български предприемачи Световно известният бизнесмен и ексцентричен милиардер сър Ричард Брансън – основател на „Virgin“, един от най-неустоимите брандове в света, пристигна в София, за да се срещне с млади български предприемачи. Визитата му е по инициатива на строително-инвестиционната компания АРТЕКС и е организирана от арх. Пламен Пламенов Мирянов. Малко преди да сподели опита си с

Прочетете повече...

Арх. Пламен Мирянов: Панелките имат още 7-8 г. живот

Арх. Пламен Мирянов Вестник 24 часа27.03.2017 | Мила Гешакова През май с балоните ще полетим над розите в Казанлък и ще заснемем празника в рекламен клип за Китай Политици, раздавайте се за родината! Достатъчно ни управляваха егоисти – Вие сте страстен родолюбец, заснехте филм за глаголицата, клипове за красотите на България, с които се наредихте сред достойните българи на 2016 г. Не ви ли блазни политиката особено в този незапомнен глад на нацията за млади, надеждни и нови лица? –

Прочетете повече...

Пламен Мирянов: По-интересно е да сбъднеш мечтата си у нас

Източник: Вестник Стандарт – www.standartnews.com | 12 ноември, 2016 Младият архитект засне документалното видео за глаголицата „Свещената азбука“, което може да се види в интернет. Нов документален филм за глаголицата „Свещената азбука“ стана хит в интернет през последните дни. 27-годишният архитект Пламен Мирянов е заснел 5-минутното видео в изоставената църква „Свети Свети Кирил и Методий“ в село Мали Извор край Гложенския манастир и в пещерата „Проходна“ в Стара Планина, известна като „Очите на Бога“. В ролята на Константин Кирил Философ

Прочетете повече...

Арх. Пламен Мирянов

Вестник 24 часа 01.11.2016 09:08; Мила Гешакова Арх. Пламен Мирянов: В превод България означава държава на достойните хора Ако някой у нас успява, нека го подкрепим, а не да таим злоба към него – За 1 ноември – Денят на будителите, направихте филм за глаголицата. Преди това на празника на Независимостта 22 септември организирахте акция със знамена. Какво ви подтикна, архитект Мирянов? – За Деня на будителите направих клип за нашата азбука, която е свещена. Отделно снимах филм за глаголицата, който

Прочетете повече...

Полет над чудесата

ПОЛЕТ НАД ЧУДЕСАТА Рremium lifestyle – 20/10/2016 Текст: Теодора Георгиева Младият архитект Пламен Пламенов Мирянов инициира и организира полети с балон над места у нас, които мислим, че познаваме. За да изненадаме очите си, за да повярваме в чудесата край нас и да ги изследваме… Стеснявайки се от думи като „възторг“, „въодушевление“, „възвисяване“, понякога заявяваме, че търсим адреналин. Така, както казваме, че между двама има „химия“, а не любов. Напразно. Страстта не е въпрос на химически формули, а на открити,

Прочетете повече...

„Артекс инженеринг“ и луксозните жилищни комплекси със специален достъп

„Артекс инженеринг“ и луксозните жилищни комплекси със специален достъп Вестник 24 часа / понеделник / 26 септември / 2016 Клиентът днес цени местата, в които има не само удобства, но и вградени дух, философия и силен положителен заряд. Живот в общност Това предоставя „Артекс инженеринг“ на своите клиенти. Комплекси като „Стела Бояна“ или строящият се „Диамант“ са преди всичко споделена среда, в която хората неусетно се опознават и сближават. Зелените площи, парковете, градинките, детските кътове, уелнес центърът, фоайетата и стълбищните

Прочетете повече...

АЗБУКА НА УСПЕХА

АЗБУКА НА УСПЕХА ЗА СИЛАТА И КРАСОТАТА НА ГЛАГОЛИЦАТА. ЗА ПСАЛМ 91, ВГРАДЕН В КАМЕННАТА ФАСАДА НА ЕДНА ЖИЛИЩА СГРАДА. НО НАЙ-ВЕЧЕ ЗА АРХ. ПЛАМЕН ПЛАМЕНОВ МИРЯНОВ И ЗА „ЛЕТЕРА“. Premium lifestyle 5/07/2016 Катерина Хапсали Красота. Това е думата, която дълго отеква в главата ми след разговора с арх. Мирянов – младши в офиса на семейната фирма АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ. Няколко пъти я спомена самият той, но красотата в случая не е просто понятие. Тя е усещане. В детайлите на офиса

Прочетете повече...

Жилищен комплекс „СВ. КИПРИЯН И ЮСТИНА”

Вестник: 24 часа | 21.07.2015 АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ представя: ЖИЛИЩЕН КОМЛЕКС „СВ. КИПРИЯН И ЮСТИНА”, КЪДЕТО ВИТОША ГАЛИ ОЧИТЕ Екокомплексът на ул. “Свети Киприян” има неоспоримо предимство и пред найлуксозните сгради в София – великолепна гледка към Витоша. Това, което не се вижда, но се усеща с всяко вдишване, е изключително здравословният микроклимат. В неудържимо разрастващата се столица се създава архитектурен ансамбъл, който подобрява инфраструктурата, допринася за отличния екологичен баланс, разхубавява средата. Когато критериите на клиентите относно всеки аспект на желания

Прочетете повече...

Весела Мирянова

Източник: blitz.bg | 19 Апр. 2013 | Интервю на Красимир ТОДОРОВ, БЛИЦ Весела Мирянова: Имаме предложение за партньорство от английски инвестиционен фонд Хората, които влагат пари при нас, ни имат доверие, защото сме коректни и изрядни в деловите си отношения, твърди изпълнителният директор на АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ АД. Архитект Весела Мирянова е родена 1965 г., в гр. София, завършва строителен техникум „Христо Ботев” – специалност „Строителство и архитектура” със златен медал за отличен успех. Носител е на златни медали шест поредни

Прочетете повече...
Арх. Весела Мирянова - бизнес дама на 2008 г.

Бизнес дама на 2008 г. – арх. Весела Мирянова –

Бизнес дама на 2008 г – арх. Весела Мирянова Източник: profit.bg | 10.04.2009 г. Избраха бизнес дама на 2008 г. На официална церемония снощи бе избрана бизнесдама на 2008 г. Това е архитект Весела Мирянова, акционер и заместникпредседател на строителната фирма „Артекс инженеринг“ АД. Наградата бе връчена от съпругата на президента Георги Първанов Зорка Първанова. Жена мениджър на 2008 г. стана Мария Рангелова, изпълнителен директор на компанията за производство на месо и месни продукти „Бони Холдинг“ АД, София. Наградата беше

Прочетете повече...

Съдът потвърди законността на строежа на Артекс – ЗЛАТЕН ВЕК

обекти

АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ