СГРАДА ЗЛАТЕН ВЕК – ВСИЧКО ЗА СГРАДА ЗЛАТЕН ВЕК

Административен съд София-град отново потвърди валидността на Разрешението за строеж на Златен Век и отмени заповедта на ДНСК за спирането на строежа

Със свое решение от 06.11.2020 Административен съд София-град за втори път

потвърди валидността на Разрешението за строеж на „Златен Век“ и отмени заповедта на ДНСК за спирането му.

Второто произнасяне на съда се наложи след като Върховния административен съд върна делото на първа инстанция.
През юли 2019 г. друг състав на АССГ (56 състав) се произнесе по аналогичен начин –

потвърди валидността на Разрешението за строеж

на многофункционалната сграда „Златен Век“ и

отмени заповедта на ДНСК за спирането на строежа.

От аргументите на съда стана ясно, че ДНСК не е имала правно основание за спирането на „Златен Век“ и строителството му може да продължи.
След обжалване от страна на ДНСК Върховният административен съд върна делото на първа инстанция за повторно разглеждане и събиране на повече доказателства.
Това наложи Административен съд София-град да назначи и разгледа

две тройни експертизи по делото

и със свое решение от 6.11.2020 новият съдебен състав (33 състав)

потвърди решението

на 56 състав, определи заповедта на началника на ДНСК за спиране на строежа на „Златен Век“ като незаконосъобразна, отново я отмени и осъди ДНСК да заплати разноските по делото.
Освен това, Административен съд София-град за пореден път потвърди, че

Разрешението за строеж на „Златен Век“ е валидно до 2028 г:

„Въпросът за действието на разрешение за строеж № 134/26.01.2007 г. на главния архитект на Столична община е засегнат в процесната заповед, поради което следва да се обсъди в настоящото производство. (…) Предвид посочената съдебна практика на ВАС, десетгодишният срок на издаденото разрешение за строеж следва да изтече едва през 2028 г.“ – категорични са за пореден път от Административен съд София-град.

РЕШЕНИЕ НА АССГ В PDF- формат

„Честно Казано“, Люба Кулезич

ЕВРОКОМ – Честно Казано – Люба Кулезич

Един небостъргач, един закон, мнения разни. Адвокат Милена Гайдарска и архитект Пламен Мирянов, управител на фирма „Артекс проект“, в право на отговор по казуса с проекта „Златен век“ след участието на кмета на район „Лозенец“ Константин Павлов.

https://eurocom.bg/show/chestno-kazano/9567

Поведението на кмета на Лозенец Константин Павлов провокира и гражданска реакция Група НОВА СОФИЯ.

Съдът потвърди законността на строежа на Артекс – ЗЛАТЕН ВЕК

https://www.arteks.eu/2020/03/09/%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81-%d0%b7%d0%b0%d1%8f%d0%b2%d1%8f%d0%b2%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b5%d1%82%d1%8a%d1%80/

Нека не забравяме, че първичната стихия на разрухата е обратната страна на любовта и творчеството. Дали не бива всеки управленец преди да влезе във властта, да е успял да съгради нещо с ръцете си? За да не се раждат в ума му мисли за разрушение, а Съзиданието в него да го подтиква към по-възвишени чувства и цели…

СГРАДА ЗЛАТЕН ВЕК – ВСИЧКО ЗА СГРАДА ЗЛАТЕН ВЕК

ОТНОВО БЕ УДОСТОВЕРЕНА ЗАКОННОСТТА НА СГРАДА „ЗЛАТЕН ВЕК“

https://www.arteks.eu/2020/01/20/%d0%be%d1%82%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80-%d0%be%d1%82-%d0%b3%d0%bb-%d0%b0%d1%80%d1%85-%d0%b7%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%b2%d1%8a%d0%b2-%d0%b2%d1%80%d1%8a%d0%b7%d0%ba%d0%b0/

https://www.arteks.eu/2019/11/22/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%bd%d1%81%d0%ba-%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%bc%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%bc/

СГРАДА ЗЛАТЕН ВЕК – ВСИЧКО ЗА СГРАДА ЗЛАТЕН ВЕК

ПОРЕДНА ЗЛОУПОТРЕБА ОТ ИК ЛОЗЕНЕЦ, ТОЗИ ПЪТ ОТ ИМЕТО НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

На 15.11.2019 г. ИК Лозенец публикува писмо с изх. № ПГ-939-01-22/25.07.2019г. на бланка от Народното събрание, с подпис на г-н Искрен Веселинов, представяйки писмото като официален документ от името на Народното събрание на Република България.
На 29.11.2019 г. Народното събрание отговори с решение №ЗДОИ-19-53 29.11.2019 г. по чл. 28, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация, след запитване от Артекс Инженеринг, че

няма становища и/или стенографски протоколи от заседания на парламентарни комисии по това запитване.

Това е доказателство, че ИК Лозенец чрез разпространението на съобщения от името на Народното събрание престъпно манипулира общественото мнение и подвежда редица медии в създаването и разпространението на фалшиви новини.

За да следваме линията на пълна прозрачност около казуса Златен Век, ние предоставяме документите около тези събития.

Решение на Народното събрание – 29.11.2019 г.

Заявление за запитване от Артекс Инженеринг по ЗДОИ – 19.11.2019 г.

Писмо до ИК Лозенец от Искрен Веселинв (Председател на комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление) – 25.07.2019 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

РЕШЕНИЕ
№ ЗДОИ-19-53 29.11.2019 г.
по чл. 28, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация

( ТОЗИ ДОКУМЕНТ МОЖЕ ДА ОТВОРИТЕ В PDF ФОРМАТ ТУК )

Производството е по реда на чл. 28 и сл. от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) и е образувано във връзка с постъпило в Народното събрание

заявление за достъп до обществена информация с вх. № ЗДОИ-19-53/19.11.2019 г.

от „Артекс Златен век“ ООД, ЕИК 175376051, представлявано от Весела Иванова Мирянова, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Неофит Рилски“ № 46.
С писменото заявление по реда на ЗДОИ е отправено искане за предоставяне на достъп до следната информация:

1) Искане от ИК „Лозенец“, адресирано до Народното събрание, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление и Комисията по правните въпроси, за становище относно намеренията за прилагане на чл. 153 и 154 от ЗУТ, по което искане е образувана преписка № ПГ-939-01-22/2019 г.;

2) Писмо изх. № ПГ-939-01-22/25.07.2019 г., издадено в отговор на горното искане и подписано от г-н Искрен Веселинов – Председател на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление;

3) Стенографските протоколи от заседанията на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, на които е обсъждано искането на ИК „Лозенец“ по горната преписка (ако има такива);

4) Становища, издадени от други комисии към Народното събрание по горната преписка, както и стенографски протоколи от заседанията на такива комисии, на които е обсъждано искането на ИК „Лозенец“ (ако има такива).“

След като разгледа заявлението в законоустановения срок съгласно чл. 28, ал. 1 ЗДОИ, административният орган прие за установено от фактическа страна следното.

Отправено е искане за предоставяне на достъп до обществена информация до задължен субект по смисъла на чл. 3, ал. 1 ЗДОИ.
Заявлението за предоставяне на достъп до обществена информация отговаря на императивните изисквания на закона по форма и съдържание, поради което е налице основание за допускане до разглеждането му по същество.
Исканата информация следва да бъде квалифицирана като служебна  обществена информация по смисъла на чл. 11 ЗДОИ.

Във връзка с въпросите, поставени по т. 3 и т. 4 от заявлението, бе извършена проверка, която установи, че в Народното събрание няма становища и/или стенографски протоколи от заседания на парламентарни комисии по горната  преписка,

поради което е реализирана хипотезата на чл. 33 от Закона за достъп до обществена информация.

С настоящото решение заявителят се уведомява, че исканата от него информация по тези въпроси не е налична.

Заявителят е посочил, че желае да получи информацията във формата на  копия, на хартиен носител.
Във връзка с изложените по-горе съображения и на основание чл. 28 и чл. 34, ал. 1 ЗДОИ и чл. 7, ал. 1, т. 19 от Правилника за работата на администрацията на Народното събрание, административният орган

РЕШИ:

  1. ПРЕДОСТАВЯ

на заявителя „Артекс Златен век“ ООД, ЕИК 175376051, представлявано от Весела Иванова Мирянова, достъп до поисканата обществена информация, както следва:
По първото искане от заявлението:
Копие от искане за становище относно намеренията за прилагане на чл. 153 и чл. 154 от Закона за устройство на територията от Инициативен комитет „Лозенец“, вх. № ПГ-939-01 -22/19.07.2019 г. – Приложение № 1 – 2 листа.
По второто искане от заявлението:
Копие от писмо изх. № ПГ-939-01-22/25.07.2019 г., издадено в отговор на горното искане и подписано от г-н Искрен Веселинов – председател на  Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление – Приложение №2-3 листа.

  1. Степен на осигурения достъп до исканата обществена информация

Предоставя се пълен достъп до съхраняваната обществена информация.

  1. Срок, в който е осигурен достъп до исканата обществена информация

Достъпът до исканата обществена информация се осигурява в срок до 30 дни от датата на получаване на настоящето решение от заявителя.

  1. Място, където ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация

Достъпът до информацията ще бъде предоставен в сградата на Народното събрание в град София, пл. „Княз Александър I” № 1, партер, отдел „Приемна”.

  1. Форма, под която ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация

Достъпът до исканата обществена информация се предоставя в писмена форма, на хартиен носител.

  1. Разходи по предоставянето на достъп до исканата обществена информация

На основание чл. 35, ал. 1 ЗДОИ исканата информация да се предостави след заплащане на определените разходи и представянето на платежен документ.
Разходите са определени съобразно т. 1.5 от Заповед № ЗМФ-1472/29.11.2011 г. на министъра на финансите, съгласно която стойността за ксерокопие на 1 стр. (А4) е 0,09 лв. без ДДС.
Общият брой на копираните страници А4 е 5 (пет), общата стойност на разходите за ксерокопиране е 0,54 (нула петдесет и четири) лева с ДДС.

Сумата може да се внесе на място в сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър I” № 1, партер, отдел „Приемна”, дирекция „Парламентарна канцелария“, ст. П23, работно време от понеделник до петък от 9.00 до 16.30 часа в работните дни или по банков път по сметка: Издателска дейност към Народното събрание, IBAN: BG42BNBG96613100170601, BIC: BNBGBGSD, БНБ.
След заплащане на горепосочената сума и представяне на платежен документ исканата информация да се предостави на мястото, посочено по-горе в т. 3 от настоящото решение.
На основание чл. 35, ал. 2 ЗДОИ за предоставянето на достъпа до исканата обществена информация, съдържаща се в Приложение № 1 и в Приложение № 2 към настоящето решение, да се състави протокол, който да се подпише от заявителя и от съответния служител.
Решението да се изпрати по пощата е обратна разписка на пощенски адрес: гр. София 1000, ул. „Неофит Рилски“ № 46.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Административен съд – София-град, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

Стефана Караславова

СГРАДА ЗЛАТЕН ВЕК – ВСИЧКО ЗА СГРАДА ЗЛАТЕН ВЕК

https://www.arteks.eu/2019/11/22/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%bd%d1%81%d0%ba-%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%bc%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%bc/

Намеренията на новия кмет на район Лозенец не кореспондират със законността и решението на съда

Вярваме, че резултатите от нашите усилия са много по-трайни от десетки управленски мандати и продължаваме да се борим за независима бизнес среда в България“

 

21 ноември 2019
София

По повод искането на новия кмет на район „Лозенец“ Константин Павлов ДНСК да премахне сградата „Златен Век“, бихме искали да направим следното изявление.

При мащабното медийно отразяване на тази поредна атака срещу проекта, на широката публика се внушава, че е налице някакво меродавно становище за незаконност на сградата, каквото всъщност няма.

От друга страна се премълчава най-важният факт – решението на българския съд, а това води до

изопачаване на истината и манипулиране на общественото мнение.

Припомняме, че със решение от 30 юли 2019 Софийският административен съд

потвърди валидността

на Разрешението за строеж на многофункционалната сграда „Златен век“ и

отмени заповедта на ДНСК за спирането на строежа.

Въпреки това, ние от „АРТЕКС“ изчакваме окончателно решението на Върховния административен съд по казуса, за да продължим строеж, тъй като уважаваме върховенството на закона.

Напомняме също, че съдът счита, че съобразно практиката на ВАС,

десетгодишното разрешение за строеж на този и други подобни строежи, които промяната на ЗУТ е заварила през 2017, ще изтече през 2028 г.

Решението на съда е подкрепено от множество официални правни становища на авторитетни правни експерти като

проф. Огнян Герджиков, проф. Дончо Хрусанов, проф Иван Русчев, проф. Димитър Костов, проф. Иван Тодоров, Явор Зартов и други.

Не ни се иска да вярваме, че г-н Константин Павлов смята всички тези правни становища за нищожни и би предприел каквито и да било

действия,

които не отговарят на изводите, направени от българския съд.

Подобни негови действия целят

правен прецедент,

който освен че ще бъде

негативен сигнал към българските и чуждестранни инвеститори,

ще създаде възможност

да се атакуват редица мащабни строежи,

включително и редица инфраструктурни проекти в страната, за които поправката в чл. 153 на ЗУТ е направена и важи.

Продължаваме да твърдим, че в една правова държава

Законът следва да се изпълнява от всички нейни субекти,

особено от институциите, както и че

принципите на демокрацията

изключват своеволни, еднолични и противозаконни действия на хората, които в момента са на власт.

„АРТЕКС“ е компания, която инвестира не само в честния бизнес и икономиката на България, но и създава

нови стандарти за качество,

с които изграждаме бъдещия облик на София. Вярваме, че резултатите от нашите усилия са много по-трайни от десетки управленски мандати и подкрепата на обществото ни задължава да продължим да се борим за едно по-светло бъдеще и по-добра и независима бизнес среда в България.

„АРТЕКС“

Арх. Пламен Пл. Мирянов - АРТЕКС

ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА С МОЛБА, С КОЯТО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ДА СЕ ДИСТАНЦИРА ОТ ЛИЧНОТО МНЕНИЕ НА Г-Н ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА, БЛАГОУСТРОЙСТВО И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ КЪМ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.

» PDF формат на документа

МОЛБА

от
„Артекс Златен Век“ ООД, ЕИК: 175376051, седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Неофит Рилски“ N2 46, действащо чрез управителя Весела Иванова Мирянова

Относно: Искане с вх. № ПГ-939-01-
22/19.07.2019г. и становище с изх. № ПГ-
939-01-22/25.07.2019Г. по описа на НС

УВАЖАЕМА Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ,

На 15.11.2019г. Инициативен комитет „Лозенец“ публикува и разпространи становище с изх. № ПГ-939-01-22/25.07.2019г, подписано от Председателя на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление към Народното събрание, с което се дава отговор на запитвания в Искане с вх. № ПГ-939-01-22/19.07.2019г.

Въведените с горецитираното искане въпроси са свързани с предоставянето на тълкуване относно приложението и действието на чл. 153 и чл. 154 ЗУТ по отношение на заварени разрешения за строеж към момента на влизане в сила на ЗИД ЗУТ /ДВ. бр.13 от 07.02.2017Г./.

По повод на горното, заявяваме следното:

Становището, подписано от г-н Искрен Веселинов, макар и с изходяща дата 25.07.2019г., е публикувано от ИК „Лозенец“ на 15.11.2019г. с внушението, че то е издадено в рамките на месец ноември и представлява актуално тълкувание на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление по въпроси за действието на разпоредби от ЗУТ. Следва да се отбележи, че Решение №5229 на Административен съд-София град, компетентният на първа инстанция съдебен орган, който единствен може да се произнесе по повод на така поставените от ИК „Лозенец“ въпроси, публикува своето Решение на 30.07.2019г., тоест 5 дена след съставеното становище на г-н Искрен Веселинов.

По този начин ИК „Лозенец“ се опитва да създаде заблуда в българското общество, използвайки като инструмент изявление на Председателя на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, като създаде впечатление, че то е последващо и независимо от Решението на Административния съд. Това води до недопустимо разпространение на невярна информация и внушения, които пряко вредят на авторитета на „Артекс Златен Век“ ООД, както и на Народното събрание, като законотворческа институция.

На второ място,

ИК „Лозенец“ се позовава на становището, съставено от г-н Искрен Веселинов, в контекста на чл. 51 от Закона за нормативните актове, като заявява, че то представлява ,,автентично тълкуване“ на законодателството и е задължително за всички граждани и държавни органи. Това твърдение е очевидно невярно и отново представлява умишлен опит за въвеждане в заблуждение на обществеността.

Становище с изх. № ПГ-939-01-22/25.07.2019г. е подписано само и единствено от председателя на комисията г-н Искрен Веселинов.

По повод на въпросите, които са обсъждани в него, не е провеждано официално заседание, липсва дневен ред и стенограма, които да свидетелстват за проведени разисквания по повод на ЗИД ЗУТ /ДВ.бр.13 от 07.02.2017г./ във връзка с чл. 153 и чл. 154 от ЗУТ. Това води до заключението, че въпросното становище представлява едно частно мнение на г-н Искрен Веселинов, което по никакъв начин не може да бъде обвързващо за останалите членове на Комисията, още по-малко след като те изобщо не са запознати със неговото съдържание, видно от липсващите им подписи.

Тоест, към настоящия момент, ИК „Лозенец“ публикува и разпространява едно частно мнение като автентично тълкуване по смисъла на ЗНА.

Нещо повече – становището не е представено като лично становище на г-н Искрен Веселинов, а като становище на председателя на Комисията по регионална политика, благоустройство местно самоуправление. Г-н Искрен Веселинов няма право да прави тълкувания на закона в качеството му на председател на тази комисия, т.е. това е нарушение на закона. В съответствие със значението на думата „автентичен“ според Българския тълковен речник, чл. 51 ЗНА недвусмислено постановява, че тълкуване на нормативен акт се дава единствено от органа, който е издал акта и това тълкуване е задължително.

Самото тълкуване се обнародва или разгласява по реда, по който е обнародван или разгласен тълкуваният акт, а когато се касае за автентично тълкуване на закон, се извършва с приемането на т. нар. Тълкувателен закон. Пример за това е Закона за тълкуване на чл.47 от Закона за чужденците в република България (обн. ДВ. Бр.108/2000г.).

Следователно, едно частно мнение на Председател на парламентарна комисия няма как да е обвързващо за нейните членове, още по-малко да представлява автентично тълкуване по смисъла на чл. 51 ЗНА.

Последното следва да се приеме и обнародва от Народното събрание, по съответните правила, за да породи правните последици, заложени в закона.

Извън горното следва да се отбележи,

че изразеното от г-н Искрен Веселинов становище, че измененията, направени със ЗИД ЗУТ /ДВ. бр.13 от 07.02.2017г./, касаят само разрешения за строеж, издадени след влизането им в сила, е очевидно неправилно. То противоречи на становището на двамата професори по административно право – проф. Дончо Хрусанов и проф. Димитър Костов, приложено към писмената защита на „Артекс – Златен век“ ООД по адм.д. № 4829/2019 г. на АССГ, на постановеното по същото дело Решение 5229/30.07.2019г., както и безпротиворечивата практика на Конституционния съд, ВКС, ВАС и Съдът на Европейския съюз (копие от което прилагаме).

Изхождайки от всичко гореизложено,

считаме, че ИК „Лозенец“ умишлено и с цел извличането на определени изгоди изопачава както обективната фактология, така и приложението на безспорни правни институти. Недопустимо е тези опити да бъдат осъществявани чрез авторитета на Народното събрание, в лицето на една от неговите Комисии, по време на висящността на съдебното производство пред Върховния административен съд по повод на Решение № 5229 на Административен съд-София град от 30.07.2019г.

УВАЖАЕМА Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ,

Инициативен комитет „Лозенец“ приписват на Народното събрание действия, които Парламентът не е извършил.

Молим Ви да предприемете необходимите мерки относно гореизложените обстоятелства и да излезете с официално обръщение, чрез което Народното събрание да се разграничи от действията и заявленията на ИК „Лозенец“ и да обяви, че Становището от 25.07.2019г. на г-н Искрен Веселинов

не ангажира

по никакъв начин нито комисията по Регионална политика, нито Народното събрание.

Приложение 1: Правно становище- проф. Д. Костов, проф. Д. Хрусанов/ от
15.04.2019 г.

Приложение 2: Становище- проф. И. Русчев. Вл. Пенков/ от 20.11.2019 г.

Дата: 21.11.2019 г.

НЯМА ПРИЗНАНИЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, ЧЕ „ЗЛАТЕН ВЕК“ Е НЕЗАКОНЕН!

През последните дни в медиите, следящи продължаващия от месеци спор по законността на станалата известна с протестите сграда в столичния квартал „Лозенец“, се появи „новооткрит“ аргумент, а именно подписаното от Председателя на Комисията по регионална политика и благоустройство и местно самоуправление на 44-то Народно събрание на Република България („Комисията“) становище с изх. №ПГ-939-01-22/25.07.2019 г. (по запитване от Инициативен комитет „Лозенец“ относно прилагането на новите разпоредби на чл. 153 и 154 ЗУТ). Появиха се публикации, в които се твърди, че Народното събрание било признало строежа за незаконен.

На първо място особеното е, че по чисто правен спор се търси аргументация от въпросната Комисия, на която са възложени съвсем различни функции в Народното събрание и която не може да дава обвързващи становища по тълкуването на законови текстове…(Пълен текст на правното становище ТУК)

Правно становище:

адв. Владимир Пенков, Председател и Старши съдружник на Адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“,

проф. Иван Русчев, д-р на юрид. науки, ЮФ, СУ „Св. Кл. Охридски“

» PDF формат на документа

СЛЕД МЕСТНИТЕ ИЗБОРИ, НОВИ МАНИПУЛАЦИИ НА ИК ЛОЗЕНЕЦ СЪС СТАРА ДАТА, В ОПИТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ФАЛШИВИ НОВИНИ

На 15.11.2019 г. Инициативен Комитет Лозенец публикува документ от дата 25.07.2019 г. с подпис на г-н Искрен Веселинов – Председател на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.
Становището на Комисията по регионално развитие към Народното събрание няма обвързващ характер, а представлява мнение, на което всеки гражданин или институция имат право.
Документът завършва със следния текст:

„Изразеното становище е принципно и няма отношение към споменатата от Вас сграда – не разполагаме с каквато и да било документация по случая. Извън правомощията на комисията е да осъществява контрол върху строителството на отделни обекти, тъй като органите, осъществяващи административен и съдебен контрол върху актовете, свързани с устройството на територията и строителството, са изчерпателно посочени в закона.“

Добре е Инициативният Комитет Лозенец да се запознае и с решението на Българския съд от 30.07.2019 г., преди да търси опорни точки в разпространението на фалшиви новини със стара дата.
Административният съд даде тълкувание на поправката в закона за устройство на територията от 07.02.2017г.

Добре е да се знае от българската общественост, че сграда Златен Век не е единствената сграда, попаднала в обхвата на поправката, обект на злонамерени обществени дискусии, довели до спирането на една напълно законна сграда, а че в тази ситуация се намират десетки обекти в цялата страна, някои от които на територията на столична община. Именно затова може би решението на съда има по-широк тълкувателен обхват и касае всички:

„…С новата редакция на чл. 153, ал. 2 на ЗУТ, допусната със ЗИД ЗУТ обнародван в ДВ бр. 13 от 07.02.2017 г., така определеният петгодишен срок е увеличен на десет години за елементите на техническата инфраструктура и за сградите по чл. 137, ал. 1 т. 1 и т. 2 от ЗУТ. Процесната сграда в УПИ І-98,99, м. „Л. – 1ч“ е втора категория, поради което и новият срок следва да бъде приложен и към издаденото за нея разрешение за строеж. Новата редакция на материално правната норма на чл. 153, ал. 2 от ЗУТ следва да се прилага за всички правоотношения, които не са приключили към датата на влизането й в сила, респ. към всички разрешения за строеж, чиито срок не е изтекъл към тази дата. Презаверяването на разрешението за строеж съгласно чл. 153, ал. 6 от ЗУТ по новата редакция подновява срока за завършване на строителството. Отчетено от датата на презаверяването, това разрешение ще има действие най-малко до 19.11.2022 г.“

Пълният текст на решението на Българския съд от 30.07.2019 г. може да отворите ТУК.

В допълнение добавяме и становище, конкретно обвързано с писмото от 25.07.2019 г. на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление:

Отговор на позицията, заявена от Комисията по регионално развитие към Народното събрание, относно валидността и срока на действие на разрешението за строеж на сградата „Златен Век“

Комисията по регионално развитие към Народното събрание излезна с позиция, която приема, че промените, извършени със ЗИД ЗУТ /ДВ. бр.13 от 07.02.2017г./ касаят норми от материалноправен характер, чието действие е винаги занапред.

Това тълкуване напълно съответства с позицията на „Артекс Златен Век“ по настоящия казус, решението на Административен съд – София град по повод оспорената Заповед на ДНСК № РД 08.1/15.4.2019г., становището на двамата професори по административно право – проф. Дончо Хрусанов и проф. Димитър Костов, както и безпротиворечивата практика на Конституционния съд, ВКС, ВАС и Съдът на Европейския съюз.

Действието на материалноправните норми е занапред („ex nunc”), освен ако с изрична разпоредба не им е придадено обратно действие по смисъла на чл. 14 ЗНА.

В настоящия случай не сме изправени пред обратно действие на закона и това е безспорно обстоятелство, закрепено както в теорията, така и в практиката.

При наличието на висящи и непородили правните си последици юридически факти – новата материалноправна норма ги преурежда за в бъдеще.

Това са т. нар юридически факти-състояния, от категорията на които се явява всеки

срок, който е започнал да тече, но не е изтекъл.

Правните последици на срока се реализират едва с неговото изтичане и приемането на нова материалноправна норма преди това,

задължително

преурежда тези последици

занапред.

Няма противоречия в наличната съдебна практика по този въпрос.

Обратно действие има само когато законът се връща назад в миналото и поражда правни последици преди влизането си в сила.

В настоящата хипотеза законът поражда правни последици след влизането си в сила и едва от този момент срокът на валидност на разрешението за строеж се удължава занапред.
За сравнение, обратно действие би било налице, само ако срокът на разрешението за строеж

е бил изтекъл

към момента на влизане в сила на ЗИД ЗУТ /ДВ. бр.13 от 07.02.2017г./ и въпреки това законодателят предвиди, че тези разрешения за строеж ще бъдат с удължена валидност. Това са основни правни положения, свързани с действието на материалноправните норми.

В този смисъл, заключението на Регионалната комисия, че измененията, направени със ЗИД ЗУТ /ДВ. бр.13 от 07.02.2017г./, касаят само разрешения за строеж, издадени след влизането им в сила, е очевидно неправилно.

В допълнение, автентично тълкуване, по смисъла на чл. 51 ЗНА, може да дава единствено органът, който е издал акта, а именно – Народното събрание.

Това се прави с т. нар. Тълкувателен закон (напр. Закона за тълкуване на чл.47 от Закона за чужденците в република България /обн. ДВ. бр. 108 от 2000г./).

Становището на Комисията по регионално развитие към Народното събрание няма обвързващ характер, а представлява мнение, на което всеки гражданин или институция имат право.

РАЗПРОСТРАНЯВАНИЯТ ОТ ИК ЛОЗЕНЕЦ ОТГОВОР ОТ ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ ОТ 25.07.2019 г.

Арх. Здравко Здравков - БНТ

„ЗЛАТЕН ВЕК ИМА ВАЛИДНО РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА СТРОЕЖ“ – ТВЪРДИ ГЛАВНИЯТ АРХИТЕКТ НА СОФИЯ ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
В ИНТЕРВЮ ПО БНТ В ПРЕДАВАНЕТО „ДЕНЯТ ЗАПОЧВА“ С ГЕОРГИ ЛЮБЕНОВ

Арх. Здравко Здравков - обществено обсъждане

„СГРДА ЗЛАТЕН ВЕК Е С ВАЛИДНО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ ДО 2020 г.“

ГЛАВНИЯТ АРХИТЕКТ НА СОФИЯ ЗДРАВКОВ ОТГОВАРЯ НА ВЪПРОС, ОТНОСНО ЗАКОННОСТТА И СРОКА НА РАЗРЕШИТЕЛНОТО ЗА СТРОЕЖ НА СГРАДА ЗЛАТЕН ВЕК – НА СРЕЩА С ГРАЖДАНИ, ПОЗОВАВАЙКИ СЕ НА ИЗМЕНЕНИЯТА В ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЧЛ. 153, АЛ. 3.

ЗАГУБИ ОТ 15.04.2019 г.
0 лв.

От незаконното спиране на Златен век, АРТЕКС Инженеринг търпи загуби - всяка седмица по 120000 лв.

​АРТЕКС

винаги е подкрепяла свободното изразяване на мнения на граждани и организации. Смятаме, че това е основополагащо за развитието на едно отворено и демократично общество. Такова общество трябва да толерира всички такива мнения и позиции, включително и на АРТЕКС.

В същото време, свободното изразяване на мнение не трябва да бъде широко отворена врата за неверни твърдения, фалшиви новини и още по-малко – клевети и хули.

Точно в това се състои проблемът, че ние не можем да стоим безучастни, когато двама граждани (Мариан Башур и Никола Вапцаров) тенденциозно разпространяват твърдения, които не са основани на факти и документи и с тези техни действия уронват престижа на нашата компания. Престиж, който сме градили десетилетия с нашия труд.

Ние призоваваме и подкрепяме ИК „Лозенец“ да продължи своята дейност – упорито и неуморно, да изразява мненията на гражданите на квартал „Лозенец“, но настояваме преди това подробно да се запознае с цялостната законно издадена документация.

Има нещо, което стои над всичко друго. Това са законът и конституцията на Република България.

Компанията Артекс счете за необходимо да защити своето безупречно до този момент име и да потърси отговорност от всеки пряк участник в процеса на разпространяване на преднамерено неверни твърдения.

АРТЕКС ЗАВЕДЕ ПЪРВИТЕ СЪДЕБНИ ИСКОВЕ НА ОБЩА СТОЙНОСТ 200 000 лв. ЗА УРОНВАНЕ ПРЕСТИЖА И ИМЕТО НА КОМПАНИЯТА

Заведени са съдебни искове в СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД от 04.06.2019 г. с входящи номера 73212 и 73213 от името на „АРТЕКС ЗЛАТЕН ВЕК“ ООД и „АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ“ АД, на основание чл. 45 от ЗЗД срещу лицата Никола Николов Вапцаров и Мариан Фади Башур, като разпространители на неверни, клеветнически и обидни твърдения за компанията, използвайки всички възможни средства като социални мрежи, телевизионни, печатни и онлайн медии.

За да се избегнат неверни интерпретации във връзка със заведените дела, декларираме, че те не са срещу организацията ИК Лозенец, нито касаят правото на протест, още по-малко свободата на словото.

Не считаме за редно да публикуваме съдържанието на исковете, тъй като е добре те да достигнат до лицата, до които се касаят по стандартния за това ред, а не чрез медиите.

Ако обвиненията бяха насочени към ИК Лозенец, то щеше да е нормално да се заведат дела срещу всички учредители на тази организация.

Считаме, че изказвания от рода на „бих се зарадвал, ако един ден им дадат на „Артекс“ да построят един огромен блок на остров Белене, 200 етажа ако искат, и там да раздадат безплатно на всички политици по един апартамент – с най-голямо удоволствие, и с мост само към Румъния…“, „Ще направят един квантов реактор да ги гони комарите и това е…“, както и определянето на обект на компанията като „паметник на грозотията“ и десетки други добре документирани изявления на лицата Никола Вапцаров и Мариан Башур са преднамерени с цел увреждане на репутацията.

Изразяването на лична позиция по определен въпрос, включително в интервюта, трябва ясно да се разграничи от използването им като възможност за създаване на внушения у аудиторията и за съзнателно и системно увреждане на репутацията на търговски дружества, които са изграждали такава в продължение на десетилетия.

Свободата на словото не е и не би могла да бъде безпределна и да допуска уронването на престижа и търговската репутация на трети лица.

СГРАДА ЗЛАТЕН ВЕК – ВСИЧКО ЗА СГРАДА ЗЛАТЕН ВЕК