РЕШЕНИЕ НА АССГ

РЕШЕНИЕ НА АССГ

Р Е Ш Е Н И Е
№ 6123

гр. София, 06.11.2020 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 33 състав,

в публично заседание на 22.10.2020 г. в следния състав:

СЪДИЯ: Галин Несторов

при участието на секретаря Антонина Бикова, като разгледа дело номер 6376 по описа за 2020 година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по реда на чл. 215 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, във връзка с чл. 145 и сл. от Административно процесуалния кодекс.

Образувано е по жалба на [фирма], ЕИК[ЕИК], представлявано от управителя В. М., против заповед № РД-08-1/15.04.2019 г. на началника на Дирекция за национален строителен контрол, [населено място].

В жалбата се излагат съображения за незаконосъобразност на оспорения инидивидуален административен акт, предвид на допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, противоречие с материалноправните норми и несъответствие с целта на закона. Твърди се и противоречие със заложения в чл. 6, ал. 2 и ал. 3 от АПК принцип на съразмерност при накърняване на правата и законните интереси на частноправните субекти посредством индивидуални административни актове. Сочи се несъответствие между правната квалификация на установените нарушения при съставяне на констативния акт и квалификацията им, дадена в оспорения административен акт.

Твърди се също така недопустимо обединяване на две отделни административни производства в едно и поставянето им във взаимовръзка, поставяща възобновяването на строителството в УПИ І-98,99 в зависимост от отстраняване на нарушенията, констатирани при строителството в УПИ ІІІ-96,07,409,410,411, без да е налице каквато и да е обосновка за причините, които го налагат.

Посочва се наличието на съществена разлика в двете обединени производства, а именно: това по чл. 224, ал. 1 от ЗУТ – за УПИ І – 98,99 и това по чл.  224, ал. 5 от ЗУТ за УПИ ІІІ-96,97,409, 410, 411.

Твърди се допуснато нарушение на чл. 35 и чл. 36 от АПК, доколкото административният орган е пренебрегнал представените доказателства, че към момента на издаване на оспорената заповед констатираните в акта отклонения са премахнати и е разпоредил извършване на проверка, с цел изясняване на фактическото положение към този момент.

Излагат се доводи за незаконосъобразност на оспорената заповед в частта й, с която е дадено предписание за представяне на писмено становище от главния архитект на Столична община, относно валидността на разрешение за строеж № 134/26.01.2007 г., като възобновяването на строителството в УПИ І-98,99 е поставено в зависимостот същото.

На това основание се претендира нищожност на заповедта.

Твърдението за противоречието с материалноправните разпоредби се основава на неправилно прилагане на нормите на чл. 224, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗУТ, доколкото констатираните отклонения имат временен характер и целят осигуряване на по-добра технологичност при изпълнение на отделните строително – монтажни работи.

Твърди се, че констатираният незаконен строеж, представляващ неукрепен изкоп в УПИ ІІІ-96,97,409, 410, 411, отговаря на одобрените проекти за УПИ І-98,99 и не се явява самостоятелен строеж, тъй като се използва за нуждите на строителството в УПИ І-98,99, а и към момента на издаване на оспорената заповед същият вече е бил премахнат. Не на последно място, са изложени и доводи за противоречие с целта на закона, доколкото наложената мярка е явно непропорционална на целта на закона.

Изложените в жалбата доводи за незаконосъобразност са доразвити и в депозираните по делото писмени бележки.

Претендира се отмяна на оспорената заповед и присъждане на разноски по делото.
Ответникът – началникът на Дирекция на национален строителен контрол (ДНСК), чрез процесуалните си представители в съдебно заседание изразява становище за неоснователност на жалбата по съображения, че е налице строеж, извършен при съществени отклонения по смисъла на чл. 154, ал. 2, т. 5 и чл. 169, ал. 1, т. 3 от ЗУТ.

Твърди се, че отстраняването на така констатираните отклонения е извършено без съответните документи.

В писмени становища по делото се сочи, че административният орган е изразил становище, че строежът, предмет на заповедта може да продължи да се изпълнява след отстраняване на причините довели до спирането, включително и след изразяване на становище от главния архитект на Столична община по отношение на правното действие на разрешението за строеж, в качеството му на орган по смисъла на чл. 153 от ЗУТ. Подробни съображения са изложени и в депозираните по делото писмени бележки.

Иска се отхвърляне на жалбата.

Претендира се юрисконсултско възнаграждение.
Административен съд София-град след като обсъди доводите на страните, прецени представените по делото доказателства и извърши проверка на оспорения акт в съответствие с разпоредбата на чл. 168 от АПК, за да се произнесе съобрази от фактическа страна следното:
Административното производство е образувано на основание заповед № РД-13-086/20.03.2019 г. на началника на ДНСК, с която е назначена работна група със задача да се извърши проверка на строеж “Административна сграда с подземни паркинги“ в УПИ І, кв. 272, м. „Л. І ч.“, [населено място] с административен адрес: [населено място], [улица].
Проверките са извършени на място на 20.03.2019 г. и 26.03.2019 г. и по документи на 03.04.2019 г. в отсъствието на представители на собственика на строежа [фирма].

Резултатите от проверките са обективрани в констативен акт № СТ-146/03.04.2019 г.

Със същия е установено, че строежът е собственост на [фирма] като за строежа в УПИ І-98,99, кв. 272а, м. „Л. – І ч“ е издадено разрешение за строеж № 134/26.01.2007 г. от главния архитект на Столична община, върху което има поставен печат влязло в сила на 01.03.2007 г.

Същото е презаверено със заповед № РД-09-50-1027/19.11.2012 г. на главния архитект на Столична община.

Със заповед № РА51-75/23.03.2017 г. на главния архитект на Столична община разрешение за строеж № 134/26.01.2007 г. е допълнено, като е допуснато съществено изменение в одобрения инвестиционен проект при условията на чл. 154, ал. 2, т. 5 от ЗУТ.
Със заповед № РА51-226/20.09.2017 г. на главния архитект на Столична община разрешението за строеж е допълнено с допускане на съществени отклонения в одобрения инвестиционен проект в условията на чл. 154, ал. 2, т. 5, т. 6 и т. 7 от ЗУТ, като с проекта е въведена етапност за изпълнение на сградата и е променено наименованието на строежа на „Административна сграда с офиси, търговски обекти, ателиета, технически помещения, подземни и надземни гаражи и паркинги“.

Издадени са и последващи две заповеди №№ РА51-74/02.05.2018 г. и РА51-154/06.08.2018 г., на главния архитект на Столична община за допълване на разрешението за строеж, чрез допускане на съществено изменение в одобрения инвестиционен проект при условията на чл. 154, ал. 2, т. 5 и т. 6 от ЗУТ. Към момента на извършване на проверките, видно от обстоятелствената част на констативния акт строежът е на етап груб строеж, като е изпълнена стоманобетонова плоча на кота +59.30 м., над която се изпълняват строително – монтажни работи по вертикални носещи елементи от кота +59.30 до кота +62.65 м.

При проверките на място, проверяващият екип е констатирана следната факт. обстановка:

1. Вместо предвидените с одобрените инвестиционни проекти два броя двойни асансьорни клетки, в които ще бъдат монтирани по два подемника за автомобили, ситуирани в пространството между оси 3-4/А-С на нива: +5.70м.; -0.10м; първо подземно ниво на кота -4.53 м; второ подземно ниво на кота – 7.63 м. и между оси 9-11/ЕG на нива:-1.33 м., първо подземно ниво на кота -4.53 м.; второ подземно ниво на кота – 7.63 м., на място е изпълнена стоманобетонова плоча, като неразделна част от плочите на всяко едно ниво.

При преглед на строителната документация, проверяващите констатират, че в заповедната книга на строежа е налице заповед № 7/09.01.2017 г. на инж. Б. П., издадена в качеството му на проектант-конструктор, с която е разрешено плочите да се изпълняват временно без отвори за автомобилните асансьори, като кофражът и армировката да се изпълнят, съгласно приложените към заповедта схеми.

Тази заповед е приложена към заповедната книга, захваната е с кламер към листата, в които са вписани заповеди № 6 и № 8, но не е част от прошнурованите листа.

2. В пространството между оси 1-3/С-Е на ниво +5.70м., не е изпълнена стоманобетоновата плоча, предвидена с инвестиционния проект, като е оставен отвор с технологично предназначение, съгласно подадена информация от техническия ръководител, с размери 3.65 м./11.65 м. По ръбовете на отвора не се наблюдават чакащи железа за продължаване на стоманобетоновата плоча. Не са представени строителни книжа за така изпълнения отвор.
3. В подземните три нива на строежа, съответно на котя – 4.53м., – 7.63м. и – 10.75 м., съгласно проекта по част „Конструктивна“ е изпълнена шпакловка по стените, при което е извършено закриване на конструктивни елементи – ограждащи стоманобетонови стени, колони и шайби, което възпрепятства извършването на огледа им преди съставянето на акт, обр. 14 за приемане на конструкцията.
Установеното е квалифицирано като нарушение на указанията на ДНСК, дадени с писмо изх. № СТ-146-05-536/21.12.2018 г.
4. Сградата не е обезопасена със строителни мрежи по фасадите по цялата й височина, с което се създават предпоставки за възникване на инциденти.
Така установеното на място от проверяващите е квалифицирано като отклонение от одобрените инвестиционни проекти за УПИ І-98,99, в нарушение на чл. 151, ал. 1, т. 5 от ЗУТ със нарушения, за които не може да се приложат разпоредбите на § 127, ал. 1 на ЗИД на ЗУТ за търпимост и разпоредбите на § 127, ал. 2 от ПЗР на ЗУТ за узаконяване.

В ход на проверката на място, проверяващите установяват, че в съседния УПИ ІІІ-96,97,409,410,411 „за ОО, ПГ и трафопост“, кв. 272а, м. „Л. – І ч.“ по плана на [населено място], собственост на същия възложител, е изпълнен неукрепен изкоп с дълбочина около 15м., без издадено разрешение за строеж, в нарушение на разпоредбите на чл. 148, ал. 1 от ЗУТ.

Имотът се ползва за нуждите на строителството в УПИ І-98,99. Изпълнен е обслужващ път за преминаване на строителна техника към зоната на изкопа на строежа, като откосите на изкопа в югоизточната част на УПИ ІІІ-96,97,.409,410,411 не са изпълнени с наклон 1:0.7, както е показано в чертеж „Ситуация с линията на укрепването“ по част „Конструктивна-укрепване на строителен изкоп – І етап“. Съставен е констативен протокол № СТ-146-04/03.04.2019 г. Така изпълненият на място неукрепен изкоп е квалифициран като строеж изпълнен без строителни книжа и без разрешение за строеж.

Констативен акт № СТ-146/03.04.2019 г. е връчен на заинтересованите лица на 05.04.2019 г.

На 09.04.2019 г. от [фирма] е депозирано писмо до ДНСК (вх. № СТ-146-04-592), в което се съдържа изрично изявление, че: „Дружеството се е съобразило с констатациите в констативния акт и незабавно е пристъпило към изпълнение на предписанията“.
В законоустановеният срок, от [фирма] е депозирано възражение вх. № СТ-146-04-796/12.04.2019 г., в което се твърди, че „всички забележки“, посочени в констативен акт №СТ-146/03.04.2019 г., са надлежно отстранени, поради което в момента строежът е в пълно съответствие с одобрените строителни книжа и строителни нормативи“.

В подкрепа на това твърдение, към възражението са приложени писмени доказателства и снимков материал.

При така установените факти от проверяващите длъжн. лица в проведеното административно производство, началникът на ДНСК издава оспорената заповед, с която на основание чл. 224, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗУТ е спряно изпълнението на строеж с нарушения – „Административна сграда с офиси, търговски обекти, ателиета, технически помещения, подземни и надземни гаражи и паркинги – първи етап“ в УПИ І-98,99, кв. 272а, м. „Л.-І ч.“ до отстраняване на установените с констативен акт № СТ-146/03.04.2019 г. на ДНСК нарушения.

На основание чл. 224, ал. 3 от ЗУТ са дадени следните указания за отстраняване на причините довели до спиране на строежа:

– да се представят одобрени инвестиционни проекти за изпълнените (според възложителя) отвори в плочата, както и допълнително изпълнената плоча. В т. 4 от разпоредителната част на заповедта се съдържа изрично волеизявление на административния орган относно продължаването изпълнението на строежа, като същото е предпоставено от разрешение на органа, издал настоящата заповед, след отстраняване на причините, довели до спирането му и след представяне от главния архитект на Столична община – арх. З. З., като компетентен орган, съгласно разпоредбите на чл. 152, ал. 4 от ЗУТ, във връзка с чл. 148, ал. 2 от ЗУТ, на писмено становище, съдържащо данни дали презавереното разрешение за строеж № 134/26.01.2017 г. със заповед № РД-09-50-1027/19.11.2012 г. на главния архитект на Столична община е загубило правно действие.

В оспорената заповед е включена и втора разпоредителна част, с която на основание чл. 224, ал. 5 от ЗУТ е спряно изпълнението и е забранен достъпа до незаконен строеж „Изкоп/насип с дълбочина около 15м.“ в УПИ ІІІ-96,97,409, 410,411 „за ОО, ПГ и трафопост“, кв. 272 а , м. „Л. – Іч-„ по плана на [населено място], извършена от [фирма].

На основание чл. 224, ал. 3 от ЗУТ са дадени следните указания за отстраняване на причините довели до спиране на строежа:

„предвид дълбочината или височината на въпросния изкоп /насип (повече от 1м. и с площ над 30 кв.м.) да се представят одобрени инвестиционни проекти и разрешение за строеж, придружен с доклад на лицето, упражняващо строителен надзор“.
При първоначалното разглеждане на делото, по адм. д. 4829/19 г. по описа на АССГ /приложно по настоящото дело/, е изслушано заключение от комплексна съдебно – техническа експертиза с участието на специалист по промишлено и гражданско строителство – конструкции и специалист по архитектура. Същите са изслушани и в настоящото производство и СТЕ е приета от съда.

От това заключение се установяват следните релевантни за спора факти и обстоятелства:

Към момента на извършения оглед от вещите лица на 28.06.2019 г. процесният строеж е спрян в момента на изграждане на строителната конструкция, като последно е изпълнена стоманобетонна плоча на кота + 66.00м. В сутеренните етажи е започнало изпълнението на зидарии и инсталации.

По всички фасади по цялата височина на сградата е монтирана предпазна мрежа.

В УПИ ІІІ-96,97,409,410,411 не е налице неукрепен изкоп с дълбочина около 15 м. Имотът е ограден със строителна ограда, представлява равно празно пространство, чиито терен визуално съответства по нива на прилежащите околни тротоари и улици, няма налични изкопи и откоси. Въз основа на приложените по делото писмени доказателства и представената проектна документация, вещите лица установяват, че конструкцията на сградата е стоманобетонна с централно ядро, периферни колони и безгредови плочи, предвидена да се изпълнява на място (монолитно).

Прави се заключение, че описаните в констативен акт № СТ-146/03.04.2019 г. и в оспорената заповед отклонения в процеса на строителство в УПИ І-98,99 не са свързани с промяна на строителната конструкция и вида на конструктивните елементи и/или натоварванията на строежа.

Посочвайки приложената към заповедната книга на строежа и цитираната заповед № 7/09.01.2018 г. на проектанта по част „Конструкции“ /оспорена в настоящото производство като частен документ, но производство по реда на чл. 191 ГПК е отказано, предвид липсата на своевременно направено искане/, вещите лица приемат, че констатираните отклонения в отворите на плочите са изпълнени по указания на проектанта, в качеството му на лице извършващо задължителен, съгласно чл. 162 от ЗУТ, авторски надзор по време на извършване на строителството, като същите, във връзка с технологията на изпълнение и съгласно заповедта имат технологичен (временен) характер.

Сочи се, че на 01.04.2019 г. от проектанта по част „Конструктивна“ е дадено становище за изпълнение на отвори за автомобилни асансьори и затваряне на временен отвор в плоча на кота +5.7.

Към момента на огледа вещите лица установяват, че тези СМР са изпълнени на строежа, като тяхното изпълнение не променя натоварванията, доколкото натоварванията, изчислени по инвестиционния проект, все още не се достигнати в пълен размер, както по отношение на собственото тегло, така и при експлоатационните натоварвания, предвид факта, че сградата е в процес на строителство.

Според вещите лица, описаните по вид и местоположение отклонения в процеса на строителство в УПИ І-98,99 се отнасят до отделни части на строежа, а именно: частично стоманобетонните плочи на нива – 7,63м, – 4.53 м., – 1.33, – 010 м. и + 5.70 м.

По отношение на констатирания незаконен строеж в УПИ ІІІ -96,97,409,410,411, предвид липсата на данни за извършени замервания или приложен графичен материал към констативния акт, вещите лица сочат, че не може да бъде установено дали изкопа е съответствал напълно на предвидените изкопни работи, свързани с достъпа до „кота изкоп“ на сградата, одобрени като част от инвестиционните проекти на 23.03.2017 г., за които има издадена заповед № РА 51-75/23.03.2017 г. на главния архитект на Столична община за допълване на разрешение за строеж № 134/26.01.2007 г.

Процесният изкоп обхваща територията на УПИ ІІІ по плана от 2017 г. и УПИ І-98,99, както е показано в чертеж „Ситуация с линия на укрепването“ от част „Конструктивна“ и в графичната част на проекта по част „ПБЗ“, които са част от одобреното изменение на проекта със заповедта от 23.03.2017 г., поради което и не съставлява самостоятелен строеж и за него не е следвало да бъдат одобрявани отделни инвестиционни проекти или издавано разрешение за строеж.

С оглед характера на констатираните отклонения, вещите лица сочат, че не е необходимо одобряване на нови инвестиционни проекти или преработка на вече одобрената проектна документация.

При огледа на място е установено, че изпълнените отвори за асансьори, както и долетия участък от плочата на кота +5.70 отговарят като геометрична характеристика на предвижданията в одобрените инвестиционни проекти на 20.09.2017 г.

За изпълнение на долетия участък има съставен акт, обр. № 7 от 09.04.2019 г. и заповед № 53/09.04.2019 г., подписани от участниците в строителството. За изпълнение на отворите в плочата има дадени указания на проектант – конструктора от 01.04.2019 г. което е констатирано с „констативен протокол“ от 12.04.2019 г.

Заключението от комплексната съдебно-техническа експертиза е оспорено от пълномощниците на ответника и в настоящото производство, които твърдят, че същото се отнася до въпроси, отговорът на които изисква извършване на статически изчисления, кофражен и армировъчен план, с каквито вещите лица не са разполагали.

По делото са приети заключения по още две, тройни, комплексни СТЕ с еднакъв предмет, по едни и същи задачи, поставени от жалбопадетял и ответника, оспорени от проц. представител на ответника. Същите се кредитират в цялост от съда като изготвени от компетентни, технически вещи лица.
Първото е изготвено от в.л. арх. СВ. Т.; инж. П. Т. и инж. Л. Й., като в същото се излагат следните констатации по посатвените 15 бр. основни задачи:

По задача 1:

І.А. Административната сграда е строеж от втора категория по ЗУТ и съответно елементите на конструкцията й са изчислявани, оразмерявани и конструирани в съответствие с Европейските норми за строително проектиране (E.), които са въведени с Наредба РД-02-20-19 от 29.12.2011г. за проектиране на строителните конструкции на строежите.

Чрез прилагане на европейската система за проектиране на строителни конструкции.
Видно от предоставените материали към делото на одобрения инвестиционен проект, част „Конструкции“, а именно: „Обяснителна записка“ и „Статически изчисления“, показват, че натоварването на собственото тегло на „новата” стоманобетонова армирана плоча с размери в пространството между оси 1-3/С-Е на ниво +5,70 е определено, съгласно Европейските норми за строително проектиране (E.), които са въведени с Наредба РД-02-20-19 от 29.12.2011г. и същите са приложени в одобрения инвестиционен проект.

При статическите изчислeния на плочата на кота +5.70 в одобрения инвестиционен проект са приети следните нормативни натоварвания върху плочата:

– Собствено тегло;
– Постоянни товари → 4.2 kN/m2 , които се получават от:
-настилки: от 12сm настилка от бетон – 0.12х25 = 3.0 kN/m2 (по проект настилката е 10сm т.е. 0.10х25 = 2.5 kN/m2);
-Окачен таван – 0.35 kN/m2
٭Инсталации – 0.15 kN/m2;
Допълнително завишение от 0.70 kN/m2 в този товар по искане на инвеститора;
Без допълнителното завишение, по искане на инвеститора и без приемането, че настилката е 12сm. нормативният товар от постоянни натоварвания би бил →3.7 kN/m2, а в статическите изчисления той е заложен на 4.2 kN/m2.
– Временни /експлоатационни/ товари в статистическите изчисления, заложени →5.0 kN/m2 (за паркинг нормативно изискваната стойност е 2.5 kN/m2 ), 3.0 kN/m2 (нормативна стойност за асансьорни лобита, стълбища, коридори е 2.5 kN/m2 ).

Б. В Конструктивно становище с конструктивен анализ и статически изчисления, изготвени от инж. Б. П. от 01.04.19 г.

Конструкцията е изследвана с пространствен изчислителен модел по метода на крайните елементи с лицензиран софтуерен продукт E.. за плоча на ниво + 5.70 в крайно /ескплоатационно/ състояние на плочата, т.е. без отвор →1-во състояние и във временно /по време на изграждане на сградата/ строително състояние т.е. с отвор →2-ро състояние.

Натоварванията при 2-ро състояние показва, че в плочата по време на строителството /изграждане на конструкцията/ се реализират единствено:

– Собствено тегло и;
– редуцирани „Временни /експлоатационни/ натоварвания“ → 1.5 kN/m2, съгласно БДС EN 1991-1-6.
Статическите изчисления доказват, че натоварването от „новата” стоманобетонова армирана плоча с отвор между оси 1-3/С-Е не води до увеличаване на натоварването върху конструкцията на сградата и по-точно върху вертикалните конструктивни елементи в близост до отвора, а именно:

1. Максимална реакция в колони в близост до разглеждания отвор в плочата, при изчислителен модел без отвор (в крайно състояние) e:

– Колона E-3 – 1225 kN.
– Колона D-2 – 1230 kN.
– Колона C-2 – 1212 kN

2. Максимална реакция в колона в близост до разглеждания отвор в плочата, при изчислителен модел с отвор (във временното строително състояние) e:

– Колона E-3 – 668 kN.
– Колона D-2 – 558 kN.
– Колона C-2 – 708 kN

Отговорът е, че:

При състояния: с отвор/без отвор Колона E-3: 668 kN << 1225kN (83% по-малка реакция); Колона D-2: 558 kN << 1230kN (120% по-малка реакция); Колона C-2: 708 kN << 1212kN (71% по-малка реакция).
Натоварването от „новата” стоманобетонова армирана плоча с отвор между оси 1-3/С-Е с размери 3.65/11.65м. не води до увеличаване на натоварването върху конструкцията и не води до изчерпване на носеща способност на конструктивните елементи.

По задача 2. отговорът е следния:

Изпълненият участък от плочата на кота +5,70 в пространството между оси 1-3/С-Е е част от плоча от одобрения инвестиционен проект на това ниво и по същество не е „нова“ плоча.

В делото са приложени материали и допълнително са предоставени на в.л. следните:

– Конструктивно Становище от Проектанта-част конструкции 01.04.19г. с конструктивен анализ, придружен със статически изчисления за две състояния на плочата на кота +5,70, част 2:
-1-во състояние: статически изчисления в експлоатационно състояние на ниво 2, к. +5,70;
-2-ро състояние: статически изчисления от строително състояние /по време на строителство, т.е. по време на изграждане на конструкцията на сградата на ниво 2, к. +5,70;
– Конструктивно становище от 01.04.19г. от Проектанта-част конструкции с указания за изпълнение на затварянето на временния отвор в плоча на к. +5.70 в участъка на оси 1-3/С-Е в Приложение №1;
– Заповед №53 от 09.04.19г. за приемане на кофраж и армировка на плоча на к. +5.70 в участъка на оси 1-3/С-Е;
– Акт обр.7 от 09.04.19 г. за приемане на извършените СМР по нива и елементи на строителната конструкция на ниво к. +5,70 в участък от ос 1 до ос3, и от ос С до ос Е;
– Констативен протокол от 12.04.19г., изготвен и подписан от Строителя, Строителния надзор и Проектанта-част конструкции, т.3 за изпълнен замонолитен участък от плоча на к. +5.70 в участъка на оси 1-3/С-Е;
– Сертификати за съответствия на вложените материали, допълнително предоставени на КСТЕ.

Приема се, че:

– От конструктивното становище от 01.04.19г. на проектанта, сравнявайки натоварванията от одобрения инвестиционен проект → състояние 1 – експлоатационно и 2-ро състояние – по време на изграждане на конструкцията, същите не са се увеличили върху стоманобетоновата плоча на к. +5.70 в участъка на оси 1-3/С-Е по време на изграждането й, тъй като не се реализират пълните постоянни натоварвания (виж отговор на въпрос 1. от І.А.), предвидени в одобрения инвестиционен проект, а единствено се реализира натоварване от собствено тегло. Експлоатационните натоварвания са редуцирани на 1.5кN/м2 в сравнение с 3.0кN/м2 и 5.0кN/м2 (виж отговор на въпрос 1. от І.А.) от одобрения инв. Проект – състояние 1;
– В посочените указания на Конструктивното становище от 01.04.19г. на Проектанта за изпълнение на затварянето на временния отвор в плоча на к. +5.70 в участъка на оси 1-3/С-Е в Приложение №1 е дадена армировка, която съответства на статическите изчисления на състояние 1 – експлоатационно;
– В заповед №53 от 09.04.19 г. се приема кофраж и армировка на плоча на к. +5.70 в участъка на оси 1-3/С-Е. Същото се констатира и в Акт обр.7 от 09.04.19г. и в Констативен протокол от 12.04.19г;
– Сертификатите за съответствия на вложените материали, съотвестват на заложените в одобрения проект материали.

Отговор:

Не се отразява изпълнената „нова” стоманобетонова армирана плоча с размери в пространството между оси 1-3/С-Е, на ниво +5,70, на механичното съпротивление и устойчивостта на сградата, т.е. нейното изпълнение не променя носимоспособността на сградата.

Отговор:

Въз основа на предоставените материали в делото:
– заповед №7 от 09.01.18г. за изпълнение временно на плочи без отвори за автомобилни асансьори на коти: .-7.63; -4.53; -0.10 между оси 3-4/ А-С и оси 9-11/Е-G с Приложение №1 и 2 с Кофражни и армировъчни планове на плочи на к.-7.63; -4.53; -0.10]
– конструктивно становище от 01.04.19 г., изготвено от инж. Б. Хр. П. /проектант част конструкции/, относно: Изпълнение на отвори за автомобилни асансьори, обслужващи нивата с гаражи, намиращи се между оси 3-4/А-С на к.-7.63; -4.53; -0.10 и +5,70, част 1. Становището е изградено от конструктивен анализ, придружен със статически изчисления;

Отговор:

В горепосочените документи за изпълнената стоманобетонна плоча, като неразделна част от плочите на всяко ниво между оси 3-4/ А-С на нива +5.70, -0.10, първо подземно ниво на кота -4.53, и второ подземно ниво на кота-7.63. и между оси 9-11/ Е-G на нива -1.33, първо подземно ниво на кота -4.53, и второ подземно ниво на кота-7.63 са представени статически изчисления, кофражен и армировъчен план.
На място изпълненият отвор с размери 3,65/11,65м. с „технологично предназначение”, вместо неизпълнената стоманобетонна плоча, предвидена в инвестиционния проект в пространството между оси 1-3/ С-Е на ниво + 5,70.

Отворът е оставен, като технологичен-временен.

Единствено са изпълнени обрамчващите отвора стоманобетонови греди по оси 1-3/ С-Е на ниво +5,70 без изпълнение на плочата и за нея за този етап от изграждане на конструкцията, не следва да има кофражен и армировъчен план и статически изчисления.

По молба от 30.07.2020 г на ДНСК отговорите са следните:

По т. І.1-3

В частта: „Норми за проектиране“ и използван софтуер в обяснителната записка към одобрения инвест. проект – част: „Конструкции“, приложена към делото е записано, че: „Проектирането е проведено в съответствие с Европейските норми за строително проектиране (E.), които са въведени с Наредба РД-02-20-19 от 29.12.2011 г. за проектиране на строителните конструкции на строежите чрез прилагане на европейската система за проектиране на строителни конструкции (ДВ, бр.2 от 2012г.):
БДС EN 1990 E.: Основи на проектирането но строителни конструкции; БДС EN 1991-1-1 E. 1: Въздействие върху строителните конструкции; БДС EN 1992-1-1 E. 2:
Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции; БДС EN 1993-1-1 E. 3:
Проектиране на стоманени конструкции; БДС EN 1994-1-1 E. 4: Проектиране на комбинирани конструкции; БДС EN 1997-1 E. 7: Геотехническо проектиране; БДС EN 1998-1 E. 8: Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия”.
В чл.8 на посочената по-горе Наредба се посочва,че: ”Не се допуска проектирането на строителната конструкция на строежа по Еврокодовете да се смесва с действащите национални нормативни актове (наредби, норми и правила) за проектиране на стпоителни конструкции”.

Отговор:

Цитираните във въпроса нормативни документи не са относими към процесния строеж.

Т. 2-1 – 2.2

Видно от предоставените материали към делото и допълнително такива на КСТЕ на одобрения Инвестиционен проект част конструкции, а именно:
– Обяснителна записка;
– Статически изчисления;
– Оценка за съответствието на част „Конструктивна” на основание чл.142, ал.10 от ЗУТ, изготвена от инж. Г. Х., ТК на проекта, част Конструкции;
– заповед №7 от 09.01.18г. за изпълнение на плочи на коти -7.63; -4.53; +1.40 и +4.53 временно без отвори;
– Конструктивно становище от 01.04.19г., изготвено от инж. Б. Хр. П., част 1 относно: Изпълнение на отвори за автомобилни асансьори, обслужващи нивата с гаражи, намиращи се между оси 3-4/А-С на к.-7.63; -4.53; -0.10 и +5,70 – отвор 1 и между оси 9-11/Е-G – отвор 2. По време на изпълнение на грубия строеж по технологични съображение, отвор 1 и 2 на съответните коти в плочите, се изпълняват гладки.

Становището е изградено от конструктивен анализ, придружен със статически изчисления за две състояния на натоварване на плочите, на съответните коти и оси:

-1-во състояние: статически изчисления в експлоатационно състояние с отвори;
-2-ро състояние: статически изчисления от строително състояние /по време на строителство, т.е. по време на изграждане на груб строеж без отвори;
част 2 относно: Времен отвор в плоча на кота +5.70. По време на изпълнение на грубия строеж по технологични съображение се предвижда времен отвор на кота +5.70. между оси 1-3/С-Е с конструктивен анализ, придружен със статически изчисления за две състояния на натоварване на плочата на кота +5,70:
-1-во състояние: статически изчисления в експлоатационно състояние на ниво 2, к. +5,70, без отвор;
-2-ро състояние: статически изчисления от строително състояние /по време на строителство, т.е. по време на изграждане на грубия строеж, с временен характер/ на ниво 2, к. +5,70, с отвор;

Отговор:

Анализът на горепосочените документи при изследването на състояние 2 спрямо състояние 1, констатираните в констативен акт № СТ-146/03.04.2019 г. и посочените в заповед № РД-08-1/15.04.2019 г. на началника на ДНСК отклонения в процеса на строителство, сочат, че:
– не се променя конструктивната схема: централно ядро; фундаментна плоча; хоризонтални безгредови плочи с или без капители; вертикални елементи – колони, разположени по периметъра на плочите и вътре в сградата, стоманобетови стени и шайби;
– вида на конструкцията – стоманобетонова;
– вида на конструктивните елементи – няма промяна в сеченията на стоманобетоновите елементи;
– не се увеличава натоварването върху хоризонталните и вертикалните елементи на конструкцията при изследваното състояние 2 – строително /по време на строителство, т.е. по време на изграждане на конструкцията, с временен характер/ на съответните нива /виж отговора на въпрос 1. от І.А./.

2.2. Не се нарушават предвижданията на проекта, не се променя предназначението на обектите, не се променят общите части, не се променят инвестиционните намерения.

Въпросните изменения представляват временни действия с технологичен характер, които ще бъдат (и вече са) възстановени в първоначалния вид на одобрения проект.

2.3. Промяна на вида и местоположението на общи инсталации и уредби в сгради и съоръжения, предвид изпълнението на отвори за асансьорни клетки в пространството между оси -3-4/ А-С на нива +5,10, -0,10, първо подземно ниво на кота -4,53, и второ подземно ниво на кота-7,63.
– Между оси 9-11/ Е-G на нива -1,33, първо подземно ниво на кота -4,53, и второ подземно ниво на кота-7,63.
Не са променени вида и местоположението на общите инсталации и уредби в сградата, тъй като временното затваряне на въпросните отвори между оси 3-4/А-С на нива: +5.70; -0.10; -4.53 и -7.63; както и отвори между оси 9-11/Е-G на нива -1.33; -4.53; -7.63 не е причинило изместване и/или промяна на общи инсталации в посочения във въпроса обхват.

3. Въпросът е зададен твърде общо и отговорът зависи от всеки конкретен случай в зависимост от вида, големината, местоположението на отвора и статическата схема и оразмеряване на плочата.

В практиката се срещат редица случаи, при които армирането на плоча с отвор е еднакво на това при плоча, изпълнена без отвор.
Конструира се, съгласно указанията на проектанта – конструктор в проекта или в Заповед към заповедна книга.

4. Ако отворът е в одобрения инвестиционен проект, който по технологични причини не е изпълнен т.е. затварянето на отвора има временен характер.

Допустимо е да се затвори и в последствие да се направи отвор в изпълнена вече плоча, изрично по указания на инж. – конструктора в заповед към Заповедна книга.

5. Не е необходимо да се издават строителни книжа, ако отворът е в одобрения инвестиционен проект, който по технологични причини не е бил изпълнен, т.е. затварянето му има временен характер.

Допустимо е да се затвори отворът по време на строителство и в последствие да се направи отвор в изпълнена вече плоча изрично по указания на инж. конструктора в заповед към заповедна книга, какъвто е този случай.

6. Изпълнените отклонения засягат четири нива, съответно това са плочите на коти: +5,70; -0,10; -4,53; -7,63.

В цитираните нива в плочите са оформени отвори за автомобилни асансьори в участъка между оси 3-4/А-С и 9-11/Е-G и е изпълнена плоча на кота +5,70 в участъка между оси 1-3/С-Е, които съответстват на одобрените инвестиционни проекти, т.е. същите не са „извън проекта“.

7. Плочите като елементи на строителната конструкция се оразмеряват по метода на граничните състояния чрез извършване на якостни и деформационни проверки за осигуряване на механична устойчивост и съпротивление, вследствие действащите натоварвания, определени и комбинирани в съответствие с даден нормативен документ или задание за проектиране.

Нивото, на което се намира дадена плоча не оказва влияние върху необходимите оразмерителни проверки за осигуряване на носеща способност и експлоатационна пригодност на сградата. Определящи са разрезните усилия и деформации, определени в статическите изчисления.

7.1. Видно от предоставените материали към делото и допълнително такива на КСТЕ, а именно:

– Обяснителна записка и;
– Статически изчисления на одобрения Инвестиционен проект- част конструкции;
– Оценка за съответствието на част „Конструктивна” на основание чл.142, ал.10 от ЗУТ, изготвена от инж. Г. Х., ТК на проекта, част Конструкции;
– заповед №7 от 09.01.18г. за изпълнение на плочи на коти -7.63; -4.53;
+1.40 и +4.53 временно без отвори с указания за изпълнение на Кофража и армировката в тези зони на плочите, съгласно приложените към заповедта схеми №№1 и 2, и указания след приключване на грубия строеж и окончателен избор на модела на автомобилните асансьори, отворите да се оформят при спазване на точно определена последователност на работа;
– конструктивно становище от 01.04.19г., изготвено от инж. Б. Хр. П.,

От горепосочените приложени материали по делото се установява, че установените в констативния акт нарушения не влияят върху носимоспособността и конструктивната устойчивост на цялата сграда, понеже:

– не се променя констуктивната схема: централно ядро; фундаментна плоча; хоризонтални безгредови плочи с или без капители; вертикални елементи – колони, разположени по периметъра на плочите, стоманобетови стени и шайби;
– вида на конструкцията – стоманобетонова;
– вида на конструктивните елементи – няма промяна в сеченията на стоманобетоновите елементи;
– не се увеличава натоварването върху хоризонталните и вертикалните елементи на конструкцията при изследваното състояние 2 – строително /по време на строителство, т.е. по време на изграждане на груб строеж/ на съответните нива.

7.2. Отговор:

Изпълнените в срока за възражения по констативен акт СМР-та не влияят върху носимоспособността и конструктивната устойчивост на цялата сграда, тъй като:
– не се променя конструктивната схема: централно ядро; фундаментна плоча; хоризонтални безгредови плочи с или без капители; вертикални елементи – колони, разположени по периметъра на плочите, стоманобетови стени и шайби;
– вида на конструкцията – стоманобетонова;
– вида на конструктивните елементи – няма промяна в сеченията на стоманобетоновите елементи;
– не се увеличава натоварването върху хоризонталните и вертикалните елементи на конструкцията при изследваното състояние 2 – строително /по време на строителство, т.е. по време на изграждане на груб строеж/ на съответните нива съпоставени с 1-во състояние: статически изчисления в експлоатационно състояние.

8. СМР, които са посочени в констативен акт № СТ-146/03.04.2019 г. и посочените в заповед № РД-08-1/15.04.2019 г., като отклонение на одобрените инвестиционни проекти, не представляват нарушение на правилата за изпълнение на СМР и на основните изисквания към строежите, във връзка с механично съпротивление и устойчивост, безопасност в случай на пожар, хигиена, здраве и околна среда, достъпност и безопасност при експлоатация, намаляване на риска от бедствия или физическа защита на строежите.

Потвърждава се и отговора на предходната експертиза от 10.07. 2019 г., даден на въпрос №2.

9. Тези т.нар.“отклонения“ не засягат нито целия строеж, нито отделни негови части, тъй като при направения оглед на място те бяха във вида, в който е одобрен проекта.

Това доказва, че отворите са имали временен и технологичен характер, а е ясно че затварянето на отворите за асансьори са били с временен характер, тъй като сградата не може да бъде въведена в експлоатация без достъп до подземните гаражи, чрез тези асансьори.

Потвърждава се отговора по предходната експертиза от 10.07.2019 г., даден на въпрос №3.

10. При направения оглед на място на 21.08.2020 г. не се установява наличие на описаните в КА №СТ-146/03.04.2019 г. и заповед № РД-08-1/15.04.2019 г. несъответствия, а вместо това установяват пълно съответствие с представените одобрени проекти на 20.09.2017 г.

Потвърждава се отговора по предходната експертиза от 10.07. 2019 г., даден на въпрос № 5.

11. Не се изисква изготвяне и одобряване на нови инвестиционни проекти за възстановяване на направените технологични намеси с временен характер, тъй като констатирахме при направения оглед на строежа от КСТЕ съответствие с одобрения инвестиционен проект, а описаните технологичните намеси не съществуват на място.

Действието, извършено от строителя, представлява изпълнение на одобрения основен проект и премахване на временното затваряне на отвори, както е предписано в Заповедната книга от проектанта в заповед № 7 от 09.01.2018 г.
Потвърждава се отговора по предходната експертиза от 10.07. 2019 г., даден на въпрос №7а.

12. Няма одобрен инвестиционен проект от главния архитект на [населено място] и заповед по реда на чл. 154 ал. 5 от ЗУТ за изпълнение на отвори, както и за допълнително изпълнена плоча, тъй като не е необходим при наличие на изпълнени долупосочени заповеди, чието изпълнение съответства на одобрения инвестиционен проект.

Налице са заповед №7 от 09.01.18г. с указания за оформяне на отвори в горепосочените плочи по нива и оси при спазване на четирите точки на последователност на работа.
– Конструктивно становище от 01.04.19г., изготвено от инж. Б. Хр. П. за:
1. Изпълнение на отвори за автомобилни асансьори, обслужващи нивата с гаражи, намиращи се между оси 3-4/А-С на к.-7.63; -4.53; -0.10 и +5,70 и оси 9-11/E-G с Указания за оформяне на отвори в плочите при спазване на точно определена последователност на работа;
2. Затваряне на временен отвор на кота +5.70 с Приложение №1;
– заповед №53 от 09.04.19г. за изпълнението на кофраж и армировка на плоча на к. +5.70.
Изпълнението на Заповед №53 от 09.04.19г. е потвърдено със:
– Сертификати за вложените материали /допълнително предоставени на КСТЕ/, които съответват на проектните в одобрения инвестиционен проект; Акт обр.7 за приемане на извършените СМР по нива и елементи на строителната конструкция на ниво к. +5,70; констативен протокол от 12.04.19г., изготвен и подписан от строителя, Строителния надзор и Проектанта-част конструкции, т. 3 за изпълнен замонолитен участък от плоча на к. +5.70 в участъка на оси 1-3/С-Е.

Потвърждава се отговора на предходната експертиза от 10.07.2019 г., даден на въпрос № 8.

13. Потвърждава се отговора на въпрос 1. от І. А.
14. Потвърждава се отговора на въпрос 2. от І.А.

По задача 15:

При отвор с технологично предназначение-временен за нуждите по време на строителство, предвиден впоследствие да бъде замонолитен, съгласно одобрения инвестиционен проект, не е необходим допълнителен кофражен план.

Статически изчисления и армировъчен план са налични в конструктивните становища от 01.04.2019 г. на инж. Б. П. – проектант по част конструктивна.

По задача І.Б.II.

За строеж: „Изкоп/насип с дълбочина около 15 м.“ в УПИ III-96,97,409,410,411“ за ОО, ПГ и трафопост“, кв. 272а, местност „Л.-Iчаст“, по плана на [населено място], извършен от [фирма]

1. Констатираният, изпълнен изкоп в УПИ III-96,97,409,410,411, не е съставлявал самостоятелен строеж по смисъла на ЗУТ, а е имал само обслужваща роля за нуждите на строителството в УПИI-98,99, бидейки неразделна част от одобрения проект за строеж: „Административна сграда с офиси, търговски обекти, ателиета, технически помещения, подземни и надземни гаражи и паркинги – първи етап“ в УПИ I-98,99, кв. 272а, местност “Л.-I част“, [населено място], в неговите части: „Строителни конструкции“ и „План за безопасност и здраве“.

1.1 Във връзка с гореописаното и описаното в констативно – аналитичната част не се изисква самостоятелно разрешение за строеж, одобрени инвестиционни проекти, придружени с доклад от лицето, упражняващо строителен надзор за изпълнение на насипа. Декларацията за съгласие от 09.06.2017 г., заверена нотариално, предоставя възможността за временно използване на съседния имот за нуждите на цитирания строеж, което в момента е приключило и теренът е възстановен към първоначалното
си състояние.

І.В. Направените предписания от проектанта – конструктор в заповедната книга за изпълнение на СМР по технологични съображения удовлетворяват изискванията за механично съпротивление и устойчивост както при крайно гранично състояние, така и при експлоатационно гранично състояние, в съответствие със системата конструктивни еврокодове.

Доказателство за достатъчната носимоспособност на плочите в местата на отворите за автомобилни асансьори при неизпълнение на самите отвори, както и при последващото им изпълнение е налично и в конструктивното становище на чилийските консултанти на проекта – Р. Л. Е., легализирано от проектанта, КТК и строителния надзор , приложено към експертизата.

2.1. Не се променя констуктивната схема: централно ядро; фундаментна плоча; хоризонтални безгредови плочи с или без капители; вертикални елементи – колони, разположени по периметъра на плочите и вътре в сградата, стоманобетови стени и шайби;
– вида на конструкцията – стоманобетонова;
– вида на конструктивните елементи – няма промяна в сеченията на стоманобетоновите елементи;

2.2. Анализът показва, че изпълнените СМР-та не влияят на масата на конструкцията, тъй като общата сеизмична маса на сградата в проектно състояние „Сграда с отвори с пълен товар“ е с над 35% по – голяма от масата в строително състояние без отвори.

2.3. Изпълнените СМР не водят до промяна на коефициента на поведение на сградата, който за усукващо деформируема система е q=2 (Проверката от Р. Л. Е. е извършвана с по – консервативна стойност q=1,5). С изпълнените СМР-та не се променя регулярността на сградата в план и по височина, с което не се налага редуциране на коефициента на поведение.
Други параметри, влияещи на сеизмичния анализ са:
– референтно максимално ускорение в земната основа agR = 0,23*g, което остава непроменено;
– масата на сградата, която в етапа на строителство е по – малка с 35% от тази по време на експлоатация на сградата;
– коравината на сградата, която остава непроменена;
Предвид изложеното следва, че вследствие на изпълнените СМР-та не се променя сеизмичната устойчивост на сградата и тези СМР-та не водят до претоварване на вертикалните носещи елементи (колони и шайби) на сградата.

2.4. От горепосочените материали, приложени към делото показват, че преди завършване на грубия строеж и преди въвеждане в експлоатация на градата тези отклонения, не биха влияли на експлоатационната сигурност на сградата, тъй като:

– не се променя констуктивната схема: централно ядро; фундаментна плоча;
хоризонтални безгредови плочи с или без капители; вертикални елементи – колони, разположени по периметъра на плочите, стоманобетови стени и шайби;
– вида на конструкцията – стоманобетонова;
– вида на конструктивните елементи – няма промяна в сеченията на стоманобетоновите елементи;
– не се увеличава натоварването върху хоризонталните и вертикалните елементи на конструкцията при изследваното състояние 2 – строително /по време на строителство, т.е. по време на изграждане на груб строеж/ на съответните нива в сравнение с 1-во състояние – експлоатационно.

3. Към подвъпрос 2.2:

Не се променя предназначението на обекта, не се отнемат и не се променят общите части на строежа, не се променя инвестиционното намерение, тъй като описаните действия са свързани с намерения за технологично ползване на частите от сградата по време на строителството преди достигането до етап „груб строеж“, нуждата от което ползване е отпаднала и строежът е доведен до пълно съответствие с одобрения проект.

4. Към въпрос 2.3.

При сравнение на одобрения проект и установеното при посещението положение се установява, че не са променени видът и местоположението на общите инсталации и уредби / доколкото са изпълнени до сега /в сградата до момента на огледа.

5. Към въпрос № 3.

Представените от проектанта конструктор в Заповедната книга детайли за армиране на временно затворените отвори за автомобилни асансьори в плочите са достатъчни за осигуряване на носещата способност и експлоатационна пригодност на тези плочи по време на строителството, тъй като вложената армировка в разглежданите полета надвишава пиковите, които са по изчисления по контурите на отворите, но е конструирана с тях и е напълно достатъчна за носещата способност на плочата, дори със значителен запас. Поради тази причина армировката не е конструирана с детайли за обрамчване на отвори.

Към въпрос №4:

– Изхождайки от по-горе направените анализи във въпрос №5. от І.В. към въпрос №3 от І.Б. относно статическите изчисления на плочите с отвор в експлоатационно състояние и конструирането на армировката в строително състояние т.е. по-време на изграждане на конструкцията без отвор категорично може да се каже, че не би се отразило на носимоспособността и експлоатационната пригодност на самите плочи при оформянето на отворите за автомобилни асансьори в тях, съгласно одобрените проекти, тъй като посочената армировка в Приложения №№1 и 2 към Заповед №7/09.01.2018г. в разглежданите полета надвишава пиковите стойности на необходимата армировка по изчисления, които са по контурите на отворите, но с тях е конструирана армировката в плочите, която е със значителен запас.

КСТЕ констатира, че при статическите изчисления е изследвано и деформацията на плочите с отвор, при експлоатационно състояние и за целта в Приложения №№1 и 2 към Заповед №7/09.01.2018г. е добавена армировка за поемане на същите т.е. плочите са конструирани в строително състояние, без отвор с много голям запас, за да поемат всички разрезни усилия при експлоатационно състояние, с отвор.

Към въпрос № 5.

Не е необходимо да бъдат изготвяни други строителни книжа за изпълнение на самия отвор при положение, че за същия има одобрени проекти.

Към въпрос №6.

След оглед на място експертизата да даде отговор на следните въпроси:
-Изпълнените отвори за автомобилни асансьори и замонолитената плоча на кота + 5,70, които са пробити/изрязани/ и възстановени, отговарят ли на одобрените архитектурни разпределения и кофражни планове?
-На 21.08.2020 г. в 10,00 ч. е извършен оглед на място и се установи, че: В плочите на коти +5,70; -0,10; -4,53; -7,63 съществуват отвори, съответстващи като местоположение и размери на одобрените архитектурни разпределения и кофражни планове. На кота +5,70 в участъка между оси 1-3/С-Е няма отвор а, е изпълнена стоманобетонна плоча, което съответства на одобреното архитектурно разпределение и кофражен план.
При извършения от КСТЕ оглед не бяха констатирани отклоненията, описани в КА №СТ-146/03.04.2019 г. и Заповед № РД-08-1/15.04.2019г.

Към подвъпроси 7.1 и 7.2.

Със затварянето на отворите на автомобилните асансьори и временното оставяне на отвора на кота +5,70 не се променя носимоспособността и конструктивната устойчивост на цялата сграда, тъй като:
не се променя констуктивната схема: централно ядро; фундаментна плоча;
хоризонтални безгредови плочи с или без капители; вертикални елементи – колони, разположени по периметъра на плочите, стоманобетови стени и шайби;
– вида на конструкцията – стоманобетонова;
– вида на конструктивните елементи – няма промяна в сеченията на стоманобетоновите елементи;
– не се увеличава натоварването върху хоризонталните и вертикалните елементи на конструкцията при изследваното състояние 2 – строително /по време на строителство, т.е. по време на изграждане на груб строеж/ на съответните нива в сравнение с 1-во състояние – експлоатационно.

9.2. след изпълнение на СМР за оформяне на необходимите отвори в плочите за автомобилни асансьори и замонолитване на частта на плочата на кота +5,70 отговарят на предвидената в одобрения проект носимоспособност и конструктивна устойчивост на цялата сграда, тъй като:

– не се променя констуктивната схема: централно ядро; фундаментна плоча;
хоризонтални безгредови плочи с или без капители; вертикални елементи – колони, разположени по периметъра на плочите, стоманобетови стени и шайби;
– вида на конструкцията – стоманобетонова;
– вида на конструктивните елементи – няма промяна в сеченията на стоманобетоновите елементи;
– не се увеличава натоварването върху хоризонталните и вертикалните елементи на конструкцията при изследваното състояние 2 – строително /по време на строителство, т.е. по време на изграждане на груб строеж/ на съответните нива, съпоставени с 1-во състояние – експлоатационно.

10. Към въпрос № 11

Посочените изпълнени отвори в плочата и допълнително изпълнената плоча в съответствие ли са с одобрените архитектурни разпределения и кофражни планове за строежа в УПИ І-98-99, кв. 272а м. „Л.- І-ва част”, [населено място] и измененията към него?

Отговор:

Виж отговор на въпрос №8
При наличие на вече одобрени строителни книжа за изпълнение на определени СМР, които до даден момент на строителството не са изпълнени, не е необходимо одобряване на допълнителни строителни книжа за изпълнение на същите тези СМР.
За описаните отвори и замонолитената част от плочата има наличен одобрен проект от Главния архитект на Столична община и съответно не е необходимо одобряване на нови проекти за изпълнение на тези СМР.

11. Към въпрос №12.

-Съгласно изпълнението на горепосочените заповеди, не е необходимо одобряване на проект при наличие на такъв.

12. Към въпрос № 13

Потвърждава се отговор на въпрос №1АІ.
Тази плоча също е част от одобрената документация за строежа и в този случай не са необходими нови чертежи, придружени с нови надлежни изчисления.

13.1 Към въпрос № 14

13.1. Потвърждава се отговор на въпрос 2. от І.А.

Механичното съпротивление и устойчивостта на конструкцията на сградата съгласно одобрения проект не се променят вследствие на изпълнението на плочата на кота +5,70 в пространството между оси 1-3/С-Е на ниво +5,70, с размери 3,65м/11,65м, защото тази плоча също е част от одобрената документация за строежа и в този случай не са необходими нови чертежи, придружени с нови надлежни изчисления.

13.2. Участъкът от плочата между оси 1-3/С-Е с размери 3,65м/11,65м е 43.6 м².

Площта на цялата плоча на ниво +5,70 е 1219.00 м². Процентното съотношение между цялата площ на плочата и неизпълнената нейна част или между изпълнена /неизпълнена част е 3.6%.
Временно неизпълнената част от плочата на к. +5.70 не променя строителната конструкция и вида на конструктивните елементи и/или натоварванията. Не оказва отрицателно влияние върху механичното съпротивление и устойчивост на сградата.

14. към въпрос №15

14.1. Анализът в Конструктивното Становище и Приложения №№1 и 2 от Заповед №7 от 09.01.19г.показват, че не е допусната промяна на:

– вида на конструкцията – стоманобетонова;
– натоварването върху стоманобетоновите плочи по време на изпълнение на грубия троеж, тъй като не се реализират пълните постоянни товари от: настилки, окачен таван, инсталации, фасада. Реализира се единствено натоварването от собствено тегло на конструктивните елементи. Експлоатационните /временни натоварвания от 5kN/m2 и 3kN/m2 са редуцирани на 1.5kN/m2, съгласно БДС EN 1991-1-6:2005. С оглед графика за изпълнение на строителството на плочите на кота -7.63 и – 4.53 е предвидена възможност за изпълнение на настилка от шлайфан бетон и преградни стени, преди изпълнение на отвори 1 и 2, което е отчетено с добавяне на постоянни товари към товарите от собствено тегло на констр. елементи.

14.2. В практиката при изпълнение на стоманобетонни плочи, допустимо е временно за технологични нужди да не бъдат изпълнени отвори след съгласуване и даване на писменни указания от проектанта-конструктор, като не се променя вида на конструктивните елементи и не се увеличава натоварванията върху тях.

14.3. Сравнявайки натоварванията от одобрения инвестиционен проект и от Конструктивното становище от 01.04.19г. на Проектанта, част 2, в състояние 1 – експлоатационно няма промяна в натоварването;

– В посочените указания на Конструктивното становище от 01.04.19г. на Проектанта за изпълнение на затварянето на временния отвор в плоча на к. +5.70 в участъка на оси 1-3/С-Е в Приложение №1 е дадена армировка, която съответства на статическите изчисления на състояние 1 – експлоатационно;
– В заповед №53 от 09.04.19г. се приема кофраж и армировка на плоча на к. +5.70 в участъка на оси 1-3/С-Е. Същото се констатира и в Акт обр.7 от 09.04.19г. и в Констативен протокол от 12.04.19г;
– Сертификатите за съответствия на вложените материали, съотвестват на заложените в одобрения проект материали.
Няма разлика в механичното съпротивление, устойчивостта и натоварването на конструкцията при вариант на стоманобетонова плоча на ниво +5,70 без отвор по одобрен проект и стоманобетонова плоча на ниво +5,70 без отвор така, както е изпълнена преди издадената заповед за спиране на строителството и както е в настоящия момент.

14.4. Допустимо е и често се практикува стоманобетонови плочи да бъдат бетонирани на отделни тактове по различни технологични причини, като детайлът за връзка между стар и нов бетон при отделните тактове на бетониране се съгласува и изпълнява по предписание на проектанта конструктор.

14.5. Конструкцията на сградата винаги се изпълнява поетапно в определена технологична последователност, като е възможно някои полета от плочи включително и вертикални елементи в тези участъци временно да не бъдат изпълнени по технологични причини.

При положение, че елементите на конструкцията са завършени напълно, спазени са правилата за тяхното изпълнение и същите съответстват на одобрения проект в момента на съставяне на акт образец 14 се приема, че не е била налице промяна на вида на конструкцията, натоварванията и устойчивостта на сградата при поетапното изпълнение на нейната конструкция.

15. Към раздел ІІ относно строеж ”Изкоп/ насип с дълбочина около 15 м. в УПИ ІІІ- 96,97,409,4010,411 в кв.272а

15.1. Да, има такава практика след представяне на нотариално заверена декларация за съгласие от собственика на съседния имот да се разреши за нуждитe на строителството, да се навлезе с откос на изкоп в съседен имот при одобрен проект за план на изкопа и ПБЗ, към разрешението за строеж на новостроящата се сграда.

15.2. Процесният изкоп обхваща територията на УПИ III,IV,V,VI (нов УПИ III по плана от 2017г.) и УПИ I-98,99, както е показано в чертеж „Ситуация с линия на укрепването“ от част конструктивна и в графичната част на проекта по част ПБЗ, които са част от одобреното на 23.03.2017г. изменение на проекта при условията на чл.154, ал.2, т.5 от ЗУТ , което е вписано към издаденото РС№134/26.01.2007г., поради което не е съставлявал самостоятелен строеж /виж констативната част/ и за него не е следвало да бъде одобряван отделен инвестиционен проект или да бъде издавано ново разрешение за строеж, извън цитираното по-горе разрешение. След като не е необходимо издаване на отделно разрешение за строеж за изкоп в имота, в който се навлиза, респективно не е необходимо да се издава разрешение за строеж за обратен насип.
Второто е изготвено от в.л. арх. Е. Н. Г.; инж. В. Т. и инж. А. Х., като в същото се излагат следните констатации по поставените задачи:

По задача 1:

Общата маса на цялата сграда е 59 751 т., съгласно статическите изчисления към одобрения проект.
Тъй като въпросната част от плочата /в която е оставен отвор/ е предвидена в основния проект, то нейното тегло е отчетено в изчисленията и е включено в общата маса на сградата. Поради това натоварването от собственото тегло на „новата” стоманобетонова армирана плоча с отвор между оси 1-3/С-Е с размери 3.65/11.65м. не променя натоварването на сградата и по никакъв начин не я претоварва.

Натоварването е същото, каквото е предвидено и изчислено в одобрения конструктивен проект. Конструкцията на сградата е изчислена и осигурена за всички нормативно установени натоварвания и въздействия, на които ще бъде подложена, собственото тегло е само едно от тях.

Сградата не е претоварена, нещо повече, към датата на съставяне на Констативния протокол тя дори е без предвидените експлоатационни товари и е напълно осигурена съгласно нормативните изисквания.

Задача 2 – отговор:

Изпълненият участък от плочата на кота +5,70 в пространството между оси 1-3/С-Е е част от одобрената плоча на това ниво и по същество не е „нова“ плоча и нейното изпълнение не променя механичното съпротивление и устойчивостта на сградата, предвидени с одобрения проект.

Задача 3.1-отговор:

K. и армировъчни планове се намират в приложенията към заповед № 7 от 09.01.2018 г. в Заповедната книга. Статически изчисления са налични в конструктивно становище от 01.04.2019 г. на инж. Б. П. – проектант по част конструктивна, както и в конструктивно становище на Р. Л. Е. – консултант по проекта, авторизирано от инж. Б. П..

3.2. При отвор с технологично предназначение за нуждите на строителството, предвиден впоследствие да бъде замонолитен, съгласно одобрения проект, не е необходим допълнителен кофражен план. Статически изчисления и армировъчен план са налични в конструктивни становища от 01.04.2019 г. на инж. Б. П.
По въпроси, поставени в молба от 30.07.2020 г. на ДНСК и съответни въпроси, поставени от [фирма] с молба от 06.08.2020 г.

І. Отговор:

Описаните във въпроса национални нормативни актове се отнасят за строежи от трета до пета категория по ЗУТ и не са приложими към сградата, предмет на оспорената заповед.
Строежът „Административна сграда с офиси, търговски обекти, ателиета, технически помещения, подземни и надземни гаражи , паркинги-първи етап” в УПИ І-98-99, кв. 272а м. „Л.- І-ва част”, [населено място] е от втора категория по ЗУТ и съответно елементите на конструкцията са изчислявани, оразмерявани и конструирани в съответствие със системата конструктивни еврокодове, съгласно разпоредбите на Наредба РД-02-20-19 от 29.12.2011 г. за проектиране на строителните конструкции на строежите чрез прилагане на европейската система за проектиране на строителни конструкции.

В частта Норми за проектиране и използван софтуер от обяснителната записка към одобрения инвест.проект – част: „Конструкции“, приложена към делото са описани приложените нормативни документи.

В потвърждение на горното: „Не се допуска проектирането на строителната конструкция на строежа по Еврокодовете да се смесва с действащите национални нормативни актове (наредби, норми и правила) за проектиране на строителни конструкции”, както е изрично е записано в чл. 8 на посочената по-горе Наредба РД-02-20-19 от 29.12.2011 г.

Въпрос №1 на [фирма] към въпрос № 1.

Отговор:

Проектирането на строежа е проведено в съответствие с Европейските норми за строително проектиране (E.), които са въведени с Наредба РД-02-20-19 от 29.12.2011г. за проектиране на строителните конструкции на строежите чрез прилагане на европейската система за проектиране на строителни конструкции (ДВ, бр.2 от 2012г.):
БДС EN 1990 E.: Основи на проектирането но строителни конструкции; БДС EN 1991-1-1 E. 1: Въздействие върху строителните конструкции; БДС EN 1992-1-1 E. 2:
Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции; БДС EN 1993-1-1 E. 3: Проектиране на стоманени конструкции; БДС EN 1994-1-1 E. 4: Проектиране на комбинирани конструкции; БДС EN 1997-1 E. 7: Геотехническо проектиране; БДС EN 1998-1 E. 8: Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия.
Изпълнените по технологични съображения строително монтажни работи, съгласно дадените указания в заповедната книга от проектанта – конструктор, отговарят на системата конструктивни еврокодове.

Въпрос № 2 на ДНСК: Отговор:

Визираните в заповедта и констативния акт на ДНСК отклонения не водят до промяна на строителната конструкция и вида на конструктивните елементи, респективно не се променят натоварванията. Строителната конструкция се запазва стоманобетонова, монолитна. Конструктивните елементи: фундаментна плоча; хоризонтални безгредови плочи с или без капители; вертикални елементи – колони, разположени по периметъра на плочите и вътре в сградата, стоманобетонови стени и шайби не променят размерите си. Натоварванията не се променят.

2.2. Отговор:

Визираните в заповедта и констативния акт на ДНСК отклонения не водят до нарушаване на предвижданията на проекта. Предназначението на обекти не се променя, както и не се изменят съществено общи части. Не се променят инвестиционните намерения в такова за етапно изграждане.

2.3. Отговор:

Цитираните отклонения са с временен характер и поради това не е налице промяна на вида и местоположението на общите инсталации и уредби в сградата – платформи за автомобилни асансьори.

Въпрос № 2 на [фирма], към подвъпрос 2.1.

2.1. Отговор:

Да, конструкцията на строежа се запазва, защото:
– не се променя конструктивната схема: централно ядро; фундаментна плоча;
хоризонтални безгредови плочи с или без капители; вертикални елементи – колони, разположени по периметъра на плочите и вътре в сградата, стоманобетонови стени и шайби;
– вида на конструкцията остава стоманобетонова;
– вида на конструктивните елементи – няма промяна в сеченията на стоманобетоновите елементи;
– не е увеличено натоварването върху хоризонталните и верти-калните елементи на конструкцията по време на строителството , поради което не е имало никакви обективни причини и въздействия , които да ока-жат влияние /негативно/ върху носимоспособността и конструктивната устойчивост на цялата сграда или части от нея.

2.2. Отговор:

Към настоящия момент сградата е в етап на строителство и не е завършен грубия строеж. Натоварванията, които трябва да действат върху конструкцията не са реализирани в пълен размер. Масата на сградата, използвана при сеизмичния анализ не е достигната още, следователно конструктивните елементи не са натоварени с усилия, за които са оразмерени.

2.3. Отговор:

Изпълнените СМР не водят до промяна на коефициента на поведение на сградата, който за усукващо деформируема система е q=2 , съгласно БДС EN 1998-1. С изпълнените СМР не се променя регулярността на сградата в план и по височина, с което не се налага редуциране на коефициента на поведение.
Други параметри съгласно БДС EN 1998-1, влияещи на сеизмичния анализ, са:
– референтно максимално ускорение в земната основа ag=0,23, което остава непроменено.
– масата на сградата, която в етапа на строителство е по – малка от тази по време на експлоатация на сградата.
– коравината на сградата, която остава непроменена.
Предвид изложеното считаме, че вследствие на изпълнените СМР не се променя сеизмичната устойчивост на сградата и тези СМР не водят до претоварване на вертикалните носещи елементи/ колони и шайби/ на сградата.

2.4. Отговор:

Изпълнените СМР по оформяне на отворите за автомобилни асансьори в плочите и бетонирането на частта от плочата на кота +5,70 са в съответствие с одобрените проекти и не влияят върху заложената в проекта експлоатационна сигурност на сградата.

Въпрос №3 на [фирма], към подвъпрос 2.2.

Отговор:

По време на строителството самостоятелните обекти и функционалното им предназначение все още не са реализирани като такива. Общите части също не съществуват към момента на строителството. Предвид временния характер на изпълнените СМР, а и фактът, че тези СМР ще бъдат премахнати за привеждане в съответствие с одобрения проект преди завършване на грубия строеж, то не са налице промени на предназначението на обекти, не се отнемат или изменят съществено общи части на строежа. Няма промяна на инвестиционното намерение в такова за етапно изграждане.

Въпрос №4 на [фирма] към подвъпрос 2.3.

Отговор:

Предвид, че изпълнените СМР са с временен характер и по технологични съображения, съгласно заповед № 7 от 09.01.2018 г., отворите за автомобилните асансьори в плочите е предвидено да бъдат оформени преди съставяне на акт – образец 14 и съответно преди въвеждане в експлоатация, следователно не е налице промяна на вида и местоположението на общите инсталации и уредби в сградата.

3. Отговор:

Зависи от всеки конкретен случай, без това да представлява практически или конструктивен проблем. Във всеки по-голям строеж, особено в промишлеността, има множество монтажни или инсталационни отвори с различни предназначения, местоположение, вид, големина и местоположение на отвора в плочата. Във всички случаи проектанта – конструктор намира и дава решението в проекта или в заповед към заповедната книга, както това е сторено в конкретния случай с издаването на заповед № 7/09.01.2018 г.

Въпрос №5 на [фирма] към въпрос №3
Отговор:

От представените с конструктивното становище статически изчисления е видно, че плочите са проверени по крайно гранично състояние и експлоатационно гранично състояние за действащите върху тях натоварвания по време на строителството, в съответствие с изискванията на Еврокод. Показаните детайли в заповедната книга за армиране на временно затворените отвори са достатъчни за осигуряване на носещата способност и експлоатационна пригодност на тези плочи по време на строителството.
Конструктивното становище от 01.04.2019 г. потвърждава предписанията на заповед №7/09.01.2018 г. и със изчисления доказва, че вложената армировка в плочите удовлетворява, както крайното гранично състояние на плочите, така и временното строително състояние, при това със значително превишение, спрямо статически необходимото.

4. Допустимо ли е в плоча, която е армирана и изпълнена цялостно да се прави отвор?
Отговор:

Допустимо е – за разлика от другите конструктивни елементи – греди, колони, фундаменти и др., в съществуващи плочи може, сравнително лесно и безопасно, да бъдат направени отвори по предписание на проектанта-конструктор със заповед към заповедната книга, съпроводена, съобразно случая, със скици, чертежи и детайли. В случая са налице чертежи и детайли в заповед № 7 от 09.01.2018 г. на проектанта – конструктор.

Въпрос № 6 на [фирма] към въпрос №4

По какъв начин би се отразило на носимоспособността и експлоатационната пригодност на самите плочи оформянето на отворите за автомобилни асансьори в тях, съгласно одобрените проекти, при положение, че в местата на тези отвори, плочите са армирани съгласно дадените детайли и указания на проектанта – конструктор в заповед № 7 от 09.01.2018 г.?

Отговор:

Оформянето на отворите, съгласно дадените указания в заповед № 7 от 09.01.2018 г. не се отразяват на носимоспособността и експлоатационната пригодност на тези плочи, тъй като тези указания съответстват на заложените в одобрения проект.

5. Допустимо ли е да се прави отвор в плоча, без издадени строителни книжа и каква документация е необходима?
Отговор:

Допустимо е да бъдат направени отвори по предписание на проектанта-конструктор със заповед към заповедната книга, съпроводена, със скици, чертежи и детайли, както е процедирано и в конкретния случай.

Въпрос №7 на [фирма] към въпрос № 5.

Когато по одобрен проект в плоча има отвор, необходими ли са други строителни книжа, освен одобрения проект с отвор, за изпълнение на самия отвор?

Отговор:

Когато по одобрен проект в плоча има отвор, то неговото влияние върху плочата е отчетено в изчисленията, при направата на проекта. Не се налага изготвяне и одобряване на нови строителни книжа, освен одобрения проект с отвор, за изпълнение на самия отвор.

6. Изпълнените отклонения от одобрените инвестиционни проекти колко нива засягат? Колко плочи са пробити / изрязани и възстановени, извън проекта?
Отговор:

Описаните в констативния акт и заповед отклонения засягат следните четири нива:
– плоча на кота +5,70;
– плоча на кота -0,10;
– плоча на кота -4,53;
– плоча на кота -7,63.
В посочените нива в съответните плочи са оформени отвори за автомобилни асансьори в участъка между оси 3-4/А-С и 9-11/Е-G и е изпълнена плоча на кота +5,70 в участъка между оси 1-3/С-Е.
Изпълнените отвори и така наречената „нова“ плоча съответстват на одобрените проекти. При огледа на място, експертизата не установи да са налице пробити / изрязани и възстановени, извън проекта плочи.

Въпрос №8 на [фирма] към въпрос № 6.

След оглед на място, експертизата да даде отговор на следните въпроси:

8.1. Изпълнените отвори за автомобилни асансьори в плочите и замонолитената плоча на кота +5,70, които са пробити/изрязани и възстановени, отговарят ли на одобрените архитектурни разпределения и кофражни планове?
Отговор:

В плочите на коти +5,70; -0,10; -4,53; -7,63 съществуват отвори за автомобилни асансьори, съответстващи като местоположение и размери на одобрените архитектурни разпределения и кофражни планове. На кота +5,70 се констатира изпълнена стоманобетонна плоча, в участъка между оси 1-3/С-Е, която съответства на одобреното архитектурно разпределение и кофражен план.

8.2. Цитираните в Констативния акт отклонения отстранени ли са на място?
Отговор:

При огледа на място експертизата не установи посочените в констативния акт и заповедта на ДНСК отклонения.

7. По различен начин ли се оразмеряват плочите в основата на сградата и плочите по етажите във височина?
Отговор:

Плочите като елемент на строителната конструкция се оразмеряват за поемане на действащите разрезни усилия с оглед осигуряване на тяхната носеща способност при крайно гранично състояние, както и на база реализираните деформации за удовлетворяване на критериите за експлоатационна пригодност. Тези изисквания се изпълняват за всички етажи без значение дали се намират в основата на сградата или по различните етажи по височина.

7.1. Установените в констативния акт нарушения, оказват ли влияние върху носимоспособността и конструктивната устойчивост на цялата сграда?
Отговор:

Сочи се отговора на т. 2.1.
7.2. Изпълнените в срока за възражения по констативен акт СМР оказват ли влияние върху носимоспособността и конструктивната устойчивост на цялата сграда?

Отговор:

Изпълнените в срока за възражения по констативния акт СМР привеждат сградата в съответствие с одобрения проект и във връзка с отговора по т. 2.1 не оказват влияние върху носимоспособността и конструктивната устойчивост на цялата сграда.

Въпрос №9 на [фирма] към подвъпроси 7.1 и 7.2.

9.1. Със затварянето на отворите за автомобилни асансьори, както и временно оставения отвор на кота +5,70 променя ли се носимоспособността и конструктивната устойчивост на цялата сграда, имайки предвид действащите натоварвания по време на строителството, а не тези по време на експлоатацията на сградата.

Отговор:

Отговорът по този въпрос се съдържа в отговор 2.1, като следва да се има предвид, че: в строително състояние – товарът по време на строителството е по – малък от натоварванията на сградата в експлоатационно (завършено) състояние.

9.2. След изпълнението на СМР за офрмяне на предвидените отвори в плочите за автомобилни асансьори и замонолитването на частта от плочата на кота +5,70, носимоспособността и конструктивната устойчивост на цялата сграда отговаря ли на предвидената в одобрения проект?

Отговор:

Отговорът на този въпрос се съдържа в отговорите на въпроси 2.1 и 7.2.

8. СМР, които са посочени в констативен акт № СТ-146/03.04.2019 г. и посочените в заповед № РД-08-1/15.04.2019 г., като отклонение на одобрените инвестиционни проекти, представляват ли нарушение на правилата за изпълнение на СМР и на основните изисквания към строежите във връзка с механично съпротивление и устойчивост, безопасност в случай на пожар, хигиена, здраве и околна среда, достъпност и безопасност при експлоатация, намаляване на риска от бедствия или физическа защита на строежите?

Отговор:

СМР посочени в констативен акт № СТ-146/03.04.2019 г. и посочените в заповед № РД-08-1/15.04.2019 г., като отклонение на одобрените инвестиционни проекти, не представляват нарушение на правилата за изпълнение на СМР и на основните изисквания към строежите във връзка с механично съпротивление и устойчивост, безопасност в случай на пожар, хигиена, здраве и околна среда, достъпност и безопасност при експлоатация, намаляване на риска от бедствия или физическа защита на строежите. На строежа е упражняван авторски надзор, съставяни са актове за приемане на отделни видове СМР, има заповедна книга, давани са указания във връзка с изпълнението инвестиционните проекти, не са нарушавани правилата за
изпълнение и документиране на извършените СМР.

9. Засягат ли констатираните в констативен акт № СТ-146/03.04.2019 г. и посочените в заповед № РД-08-1/15.04.2019 г. отклонения в процеса на строителството целия строеж или само определени негови части и, ако засягането е частично – кои са конкретно засегнатите части?

Отговор:

Посочените в констативния акт и заповедта „отклонения“ не засягат целия строеж, а само следните четири нива, съответно: това са плочите на коти: +5,70; -0,10; -4,53; -7,63.
Неизпълнените отвори в цитираните плочи са имали временен и технологичен характер, тъй като сградата не може да бъде въведена в експлоатация без достъп чрез въпросните асансьори до подземните гаражи. Неизпълнената част от плочата на кота +5,70 също е с временен характер, защото съгласно одобрения архитектурен проект в този участък са разположени гаражи за автомобили.

10. Били ли са надлежно отстранени констатираните в констативен акт № СТ-146/03.04.2019 г. несъответствия към датата на подаденото от [фирма] възражение срещу акта /12.04.2019 г./ и установено ли е това отстраняване от
представените към възражението и находящи се в административната преписка документи и снимков материал?

Отговор:

Към възражението на [фирма] от 12.04.2019 г. срещу констативен акт № СТ-146/03.04.2019 г. са приложени следните документи:
– Конструктивно становище от 01.04.19 г., изготвено от инж. Б. Хр. П., относно:
– изпълнение на отвори за автомобилни асансьори, обслужващи нивата с гаражи, намиращи се между оси 3-4/А-С на к.-7.63; -4.53; -0.10 и +5,70 и оси 9-11/E-G.

Становището съдържа конструктивен анализ, придружен със статически изчисления за две състояния на плочите на съответните коти и оси – в експлоатационно състояние и по време на строителство, т.е. по време на изграждане на грубия строеж;

– временен отвор в плоча на кота +5.70. По време на изпълнение на грубия строеж по технологични съображение се предвижда временен отвор на кота +5.70 между оси 1-3/С-Е.

Становището съдържа конструктивен анализ, придружен със статически изчисления за две състояния на плочата на кота + 5.70 – в експлоатационно състояние и по време на строителство, т.е. по време на изграждане на грубия строеж;

– конструктивно становище от проектанта от 05.04.19 г., за „Изпълнение на обратен насип при сутеренните стени по ос G “;
– заповед №53 от 09.04.19г. и акт обр. 7 от 09.04.19г. изготвени и подписани от проектанта-част „Конструкции“, строителя и строителния надзор.
– констативен протокол от 12.04.19 г., изготвен и подписан от проектанта-част „Конструкции“, строителя и строителния надзор за изпълнени СМР, съгласно одобрените проекти.
– Снимков материал.

Възражението и приложените документи са част от административната преписка по делото.

Настоящата експертиза не установи наличието на описаните в констативния акт №СТ-146/03.04.2019 г. и Заповед № РД-08-1/15.04.2019 г. отклонения и счита, че изпълненото съответства напълно на одобрените проекти.

11. За посочените в заповед № РД-08-1/15.04.2019 г. изпълнени отвори в плочата и допълнително изпълнената плоча, след датата на съставяне на констативния акт, изисква ли одобряване на нови инвестиционни проекти („проекти за възстановяване на допуснати отклонения по проекти”), с оглед на наличните предвиждания на одобрените проекти за строеж: „Административна сграда с офиси, търговски обекти, ателиета, технически помещения, подземни и надземни гаражи и паркинги-първи етап” и измененията на проектанта в Заповедната книга за строежа.

Отговор:

Не се изисква изготвяне и одобряване на нови инвестиционни проекти за възстановяване на направените технологични намеси с временен характер.
Отстраняването на описаните в констативния акт отклонения е изпълненено в съответствие с предписанията в заповедната книга от проектанта – конструктор със заповед № 7 от 09.01.2018г. и заповед № 53 от 09.04.19 г. и отговаря на предвижданията на одобрения проект.

Въпрос №10 на [фирма] към въпрос № 11.

Посочените изпълнени отвори в плочата и допълнително изпълнена плоча в съответствие ли са с одобрените архитектурни разпределения и кофражни планове за строежа в УПИ I-98,99, в кв. 272а, м. „Л. I – част“, по плана на [населено място] и измененията към него?

Отговор:

Изпълнените отвори в плочата и допълнително изпълнената плоча съответстват на одобрените инвестиционни проекти.

12. Има ли от главния архитект на [населено място] одобрен инвестиционен проект и заповед по реда на чл. 154 ал. 5 от ЗУТ за изпълнение на отвори, както и за допълнително изпълнената плоча?

Отговор:

Изпълнените отвори в плочата и допълнително изпълнената част от плоча на кота + 5,70 са предвидени с одобрените инвестиционни проекти на 20.09.2017 г. и от 2018 г., представляващи неразделна част от издадените заповед № РА 51-226/20.09.2017 г. и заповед № РА 51-74/02.05.2018 г. на гл. архитект на СО, с които е допълнено издаденото РС № 134/ 26.01.2007 г.

Въпрос № 11 на [фирма] към въпрос №12

Необходимо ли е одобряване на проекти за изпълнение на отвори, както и за замонолитване на част от плоча, при условие, че за тези СМР има наличен одобрен проект?

Отговор:

При наличие на вече одобрени строителни книжа за изпълнение на определени СМР, които до даден момент на строителството не са изпълнени, не е необходимо одобряване на допълнителни строителни книжа за изпълнение на същите тези СМР.
За описаните отвори и замонолитената част от плочата има наличен одобрен проект от главния архитект на Столична община и съответно не е необходимо одобряване на нови проекти за изпълнение на тези СМР.

13. Какво натоварване предизвиква собственото тегло на „новата” стоманобетонова армирана плоча с размери в пространството между оси 1-3/С-Е, на ниво +5,70, изпълнена на мястото на оставен отвор с „ „технологично предназначение” с размер 3,65/11,65м. върху конструкцията на сградата?

При отговора да се изготвят чертежи придружени надлежни изчисления.

Отговор:

В съответствие с отговора на въпрос 1. от II.
Въпрос № 12 на [фирма] към въпрос № 13.
Натоварването, предизвикано от собствено тегло на стоманобетонната плоча в пространството между оси 1-3/С-Е, на ниво +5,70, с размери 3,65м/11,65м, различно ли е от натоварването от собственото тегло на стоманобетонната армирана плоча на ниво +5,70м в същия участък, съгласно одобрения проект, за който са извършени статически изчисления? Ако натоварването върху конструкцията на сградата не е по – различно спрямо това в одобрения проект, необходими ли са нови чертежи, придружени с надлежни изчисления?

Отговор:

Натоварването е същото, каквото е предвидено и изчислено в одобрения конструктивен проект и поради това не са необходими нови чертежи, придружени с нови надлежни изчисления.
14. Как се отразява изпълнената „нова” стоманобетонова армирана плоча с размери в пространството между оси 1-3/С-Е, на ниво +5,70, на механичното съпротивление и устойчивостта на сградата? При отговора да се изготвят чертежи, придружени с надлежни изчисления.

Отговор:

В съответствие с отговора на въпрос 2. от IІ.
Въпрос №13 на [фирма] към въпрос № 14.
13.1. Механичното съпротивление и устойчивост на конструкцията на сградата съгласно одобрения проект променя ли се вследствие на изпълнението на предвидената в същия одобрен проект част от плоча на кота +5,70 – в пространството между оси 1-3/С-Е на ниво +5,70, с размери 3,65м/11,65м? Ако механичното съпротивление и устойчивост на конструкцията на сградата не се променя спрямо тази в одобрения проект, необходими ли са нови чертежи, придружени с надлежни изчисления?

Отговор:

Механичното съпротивление и устойчивостта на конструкцията на сградата съгласно одобрения проект не се променят вследствие на изпълнението на плочата на кота +5,70 в пространството между оси 1-3/С-Е на ниво +5,70, с размери 3,65м/11,65м. Тази плоча е част от одобрения проект и затова не се изискват нови чертежи, придружени с надлежни изчисления.
13.2. Колко квадратни метра е площта на цялата стоманобетонова плоча на ниво +5,70 м. и отделно каква е площта на оставения технологичен отвор между оси 1-3/С-Е с размери 3,65м/11,65м; какво е процентното съотношение между цялата площ на плочата и неизпълнената част от нея /или между изпълнена/неизпълнена част/, променя ли временно неизпълнената част от плочата строителната конструкция и вида на конструктивните елементи и/или натоварванията, оказва ли отрицателно влияние върху механичното съпротивление и устойчивост на сградата?

Отговор:

Участъкът от плочата между оси 1-3/С-Е с размери 3,65м/11,65м е 43.6 м². Площта на цялата плоча на ниво +5,70 е 1219.00 м².
Площта на временно неизпълнената част от плочата представлява 3,6% от площта на цялата плоча.
Това „неизпълнение“ е локално и не оказва практически никакво отрицателно влияние върху механичното съпротивление и устойчивост на сградата.
Механичното съпротивление и устойчивостта на конструкцията на сградата съгласно одобрения проект не се променят вследствие на изпълнението на плочата на кота +5,70 в пространството между оси 1-3/С-Е на ниво +5,70, с размери 3,65м/11,65м.

15. Какви статически изчисления, кофражен и армировъчен план са налични за:

15.1. На място изпълнената стоманобетонова плоча, като неразделна част на плочите на всяко едно ниво- вместо предвидените в инвестиционните проекти два броя асансьорни клетки в които ще бъдат монтирани по два броя подемника, за ситуиране на автомобили в пространството.

15.1.1 Между оси -3-4/ А-С на нива +5,70, -0,10, първо подземно ниво на кота -4,53, и второ подземно ниво на кота-7,63.

15.1.2- Между оси 9-11/ Е-G на нива -1,33, първо подземно ниво на кота -4,53, и второ подземно ниво на кота-7,63.

15.2. На място с оставен отвор с „технологично предназначение” с размер 3,65/11,65м. вместо изпълнената стоманобетонова плоча, предвидена с инвестиционния проект в пространството между оси 1-3/ С-E на ниво +5,70;

Отговор:

Съгласно отговорите на въпрос 3. от IІ.
Въпрос № 14 на [фирма] към въпрос № 15.

14.1. С изпълнението на стоманобетоновите плочи между посочените оси на посочените нива по детайла /П.. 1 и 2/ към Заповед № 7 от 09.01.18г. на проектанта конструктор допусната ли е промяна на вида на конструкцията и/или промяна на натоварването, като се вземат предвид и представените статически изчисления?

Отговор:

С изпълнението на плочите не се променя вида на конструкцията и натоварването съгласно статическите изчисления към конструктивните становища.

14.2. В практиката, при изпълнение на стоманобетонни плочи допустимо ли е временно за технологични нужди, да не бъдат изпълнени отвори, с оглед отново временно за нуждите на строителството да бъдат осигурени площи за складиране на материали, а същите отвори да бъдат изпълнени впоследствие преди завършване на грубия строеж?

Отговор:

Допустимо е след съгласуване с проектанта-конструктор и при положение, че не се променят вида на конструктивните елементи и натоварванията, не се нарушават правилата за изпълнение на СМР и не се променя механичното съпротивление и устойчивост на конструкцията.

В конкретния случай тези условия са изпълнени.

14.3. Има ли разлика в механичното съпротивление, устойчивостта и натоварването на конструкцията при вариант на стоманобетонна плоча без отвор по одобрен проект и стоманобетонна плоча на ниво +5,70м без отвор така, както е изпълнена преди издаване на заповедта за спиране, и както е в настоящия момент?

Отговор:

Няма разлика в механичното съпротивление, устойчивостта и натоварването на конструкцията, защото изпълнената плоча на кота + 5,70 м. към момента на издаване на заповедта за спиране е предвидена с одобрения проект.
14.4. Допустимо ли е и практикува ли се стоманобетонна плоча да се изпълни на отделни полета с технологично прекъсване? Третира ли се като нарушение на конструкцията частичното неизпълнение на някои от полетата докато процесът на изпълнение не е завършил?

Отговор:

Допустимо е, практикува се и не се третира като нарушение на конструкцията частичното неизпълнение на някои от полетата докато процесът на изпълнение не е завършил.

14.5. Ако в процеса на изпълнение на грубия строеж и преди той да бъде завършен отделни полета от плочата към определен момент са незавършени във връзка с определени технологични нужни, а се планира същите да бъдат завършени на по-късен етап, преди завършване на грубия строеж, това счита ли се за промяна на вида на конструкцията, натоварванията и устойчивостта на сградата?

Отговор:

Допустимо е незавършването на отделни полета от плочата към определен момент във връзка с определени технологични нужни преди да е съставен акт, образец 14. В тези случаи се приема, че не е била налице промяна на вида на конструкцията, натоварванията и устойчивостта на сградата при поетапното изпълнение на нейната конструкция, ако към момента на подписване на акт, образец 14 всички елементи на конструкцията са завършени.

II. За строеж: „Изкоп/насип с дълбочина около 15 м.“ в УПИ III-96,97,409,410,411“ за ОО, ПГ и трафопост“, кв. 272а, местност „Л.-Iчаст“, по плана на [населено място], извършен от [фирма]

1. Съставлявал ли е изпълнения изкоп в УПИ ІІІ-96,97,409,410,411 самостоятелен строеж по смисъла на ЗУТ или е имал обслужващата роля спрямо строежа в УПИ ІІІ -96,97, съгласно Плана за безопасност и здраве и ситуация с линия на укрепването / План на изкопа за УПИ ІІІ- 98,99/, към технически проект – преработка одобрен от НАГ –СО на 23.03.2017 г. За строеж „ Административна сграда с офиси, търговски обекти, ателиета, технически помещения, подземни и надземни гаражи, паркинги-първи етап” в УПИ І-98-99” и одобрените към него изменения?

Отговор:

Изкопът в УПИ III-96,97,409,410,411 не е самостоятелен строеж по смисъла на ЗУТ. Той е неразделна част от одобрения проект за строеж: „Административна сграда с офиси, търговски обекти, ателиета, технически помещения, подземни и надземни гаражи и паркинги – първи етап“ в УПИ I-98,99, кв. 272а, местност “Л.-I част“, [населено място], в неговите части: „Строителни конструкции“ и „План за безопасност и здраве“, тъй като е имал обслужваща функция към строежа в УПИ I-98,99.

Ползването на УПИ III за нуждите на строежа в УПИ I e предоставено с нотариално заверена декларация за съгласие от 09.06.2017 г. и е одобрено със заповед № РА 51-75 от 23.03.2017 г. за допълване на РС по реда на чл. 154 от ЗУТ.

1.1 В случай, че е имал спомагателна роля за строежа в УПИ І 98,99, съгласно Плана за безопасност и здраве и ситуация с линия на укрепването / План на изкопа за УПИ ІІІ- 98,99/, към технически проект – преработка одобрен от НАГ –СО на 23.03.2017 г. За строеж „Административна сграда с офиси, търговски обекти, ателиета, технически помещения, подземни и надземни гаражи, паркинги-първи етап” в УПИ І-98-99”, във връзка с декларация – съгласие , нотариално заверена на 09.06.2017 г., изисква ли се самостоятелно разрешение за строеж, одобрени проекти и доклад от лицето, упражняващо строителен надзор за изпълнение на насипа?

Отговор:

Във връзка с отговора по предходния въпрос не се изисква самостоятелно разрешение за строеж, одобрени инвестиционни проекти, придружени с доклад от лицето, упражняващо строителен надзор за изпълнение на насипа. УПИ III е предоставен за временно ползване, което е приключило и теренът към момента е в първоначалния си вид.

Въпрос № 15 на [фирма] към въпрос № 1.

15.1. Практикува ли се за нуждите на строителството да се навлезе с откос на изкоп в съседен имот, след представяне на нотариално заверена декларация за съгласие от собственика на имота и одобрен проект за План на изкопа и ПБЗ към разрешението за строеж на новостроящата се сграда?

Отговор:

Практика е одобряващия орган да изисква декларация за съгласие от собственика на съседния имот, в който се навлиза с откос на изкоп при одобряване на проект за План на изкоп и ПБЗ. Ако не бъде представена такава декларация е необходимо да се направи проект за укрепване на изкопа по регулационната линия.

И при двата случая с откос или с укрепване на изкоп проектът се одобрява и се издава разрешение за строеж за сградата, за изграждането на която се прави изкопа и не се издава разрешение за строеж за изкоп в имота, в който се навлиза с откос, особено при положение, че обикновено собствениците на отделните имоти са различни лица.

15.2. Необходимо ли е издаване на отделно разрешение за строеж за изкоп в имота, в който се навлиза, респективно – необходимо ли е разрешение за строеж за обратен насип, когато теренът в чуждия имот се възстановява в първоначалния му вид?

Отговор:

При положение, че е налице декларация за съгласие от собственика на имота, в който се навлиза с откос на изкоп и одобрен проект за изпълнение на изкопа, както и е налично разрешение за строеж за сградата, за която се изпълняват изкопните работи, не е необходимо издаването на друго разрешение за строеж за изкоп, защото той се изпълнява въз основа на вече издаденото разрешение за строеж за самата сграда.

Не е необходимо издаване на отделно разрешение за строеж за обратен насип в съседния имот, защото тези дейности третират възстановяването на терена в първоначалния му вид и не увеличават нивото му спрямо околния му терен.

По делото е разпитан и св. Й. О., участвал при извършване на проверката на обекта, който сочи, че му е била представена на хвърчащ лист заповед, с която се нарежда да се изпълнят вместо отвори – стоманобетонни плочи. Същата била прихваната с кламер към заповедната книга. Към заповедта е имало приложени схеми за армиране, но нямала подпис, печат и дати.

Така оспорената от ответника заповед № 7 от 09.01.2018 г. на проектанта – конструктор е приложена по делото и на същата са налице подпис, печат и дата.

Не се кредитират показанията на св. О., понеже не става ясно дали на същия е представено копие именно от тази заповед. Като частен документ същата представлява доказателство за отразените в същата обстоятелства и факти като оспорването по реда на чл. 193, ал. 2 ГПК, вр. с чл. 144 от АПК беше отхвърелено като несвоевременно направено.

От правна страна.

Съдът, в настоящият 33-и съдебен състав, след като се запозна с доказателствата по делото, прецени доводите на страните и съобрази приложимите правни норми, намира жалбата за ПРОЦЕСУАЛНО ДОПУСТИМА, като подадена от активно легитимиран субект, разполагащи с правен интерес, като адресат на оспорения индивидуален административен акт, в качеството му на възложител на строежа и в законоустановения срок по чл. 215, ал. 4 от ЗУТ.

Разгледана по същество жалбата е ОСНОВАТЕЛНА по следните правни доводи и съображения:

Оспорената заповед е издадена от компетентен административен орган в границите на правомощията му по чл. 222, ал. 1, т. 2 от ЗУТ, с оглед категорията на строежа – „Административна сграда с офиси, търговски обекти, ателиета, технически помещения, подземни и надземни гаражи и паркинги – първи етап“ в УПИ І-98,99, кв. 272а, м. „Л. – І ч.“, изпълняван в УПИ І-98,99, кв. 272а, м. „Л. – І ч., а именно: строеж втора категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2, буква „д“ от ЗУТ. Същият притежава правомощия, предоставени му по силата на чл. 222, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗУТ, предвид на определената категория на строеж: „Изкоп/насип с дълбочина около 15 м.“ в УПИ ІІІ-96,97,409,410,411 „за ОО, ПГ и трафопост“, кв. 272а, м. „Л.-І ч“ по плана на [населено място], а именно: строеж трета категория, съгласно чл. 136, ал 1, т. 3 б. „в“ и „д“ от ЗУТ.

Процесната заповед е издадена в предвидената в закона писмена форма и съдържа съответните на чл. 59, ал. 2 от АПК реквизити, като ЗУТ не установява различни изисквания към формата и съдържанието на административния акт.

Посочен е издателят на заповедта, нейния адресат, строежа, по отношение на който е приложена принудителната административна мярка „спиране“, индивидуализиран е имота, в който е извършено строителството. Посочени са фактически и правни основания за издаването й.

Налице са обаче други съществени нарушения на адм. – производствените правила като противоречие между квалификацията и описанието на двата отделни строежа в различните етапи на производството.

Тези нарушения са изложени и от разглеждащия делото предоходен състав на АССГ като настоящият се съгласява с тези правни доводи.

Така, в констативен акт № СТ-146/03.04.2019 г., раздел VІ е посочено, че „предвид установените нарушения на посочените нормативни разпоредби, настоящият констативен акт е основание за започване на административно производство по реда на чл. 224, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗУТ за спиране на строежите в УПИ І-98,99 и УПИ ІІІ-96,97,409,410,411, кв. 272 а, м. „Л. – І ч.„ по плана на [населено място]“.

Действително, според обстоятелствената част на акта се сочи, че хипотезата на чл. 224, ал. 1, т. 1 от ЗУТ е приложима единствено по отношение на строежа в УПИ ІІІ- 96, 97, 409, 40, 411. В оспорената заповед, като правно основание за издаването й по отношение на този строеж е посочена нормата на чл. 224, ал. 5 от ЗУТ.

Налице е разминаване в описанието на строежа, изпълнен в УПИ ІІІ-96,97,409,40,411, направено в констативния акт и в оспорената заповед.

В констативния акт този строеж е индивидуализиран като „неукрепен изкоп с дълбочина около 15 м.“, а в разпоредителна част на оспорената заповед същият е описан като „Изкоп/насип с дълбочина около 15м.“. Констативният акт по чл. 224, ал. 2 от ЗУТ, както и този по чл. 224, ал. 5 от ЗУТ, са доказателство за наличието на фактически обстоятелства по чл. 224, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗУТ.

Когато в обстоятелствената част на заповедта са възприети различни фактически обстоятелства и е дадено различно описание на строежа от това в КА, същата е незаконосъобразна.

В случая, незаконосъобразно е допуснато смесване на две отделни административни производства, касаещи два отделни строежа, разположени в отделни урегулирани поземлени имота. Последствията при двете производства са различни – строеж с нарушения, спрян по реда на чл. 224, ал. 1 от ЗУТ може да продължи след отстраняване на причините довели за спирането, докато незаконен строеж, спрян по реда на чл. 224, ал. 5 от ЗУТ, задължително се премахва.

Разпоредбата на чл. 224, ал. 1 от ЗУТ предвижда различни основания за спиране на строежите, детайлизирани в т. 1 до т. 6, които съгласно чл. 224, ал. 2 от ЗУТ се установяват с констативен акт, съставен от компетентни длъжностни лица от общинската администрация или органите за национален строителен контрол, който се връчва на адресата на акта с възможност за възражение в седемдневен срок. Тези разпоредби са в съответстви с общата разпоредба на чл. 35 от АПК, установяваща задължение за изясняване на фактите и обстоятелствата от значение за случая и обсъждане на възраженията на заинтересованите лица.

Спазването на тези разпоредби обуславя законосъобразността на административния акт от административно процесуална гледна точка.

В случая, формално са спазени специалните изисквания на чл. 224, ал. 2 от ЗУТ като е съставен констативен акт, който е връчен на заинтересованите лица, като им е предоставена възможност да депозират писмено възражение по него. [фирма] се е възползвал от тази възможност и е депозирал писмено възражение по констативния акт (вх. № СТ-146-04-796/12.04.2019 г.), в което са обосновани твърдения, че „всички забележки“, посочени в констативен акт №СТ-146/03.04.2019 г., са надлежно отстранени, поради което в момента строежът е в пълно съответствие с одобрените строителни книжа и строителни нормативи“.

В подкрепа на това твърдение, към възражението са приложени писмени доказателства и снимков материал.

Видно от разпоредителната част на оспорената заповед,
административният орган разглежда доводите, изложени във възражението, като на основание чл. 224, ал. 3 от ЗУТ приема, че предвид липсата на издадена заповед за спиране с указания за отстраняване на допуснатите съществени отклонение, в случая е налице самоволно отстраняване на констатираните от органите на ДНСК допустими съществени отклонения, поради което липсва информация и яснота по какъв начин са отстранени, предвид липсата на представени проекти за възстановяване.

Нарушена е в случая разпоредбата на чл. 35 от АПК, която предвижда, че индивидуален административен акт се издава, след като се изяснят всички факти и обстоятелства от значение за случая и се обсъдят обясненията и възраженията на заинтересованите лица.

Същата е императивна и представлява гаранция за издаването на административен акт в съответствие с принципите на законност, истинност и съразмерност.

Нарушението се изразява във формално изясняване на фактите и обстоятелствата по делото и формално обсъждане на възражението на заинтересованата страна.

Налице е и нарушение на чл. 36, ал. 3 от АПК, доколкото административният орган не е проверил и преценил всички събрани доказателства.

Във възражението депозирано от [фирма] са изнесени данни, че „всички забележки“, посочени в констативен акт №СТ-146/03.04.2019 г., са надлежно отстранени, поради което в момента строежът е в пълно съответствие с одобрените строителни книжа и строителни нормативи“.

Предвид на разпоредбите на чл. 35 и чл. 36, ал. 3 от АПК адм. производство е следвало да бъде проверено, вкл. и чрез извършване на последващ оглед и проверка на място от служителите на ДНСК, като се установи дали към момента са налице описаните отклонения в констативния акт, респ. дали същите са отстранени по съответния законов ред. Формалното позоваване от страна на административния орган на нормата на чл. 224, ал. 3 от ЗУТ при произнасяне по депозираното възражение не може да се възприеме като спазване на изискванията на чл. 35 и чл. 36, ал. 3 от АПК, тъй като към този момент все още не е налице издадена заповед, която да съдържа указания за отстраняване на констатираните несъответствия.

Още повече, че към самото възражение са приложени достатъчно писмени доказателства и снимков материал в подкрепа на твърдението, че към момента на неговото депозиране (12.04.2019 г.) същите са отстранени.

Така констатираните нарушения следва да бъдат квалифицирани като съществени, доколкото спазването на установените в чл. 35 и чл. 36, ал. 3 от АПК общи правила за провеждане на административното производство в настоящия случай би довело евентуално до постановяването на административен акт с различно съдържание.

Като не е преценил всички факти и доводи от съществено значение за случая, административният орган е допуснал нарушение на един от основополагащите принципи в правото и в частност в административното производство, въведен в чл. 7 от АПК, а именно принципа на истинност.

На практика, горепосоченото възражение на жалбоподателя за отстраняване на установените отклонения на строежа от одобрените строителни книжа е прието като факт от страна на адм. орган, който обаче приема, че за същото са необходими строителни книжа и изпълнение на точни указания от адм. орган, на основание чл. 224, ал. 3 от ЗУТ, които се давали със заповедта за спиране.

Следва да се има предвид, че никъде в закона не е налице забрана за отстраняване на несъответствия след издаване на констативен акт и преди заповед за спиране на строеж.

Т.е., в случая напълно законно и в съответствие с установеното от органите на ДНСК, с оглед препятстване издаване в последствие на заповед за спиране на строежа, жалбоподателят е отстранил несъответствията на строежа. По-нататък ще стане ясно и посредством приетите заключения по СТЕ в настоящото производство, че за такова отстраняване на несъответствие, което се явява несъществено отклонение от строителните книжа, не се изисква какъвто и да било нов проект и издаване на разрешение за стореж.

На практика, адм. орган признава, че несъответствията на строежа към момента на издаване на заповедта за спиране са били отстранени, но приема, че това е било незаконосъобразно.

Този извод обаче не намира нормативно основание.

Напротив, в случая заповедта за спиране се явява издадена без наличието на каквото и да било фактическо основание, с оглед липсата на отклонения от строителните книжа на строежа, към момента на издаване на заповедта.

Това прави същата незаконосъобразно издадена – в нарушение както на адм. – производствените правила, така и на материалния закон, предвид посочената в самия акт липса на фактически основания за издаване – отклонения на строежа от строителните книжа към момента на издаване на заповедта – основание за спиране по чл. 224, ал. 1, т. 2, във вр. чл. 154, ал. 2, т. 5 от ЗУТ. Такива евентуални нарушения на закона при отстраняването на несъответствията на строежа биха били основание за започване на напълно различно по вид производство – административно или административно – наказателно, но в никакъв случай – приключване с адм. акт на производство по спиране на строеж.

Посочените съществени нарушения на общите процесуални правила са довели и до неправилно прилагане на материално правните норми.

Законосъобразността на административния акт се преценява според фактическите основания на упражненото правомощие и към момента на неговото издаване. При съществени пороци в начина на установяване на фактите в административното производство, волята на органа не може да бъде извеждана, допълвана или изяснявана в съдебната фаза на процеса. От изложеното като съдържание в оспорената заповед не стават ясни фактическите установявания на административния орган, не е изяснено напълно дали към момента на нейното издаване са налице констатираните и квалифицирани от него „съществени отклонения по смисъла на чл. 154, ал. 2, т. 5 и чл. 169, ал. 1, т. 3 от ЗУТ или те са отстранени не по установения от закона ред.

На практика волята на адм. орган е изцяло неясна и не може да бъде тълкувана обективно от съда.

Видно от приложените по делото писмени доказателства, а и от заключенията по приетите по делото три коплексната съдебно-техническа експертиза, които в тази част не са оспорени конкретно от страните, описаните в констативния акт отклонения са отстранени още преди издаване на оспорената заповед. Това се сочи като факт и в самата заповед.

Както бе посочено по-горе, липсват факти, които да се подведат по изложеното правно основание по чл. 224, ал. 1, т. 2, във вр. чл. 154, ал. 2, т. 5 от ЗУТ, по силата на което е разпоредено спиране на строежа в УПИ І -98,99, кв. 272а, м. „Л. – І ч“ по плана на [населено място].
Административния орган не е изложил доводи в хода на административното производство и не са събрани доказателства, които да квалифицират констатираните отклонения, изразяващи се в изпълнена стоманобетонова плоча, като неразделна част от плочите на всяко едно ниво на мястото на предвидените с одобрените инвестиционни проекти два броя двойни асансьорни клетки, както и липсата на изпълнена стоманобетоновата плоча предвидена с инвестиционния проект в пространството между оси 1-3/С-Е на ниво +5.70м.

Липсват и мотиви с какво тези отклонения променят строителната конструкция и вида на конструктивните елементи и/или натоварванията.

По отношение на изпълнената стоманобетонова плоча, като неразделна част от плочите на всяко едно ниво на мястото на предвидените с одобрените инвестиционни проекти два броя двойни асансьорни клетки, от страна на проверяващите служители на органите за национален строителен контрол е установено наличието на заповед № 7/09.01.2017 г., издадена от инж. Б. П., в качеството му на проектант-конструктор, с която е разрешено плочите да се изпълняват временно без отвори за автомобилните асансьори, като кофражът и армировката да се изпълнят съгласно приложените към заповедта схеми.

От тук следва и извода, възприет и от всички вещи лица по делото по трите СТЕ, че това отклонение от одобрения проект по част „Конструктивна“ има технологичен характер и е дадено в изпълнение на правомощието на проектанта да дава предписания, свързани с авторското му право за точното спазване на изработения от него инвестиционен проект.

Това, че заповед № 7/09.01.2017 г. не е част от прошнурованите листа, а е прикрепена към заповедната книга, не променя факта, че тези строителни дейности са извършени по предписание на проектанта.

Такова нарушение би могло да даде основание за образуване на адм. наказателно производство, но не оборва факта на наличие на такава заповед и нейната доказателствена тежест като частен документ, необорен като съдържание и авторство по делото.

В хода на административното производство не се установяват доказателства, по какъв начин установената липса на изпълнена стоманобетонова плоча, предвидена с инвестиционния проект в пространството между оси 1-3/С-Е на ниво +5.70м., променя строителната конструкция, дали същата променя вида на конструктивните елементи и/или натоварванията.

Липсата на такова установяване възпрепятства извършването на преценка дали това отклонение от инвестиционния проект е съществено по смисъла на чл. 154, ал. 2, т. 5 от ЗУТ.

Въпреки невъзможност за установяване на волята на адм. оргн в съд. процес, посредством приетите по делото три съдебно-технически експертизи се установява липсата на промени в натоварванията на сградата та този етап от строителството, но и с оглед на предвидените и допустими натоварвания на сградата в завършен вид по отношение на статистическите изчисления на механичното съпротивление и устойчивостта на сградата.

Тук следва да се имат предвид следните констатации на вещите лица по трите СТЕ.

Установява се следното:
Посочените в заповедта и констативния акт на ДНСК отклонения не водят до промяна на строителната конструкция и вида на конструктивните елементи, респективно не се променят натоварванията на сградата. Строителната конструкция се запазва стоманобетонова, монолитна. Конструктивните елементи: фундаментна плоча; хоризонтални безгредови плочи с или без капители; вертикални елементи – колони, разположени по периметъра на плочите и вътре в сградата, стоманобетонови стени и шайби не променят размерите си. Натоварванията не се променят.

Посочените в заповедта и констативния акт на ДНСК отклонения не водят до нарушаване на предвижданията на проекта.

Предназначението на обекти не се променя, както и не се изменят съществено общи части. Не се променят инвестиционните намерения в такова за етапно изграждане. Тези отклонения са с временен характер и поради това не е налице промяна на вида и местоположението на общите инсталации и уредби в сградата – платформи за автомобилни асансьори.

Следва да се има предвид, че сградата не е на „фаза груб строеж“, което предполага издаден акт 14 за същата, а в процес на изграждане преди наличие на такъв документ, което означава, че пълно съответствие със строителните книжа на изграденото следва да е налице едва към тази фаза, на която строежът не се е намирал към момента на издаване на процесната заповед.

Вещите лица по трите СТЕ сочат, че конструкцията на строежа се запазва, защото не се променя конструктивната схема: централно ядро; фундаментна плоча; хоризонтални безгредови плочи с или без капители; вертикални елементи – колони, разположени по периметъра на плочите и вътре в сградата, стоманобетонови стени и шайби; вида на конструкцията остава стоманобетонова; вида на конструктивните елементи – няма промяна в сеченията на стоманобетоновите елементи; не е увеличено натоварването върху хоризонталните и вертикалните елементи на конструкцията по време на строителството, поради което не е имало никакви обективни причини и въздействия , които да окажат влияние /негативно/ върху носимоспособността и конструктивната устойчивост на цялата сграда или части от нея.

От изложените от вещите лица изводи се установява, че дори и да бяха налични посочените от адм. орган отклонения от строителните книжа към момента на издаване на заповедта /което както се установи по-горе по-скоро не е било факт към този момент/ то тези отклонения не са съществени по смисъла на чл. 152, ал. 2, т. 5 от ЗУТ, според който: такива са отклоненията, които променят строителната конструкция и вида на конструктивните елементи и/или натоварванията.“

В заключенията на вещите лица са цитирани всички технически данни и изчисления, които се съдържат в конструктивните становища на конструктора на сградата, налични в сторителната документация, според които всички конструктивни елементи на сградата са запазени, цялостната конструкция на сградата не е променена както и натоварванията на същата като същите са изцяло в норма при посочените отклонения от проекта по отношение на запълнените отвори за асансьорни шахти в плочите както и направени други отвори.

Отклонения по смисъла на т. 6 и 7 от същата разпоредба: „… които нарушават предвижданията на проекта, като се променя предназначението на обекти, отнемат се или се изменят съществено общи части на строежа или инвестиционното намерение се променя за етапно изграждане при условията на чл. 152, ал. 2; 7: променят вида и местоположението на общи инсталации и уредби в сгради и съоръжения…“ също така не се установяват от доказателствата по делото.

Такива не са възможни, според вещите лица предвид на фазата, на която се намира изграждането на сградата.

По отношение липсата на задължение за издаване на ново разрешение за строеж при отстраняване на несъответствията в отворите в плочите пък, съдът намира, че това е абсолютно несъсоятелно твърдение на адм. орган. Чисто техонологично, от проектанта на сградата са издадени съответните конструктивни становища за целта, но за да приведеш нещо временно към предвижданията на издаденото разрешение за строеж е безсмислено и несъответстващо на каквито и да било правила и наредби, а и такива не се сочат от страна на адм. орган.

Такова е и мнението на всички вещи лица по делото.

В случая, от адм. орган е допуснато и нарушение на принципа за съразмерност, установен в нормата на чл. 6 от АПК. Видно от доказателствата по делото, описаните по вид и местоположение отклонения в процеса на строителство в УПИ І-98,99 се отнасят до отделни части на строежа, а именно: частично стоманобетонните плочи на нива – 7,63м, -4.53 м., – 1.33 , – 010 м. и + 5.70 м., докато с оспорената заповед е спрян изцяло строежът, представляващ „Административна сграда с офиси, търговски обекти, ателиета, технически помещения, подземни и надземни гаражи и паркинги – първи етап“ в УПИ І-98,99, кв. 272а, м. „Л.-І ч.“. С оглед установеното в нормата на чл. 222, ал. 1, т. 2 от АПК правомощие на началника на ДНСК да спира строежи или част от тях, прилагането на принципа за съразмерност изисква да бъде спряна само тази част от строежа, засегнат от констатираните отклонения, с оглед постигането на целта на закона.

По отношение на констатирания в УПИ ІІІ-96,97,409,410,411 „за ОО, ПГ и трафопост“, кв. 272а, м. „Л.-І ч“ по плана на [населено място] строеж „Изкоп/насип с дълбочина около 15 м.“ по делото са налице данни и доказателства, че към момента на издаване на оспорената заповед установеният в констативния акт строеж „изкоп с дълбочина около 15 м“ вече е бил премахнат, т.е. и това „несъответствие“ със строителните книжа е било отстранено.

В тази насока са и заключенията от приетите по делото 3 комплексни съдебно-технически експертизи, видно от което към момента на извършения на 28.06.2019 г. и последващи огледи е установено, че този изкоп е засипан, като е установен естествения терен.

Не би могло да се установи дали изкопа е съответствал напълно на предвидените изкопни работи, свързани с достъпа до „кота изкоп“ на сградата, одобрени като част от инвестиционните проекти на 23.03.2017 г., за които има издадена заповед № РА 51-75/23.03.2017 г. на главния архитект на Столична община за допълване на разрешение за строеж № 134/26.01.2007 г.

Процесният изкоп обхваща територията на УПИ ІІІ по плана от 2017 г. и УПИ І-98,99, както е показано в чертеж „Ситуация с линия на укрепването“ от част конструктивна и в графичната част на проекта по част ПБЗ, които са част от одобреното изменение на проекта със заповедта от 23.03.2017 г., поради което и не съставлява самостоятелен строеж и за него не е следвало да бъдат одобрявани отделни инвестиционни проекти или издавано разрешение за строеж.

Правомощието на административния орган да издаде заповед по чл. 224, ал. 5 от ЗУТ е обусловено от установяването на уредените в чл. 225, ал. 2 от ЗУТ материалноправни предпоставки, в случая в хипотезата на т. 2 – строеж, извършен без одобрени строителни книжа и без разрешение за строеж, чието съществуване към момента на издаване на оспорения акт е условие за неговата материална законосъобразност.

По делото е безспорно установено, че към момента на издаване на оспорения акт в УПИ ІІІ-96,97,409,410,411 „за ОО, ПГ и трафопост“, кв. 272а, м. „Л.-І ч“ по плана на [населено място] не съществува строеж „Изкоп/насип с дълбочина около 15 м.“

Също така наличието на незаконен строеж към момента на издаване на заповедта за неговото спиране е свързано и със съответствието на административния акт с целта на закона, доколкото спряното строителство може да продължи след отстраняване на причините довели до спирането му. Както бе посочено по-горе, установените нарушения са били отстранени още към момента на издаване на заповедта и не са съществували и в случая това спиране е лишено от законна цел.

С оглед изложеното в заповедта, съдът следва да коментира и законосъобразността на даденото от административния орган разпореждане за представяне на становище от страна на главния архитект на Столична община – арх. З. З., относно валидността на разрешение за строеж № 134/26.01.2007 г., като условие за възобновяването на строителството в УПИ І-98,99.

Така изисканото становище по същността си представлява изразяване на мнение по тълкуването и прилагането на ЗУТ, изразено във формата на удостоверение или друг документ. Такова становище няма как да има обвързващо правно действие, нито по отношение на възложителя на строежа, нито по отношение на органите на строителния контрол. Същото въобще не е предвидено от закона.

Издателят на разрешението за строеж няма как да дава становища по валидността насъщото в производство за спиране на строежа пред друг адм. орган.

В това производство началникът на ДНСК е органът, компетентен да се произнесе дали е налице незаконен строеж по смисъла на чл. 224, ал. 1, т. 1 от ЗУТ. Той би следвало да бъде достатъчно компетентен да се произнесе по този въпрос, а не да иска становище по правен въпрос от издателя на разрешението за строеж. Такава несигурност в собствената правна преценка будят недоумение още повече, че в случая именно ДНСК е контролиращият орган по отношение актовете на главния архитект.

Въпросът за действието на разрешение за строеж № 134/26.01.2007 г. на главния архитект на Столична община е засегнат в процесната заповед, поради което следва да се обсъди в настоящото производство.

По делото са приложени становища от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството, адресирани включително и до началника на ДНСК, относно тълкуването и прилагането на обнародваното в ДВ бр. 13 от 07.02.2017 г. изменение в чл. 153, ал. 2, т. 2 от ЗУТ.

Тези становища се споделят изцяло както от предходният, така и от настоящият съдебен състав.

Разрешение за строеж № 134/26.01.2007 г. е издадено при действието на законовата редакция на чл. 153 към ДВ, бр. 65 от 2003 г. Тъй като строежът не е завършен в груб вид, включително и покривът на сградата, то е презаверено със заповед № РД-09-50-1027/19.11.2012 г. Тази презаверка е извършена при действието на законовата редакция към ДВ бр. 87 от 2010 г., когато срокът на действие на тези разрешения за строеж е все още петгодишен.

Въз основа на тази презаверка разрешението за строеж има действие до 19.11.2017 г.

С новата редакция на чл. 153, ал. 2 на ЗУТ, допусната със ЗИД на ЗУТ, обнародван в ДВ бр. 13 от 07.02.2017 г., така определеният петгодишен срок е увеличен на десет години за елементите на техническата инфраструктура и за сградите по чл. 137, ал. 1 т. 1 и т. 2 от ЗУТ.

Процесната сграда в УПИ І-98,99, м. „Л. – 1ч“ е втора категория, поради което и новият срок следва да бъде приложен и към издаденото за нея разрешение за строеж.

Новата редакция на материалноправната норма на чл. 153, ал. 2 от ЗУТ следва да се прилага за всички правоотношения, които не са приключили към датата на влизането й в сила, респ. към всички разрешения за строеж, чиито срок не е изтекъл към тази дата.

Презаверяването на разрешението за строеж съгласно чл. 153, ал. 6 от ЗУТ по новата редакция подновява срока за завършване на строителството.

Отчетено от датата на презаверяването, това разрешение ще има действие най-малко до 19.11.2022 г.

Съгласно константната практика на ВАС, II отделение относно допълването на разрешението за строеж по чл. 154 от ЗУТ /решение № 17139/27.12.2011 г. по адм. дело № 10760/2011 г. и решение № 2703/01.03.2018 г. по адм. дело № 11613/2017 г./, заповедта за допълване на разрешение за строеж новира срока по чл. 153, ал. 2 от ЗУТ, като от влизането й в сила започва да тече нов срок.

По делото са налице няколко заповеди за допълване на разрешение за строеж № 134/26.01.2007 г. на главния архитект на Столична община, като последните две са, респ. заповед № РА51-74/02.05.2018 г. на главния архитект на Столична община и заповед № РА51-154/06.08.2018 г. на главния архитект на Столична община.

Така, предвид на посочената съд. практика на ВАС, десетгодишният срок на издаденото разрешение за строеж следва да изтече едва през 2028 г.

Предвид на изложеното, настоящият съдебен състав намира, че оспорената заповед е незаконосъобразна, издадена в противоречие както на процесуалните правила, така и на материалния закон – отменителни основания по чл. 146, т. 3 – 5 от АПК.
При този изход на спора и на основание чл. 143, ал. 1 от АПК, на жалбоподателя следва да се присъдят направените по делото разноски при предходното разглеждане на делото в размер на 1562 лева, от които държавна такса в размер от 50 лв. и депозит за възнаграждение на вещите лица в размер на 1512 лева както и тези по настоящото производство – 1000 лева за изготвени и изслушани СТЕ или общо разноски в размер на 2562 лева.
С оглед на изложеното и на основание чл. 172, ал. 2 от АПК от АПК, Административен съд София-град, Второ отделение, 33-ти състав,

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ, по жалба на [фирма], ЕИК[ЕИК], представлявано от управителя В. М.,
ЗАПОВЕД № РД-08-1/15.04.2019 г., издадена от началника на Дирекцията за
национален строителен контрол, [населено място];
ОСЪЖДА Дирекция за национален строителен контрол, [населено място], да заплати на [фирма], ЕИК[ЕИК], представлявано от управителя В. М., разноски по делото в размер на 2562 (две хиляди петстотин шестдесет и два) лева.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

СЪДИЯ:

ТЕКСТ – РЕШЕНИЕ НА АССГ В PDF-ФОРМАТ