Право на отговор

Право на отговор от „АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ“ АД и „АРТЕКС ЗЛАТЕН ВЕК“ ООД:
Единствено „скандално“ в случая е поредицата от скандални несправедливости, допуснати от държавната администрация

Във връзка с публикация в “Банкер“ от 23.07.2021 г. със заглавие: „И бившият областен управител на София обслужил АРТЕКС“, в която се замесва името на компанията и нейни проекти, бихме искали да се възползваме от правото си на отговор, за да знаят читателите каква е ИСТИНАТА и как реално стоят нещата по казуса, а не да им бъдат представяни твърдения, целящи да се внушат неистини.

Добросъвестният анализ на фактите по коментираното в статията придобиване на сгради – бивша собственост на държавното дружество „Металокерамика“ ЕООД – показва, че всъщност не друг, а държавният интерес е „обслужен“ и защитен чрез „знаменитото семейство Мирянови“ (цит. от статията на „Банкер“), които, чрез своята компания АРТЕКС, са защитили именно Държавата и нейните интереси. Придобиването на въпросните сгради се извършва след проведен търг в рамките на производство по принудително изпълнение, при спазване на всички правила на закона и по най-високата предложена цена.

Аритметиката е проста:

вместо 17 400 лева – цената, по която тогавашният синдик Цветко Начев сключва договор с „Билд Ми Груп“ за продажба на търговско предприятие (обявен впоследствие от съда за нищожен поради увреждане на държавния интерес), държавното дружество получава сумата от 875 000 лева! И за да е ясно на публиката, областният управител няма каквото и да е било отношение към въпросната процедура по принудително изпълнение на активи на държавното дружество с принципал министъра на икономиката. Считаме за несъвместимо с правилата на журналистическата етика тенденциозното предаване на факти и целенасоченото внушаване у читателите на усещане за нещо нередно, скрито или задкулисно, когато става въпрос за напълно законно придобиване на активи, информацията за което е публично достъпна за всеки български гражданин.

По не по-малко манипулативен начин в статията е представена информацията и за последвалото придобиване от държавата на терена под сградите – тези, придобити в резултат от публичната продан, както и няколко допълнителни сгради – частна собственост, в които компанията инвестира в последните години. Очевидно авторът на статията цели да създаде впечатление за бърза сделка с държавата, сключена в „последния момент“, за нещо „скрито-покрито“.

Истината обаче е друга –

заявлението за придобиване на терена на основание чл. 44, ал. 3 от Закона за държавната собственост, придружено с пълния комплект изискуеми документи е депозирано в Областната управа още на 10.06.2020 г. Договорът с областния управител е сключен близо цяла година по-късно – при тази скорост на обработване на преписката едва ли някой може да твърди, че областната администрация е действала бързо и услужливо по отношение на АРТЕКС.

Твърди се в статията, че според неназовани анонимни брокери, „заплатената цена за терена била по-ниска от пазарната“. В тази връзка държим да посочим, че сделката е извършена въз основа на пазарна оценка, възложена и извършена по реда на закона. Нещо повече, в статията удобно е пропуснато да се спомене, че теренът е закупен с тежест – вписан иск за собственост от трети физически лица, претендиращи реституционни права срещу държавата. Така, АРТЕКС придоби собствеността върху терена, приемайки риска да се наложи да плати два пъти – веднъж на държавата и втори път на реституционните собственици.

Не отговаря на истината, че в придобития от държавата терен вече се строи и че се предлагат за продажба обекти от бъдеща сграда.

Цитираните в статията обяви се отнасят до други вече реализирани от компанията проекти в съседни терени.

Намираме за некоректно да бъде окачествявана като замесване в „скандали“ (цит. „Банкер“) поредицата от тежки несправедливости, допуснати от държавната администрация по отношение на АРТЕКС за проекта „Златен век“.

При наличието на упражнен спрямо компанията очевиден административен произвол, звучат нелепо упорито разпространяваните в публичното пространство – включително и в коментираната Ваша статия – манипулативни внушения, че „за изграждането на обекта „Златен век“ АРТЕКС се ползвала със специалната подкрепа на институциите още от далечната 1996 г“.

На първо място, АРТЕКС придобива проекта едва през 2015 г., като всички градоустройствени процедури, снабдяването с разрешение за строеж и неговата презаверка през 2012 г., са дело на предходните собственици.

Промените в ЗУТ от 2017 г., които се интерпретират в статията като „удобна придобивка за АРТЕКС“, всъщност имат рестриктивен характер – въвеждат несъществувало до този момент ограничение за удължаване срока на валидност на разрешението за строеж само веднъж за започване или за завършване на строителството; тези промени не са направени в интерес на който и да е инвеститор. А увеличеният давностен срок за завършване на строителството от 5 на 10 години се отнася до всички заварени обекти от първа и втора категория, т.е. става дума за широк кръг от обекти, по отношение на които поправката в закона се прилага. Ето защо, внушенията че тази поправка, гласувана от цяло Народно събрание, е направена, за да обслужи специално интересите на АРТЕКС и проекта „Златен век“, са неверни и чисто манипулативни пред широката читателска публика.

По повод споменатите в статията заповеди на Главния архитект на СО за инициирани градоустройствени процедури, уточняваме, че същите не засягат квартала, в който се намира обектът „Златен век“. Към 2017 г. за този обект има вече издадено разрешение за строеж, открита строителна площадка и фактическо започнало строителство.

Проектът се изпълнява въз основа на влязъл в сила още през 1996 г. план, който по настоящем е и надлежно приложен.

На следващо място, „подкрепящите“ АРТЕКС институции (според статията), всъщност действаха под политически натиск, напълно несправедливо, и спряха строителството на сградата с административен акт, обявен от Върховния административен съд (две години по-късно след спирането) за незаконосъобразен. Цели две години Дружеството беше незаконно и крайно несправедливо поставено в

невъзможност да строи

именно от администрацията, уж призвана да следи за законосъобразността на строителния процес.

Същата тази администрация наскоро заяви категорично, но за това пък правно неаргументирано, че разрешението за строеж било изтекло през 2020 г., докато са били в ход именно съдебните процедури по оспорване на обявената за незаконосъобразна заповед на предишния началник на ДНСК за първото спиране на строежа. От ДНСК признаха, че е несправедливо срокът на валидност да тече по време на незаконното спиране, но понеже нямало изричен текст в закона, единствено съдът можел да признае правото на удължаване на валидността на разрешението за строеж.

Ако този принцип в работата на администрацията бъде доведен до крайност, излиза, че при поредица от незаконни спирания на строежи от администрацията един инвеститор може изобщо да бъде лишен от правото на реализира строеж по валидно издадено разрешение на строеж!

При това, преди ДНСК да заяви горната си официална позиция, два съдебни състава на Административен съд – София град (АССГ) постановиха в мотивите си, че разрешението е валидно най-малко до 19.11.2022 г., а като се изходи от константната практика на Върховния административен съд (ВАС) – до 2028 г. Очевидно обаче, решенията на българския съд бяха напълно игнорирани при формиране от ДНСК на становище по въпроса за валидността на разрешението за строеж.

При наличието на тези мотиви, при ясното съзнание, че администрацията несправедливо е била спряла строителството за цели две години, а и в контекста на допусната през юни от АССГ и потвърдена от ВАС обезпечителна мярка – спиране на производството по повторно издаване на нова заповед за спиране на строежа, буди недоумение категоричното мнение на началника на ДНСК за изтекло разрешение за строеж (или може би става въпрос за държавен рекет срещу компанията ни?!?!).

Като се изхожда от вече издадените съдебни актове и от наличието на висящ съдебен процес, намираме за недобросъвестно, несправедливо, незаконосъобразно и увреждащо правата на АРТЕКС, представител на отговорна държавна институция да продължава да разпространява официална позиция по въпроса, която не кореспондира с изводите на съда, както и авторитетно издание като Вашето да тиражира безкритично тази информация.

Ето защо, единствено „скандално“ в случая е поредицата от скандални несправедливости, допуснати от държавната администрация по отношение на една чисто българска частна компания и поредицата от медийни атаки, целящи въвличане на компанията в изкуствено създадени скандали и опетняването на безупречната й репутация на лидер в жилищния пазар на столицата. АРТЕКС нито търси, нито е получавала, нито изобщо разчита на каквито и да е протекции. АРТЕКС иска единствено да получи

СПРАВЕДЛИВОСТ

от българския съд и очаква, че решенията на съда в една правова държава ще бъдат уважени от институциите.

И да – проектите на АРТЕКС не пропадат, но не защото се ползваме с протекции, а защото стриктно спазваме закона и сме непоколебими в борбата да защитим законните си права, разчитаме на екип от професионалисти и предлагаме на клиентите си безупречно качество.

С уважение,

„АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ“ АД

„АРТЕКС ЗЛАТЕН ВЕК“ ООД