Молба до г-жа Цвета Караянчева – председател на Народното събрание

Молба до г-жа Цвета Караянчева – председател на Народното събрание

Документ в PDF формат ТУК
Народно събрание - входящ номер

ДО:
Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА
Председател на Народното Събрание

КОПИЕ ДО:
Г-Н ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ

Председател на Комисията по регионална
политика, благоустройство и местно
самоуправление към Народното събрание

МОЛБА

от
„Артекс Златен Век“ ООД, ЕИК: 175376051, седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Неофит Рилски“ N2 46, действащо чрез управителя Весела Иванова Мирянова

Относно: Искане с вх. № ПГ-939-01-
22/19.07.2019г. и становище с изх. № ПГ-
939-01-22/25.07.2019 г. по описа на НС

УВАЖАЕМА Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ,

На 15.11.2019г. Инициативен комитет „Лозенец“ публикува и разпространи становище с изх. № ПГ-939-01-22/25.07.2019г, подписано от Председателя на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление към Народното събрание, с което се дава отговор на запитвания в Искане с вх. № ПГ-939-01-22/19.07.2019г.

Въведените с горецитираното искане въпроси са свързани с предоставянето на тълкуване относно приложението и действието на чл. 153 и чл. 154 ЗУТ по отношение на заварени разрешения за строеж към момента на влизане в сила на ЗИД ЗУТ /ДВ. бр.13 от 07.02.2017Г./.

По повод на горното, заявяваме следното:

Становището, подписано от г-н Искрен Веселинов, макар и с изходяща дата 25.07.2019г., е публикувано от ИК „Лозенец“ на 15.11.2019г. с внушението, че то е издадено в рамките на месец ноември и представлява актуално тълкувание на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление по въпроси за действието на разпоредби от ЗУТ.

Следва да се отбележи, че Решение №5229 на Административен съд-София град, компетентният на първа инстанция съдебен орган, който единствен може да се произнесе по повод на така поставените от ИК „Лозенец“ въпроси, публикува своето Решение на 30.07.2019г., тоест 5 дена след съставеното становище на г-н Искрен Веселинов.

По този начин ИК „Лозенец“ се опитва да създаде заблуда в българското общество.

Използвайки като инструмент изявление на Председателя на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, като създаде впечатление, че то е последващо и независимо от Решението на Административния съд.

Това води до недопустимо разпространение на невярна информация и внушения, които пряко вредят на авторитета на „Артекс Златен Век“ ООД. Както и на Народното събрание, като законотворческа институция.

На второ място, ИК „Лозенец“ се позовава на становището, съставено от г-н Искрен Веселинов, в контекста на чл. 51 от Закона за нормативните актове, като заявява, че то представлява ,,автентично тълкуване“ на законодателството и е задължително за всички граждани и държавни органи.

Това твърдение е очевидно невярно и отново представлява умишлен опит за въвеждане в заблуждение на обществеността.

Становище с изх. № ПГ-939-01-22/25.07.2019г. е подписано само и единствено от председателя на комисията г-н Искрен Веселинов. По повод на въпросите, които са обсъждани в него, не е провеждано официално заседание. Липсва дневен ред и стенограма, които да свидетелстват за проведени разисквания по повод на ЗИД ЗУТ /ДВ.бр.13 от 07.02.2017г./ във връзка с чл. 153 и чл. 154 от ЗУТ. Това води до заключението, че въпросното становище представлява едно частно мнение на г-н Искрен Веселинов, което по никакъв начин не може да бъде обвързващо за останалите членове на Комисията. Още по-малко след като те изобщо не са запознати със неговото съдържание, видно от липсващите им подписи. Тоест, към настоящия момент, ИК „Лозенец“ публикува и разпространява едно частно мнение като автентично тълкуване по смисъла на ЗНА.

Нещо повече – становището не е представено като лично становище на г-н Искрен Веселинов, а като становище на председателя на Комисията по регионална политика, благоустройство местно самоуправление.

Г-н Искрен Веселинов няма право да прави тълкувания на закона в качеството му на председател на тази комисия, т.е. това е нарушение на закона. В съответствие със значението на думата „автентичен“ според Българския тълковен речник, чл. 51 ЗНА недвусмислено постановява, че тълкуване на нормативен акт се дава единствено от органа, който е издал акта и това тълкуване е задължително. Самото тълкуване се обнародва или разгласява по реда, по който е обнародван или разгласен тълкуваният акт, а когато се касае за автентично тълкуване на закон, се извършва с приемането на т. нар. Тълкувателен закон. Пример за това е Закона за тълкуване на чл.47 от Закона за чужденците в република България (обн. ДВ. Бр.108/2000г.). Следователно, едно частно мнение на Председател на парламентарна комисия няма как да е обвързващо за нейните членове, още по-малко да представлява автентично тълкуване по смисъла на чл. 51 ЗНА. Последното следва да се приеме и обнародва от Народното събрание, по съответните правила, за да породи правните последици, заложени в закона.

Извън горното следва да се отбележи,

че изразеното от г-н Искрен Веселинов становище, че измененията, направени със ЗИД ЗУТ /ДВ. бр.13 от 07.02.2017г./, касаят само разрешения за строеж, издадени след влизането им в сила, е очевидно неправилно. То противоречи на становището на двамата професори по административно право – проф. Дончо Хрусанов и проф. Димитър Костов, приложено към писмената защита на „Артекс – Златен век“ ООД по адм.д. № 4829/2019 г. на АССГ, на постановеното по същото дело Решение 5229/30.07.2019г., както и безпротиворечивата практика на Конституционния съд, ВКС, ВАС и Съдът на Европейския съюз (копие от което прилагаме).

Изхождайки от всичко гореизложено, считаме, че ИК „Лозенец“ умишлено и с цел извличането на определени изгоди изопачава както обективната фактология, така и приложението на безспорни правни институти. Недопустимо е тези опити да бъдат осъществявани чрез авторитета на Народното събрание, в лицето на една от неговите Комисии, по време на висящността на съдебното производство пред Върховния административен съд по повод на Решение № 5229 на Административен съд-София град от 30.07.2019г.

УВАЖАЕМА Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ,

Инициативен комитет „Лозенец“ приписват на Народното събрание действия, които Парламентът не е извършил.

Молим Ви да предприемете необходимите мерки относно гореизложените обстоятелства и да излезете с официално обръщение, чрез което Народното събрание да се разграничи от действията и заявленията на ИК „Лозенец“ и да обяви, че Становището от 25.07.2019г. на г-н Искрен Веселинов не ангажира по никакъв начин нито комисията по Регионална политика, нито Народното събрание.

Молба до г-жа Цвета Караянчева – председател на Народното събрание

Приложение 1: Правно становище- проф. Д. Костов, проф. Д. Хрусанов/ от
15.04.2019 г.

Приложение 2: Становище- проф. И. Русчев. Вл. Пенков/ от 20.11.2019 г.

Дата: 21.11.2019 г.

(Молба до г-жа Цвета Караянчева)