https://www.arteks.eu/2021/11/19/%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d1%8a%d1%82-%d1%81%d1%8a%d0%b4%d1%8a%d1%82-%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b2%d1%8a%d1%80%d0%b4%d0%b8-%d1%87%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%80%d0%b5/

Разрешение за строеж № 134 / 26.01.2007 г. на сграда Златен Век е с правно действие до 17.12.2024 г.реши Административен съд – София град

Решение № 6800 на АССГ – гр. София във връзка с разрешение за строеж на сграда Златен Век – ТУК.

НАЙ-НОВИ ПУБЛИКАЦИИ СЪБИТИЯ СТАТИИ

арх. Пламен Мирянов, управител на АРТЕКС-ПРОЕКТ

Устойчив дом близо до природата

Публикация: forbesbulgaria.com BrandVoice | Партньорска програма Чрез новия жилищен комплекс „ЗАФИР & ЕМЕРАЛДА“ арх. Пламен Мирянов, управител на „АРТЕКС-Проект“ и член на

Read More »
Арх. Весела Мирянова

Арх. Весела Мирянова

Арх. Весела Мирянова: Урбанистичният пейзаж разчита на вдъхновена архитектура Публикация: Мениджър нюз Като доказан архитект Весела Мирянова инвестира в осъществяването на мечтите

Read More »
Ние от АРТЕКС градим "Златен век"

Ние от АРТЕКС градим „Златен век“

Ние от АРТЕКС градим „Златен век“ Със самочувствие за качеството на своята инвестиция и в името на икономическия просперитет на София Правомерността на всички

Read More »

ВАС потвърди окончателно обезпечителната мярка в полза на АРТЕКС

С определение от днес Върховният административен съд (ВАС) остави без уважение жалбата на ДНКС и потвърди окончателно наложената от Административен съд – София град обезпечителна мярка – спиране на административното производство по издаване на заповед за спиране на строежа „Златен век“.
На 23.07.2021 г., след обявеното в медиите намерение на ДНСК да инициира нова процедура по спиране на строежа, АРТЕКС предяви установителен иск, с който поиска от съда да установи, че дружеството има право да реализира строежа „Златен век“ в обема и вида съгласно издаденото разрешение на строеж, че същото е валидно най-малко до 19.11.2022 г., както и че валидността на разрешението следва да бъде удължена със срока на незаконното спиране през 2019 г. на строителството от ДНСК.
Като обезпечение на предявения установителен иск дружеството поиска и налагане на обезпечителна мярка – спиране на производството по издаване на заповед за спиране на строежа, което искане беше уважено от първоинстанционния съд, а днес – потвърдено и от ВАС.
За да допуснат, съответно потвърдят, обезпечителната мярка, двете съдебни инстанции приеха, че:
• предявеният иск е процесуално допустим (тъй като към датата на предявяване на иска АРТЕКС не е разполагало с друг процесуален ред за защита на правата си),
• въз основа на представените от АРТЕКС доказателства искът е вероятно основателен,
• обезпечителната мярка е подходяща, с оглед търсената с иска защита.
Така строителството на „Златен век“ продължава и не може да бъде спирано по инициатива на ДНСК до произнасяне с окончателен съдебен акт по предявения от АРТЕКС иск.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 8652
София, 16.07.2021

Върховният административен съд на Република България – Второ отделение, в закрито заседание в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: АННА ДИМИТРОВА
ЧЛЕНОВЕ: ДОНКА ЧАКЪРОВА
ТИНКА КОСЕВА

при секретар и с участието на прокурора изслуша докладваното от съдията ТИНКА КОСЕВА по адм. дело № 7263/2021.

Производството е по реда на чл. 229 и сл. от АПК.
Oбразувано е по частна жалба, подадена от И. Асенова, процесуален представител на Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/, против определение № 4726 от 25.06.2021г., постановено по адм. дело № 6246/2021г. по описа на Административен съд София – град, с което е допуснато обезпечение на предявения от „Артекс Златен век“ ООД иск с правно основание чл. 128, ал.2 от АПК, чрез спиране на производството по издаване на заповед по чл.224 от ЗУТ за спиране на строеж „Административна сграда с офиси, търговски обекти, ателиета, технически помещения, подземни и надземни гаражи и паркинги – Първи етап, с местонахождение – УПИ I – 98,99 от кв..272а, по плана на гр. София, местност „Лозенец“ – I част, Район „Лозенец – СО“, започнало с издаване на Констативен акт № СТ – 146/18.06.2021г. на служители на ДНСК. Релевирани са оплаквания за неправилност на процесния съдебен акт, поради нарушение на материалния закон и необоснованост, а именно противоречие със събраните по делото доказателства. Конкретно се твърди, че с оспореното определение, съдът е допуснал обезпечение по недопустим иск с правно основание чл.128, ал.2 от АПК, поради липсата на предпоставките за правото на този иск, а именно: да е налице спор за съществуването на съответното административно право или правоотношение, който поражда правния интерес от търсената по този ред съдебна защита и неговото разрешаване със сила на присъдено нещо и липсата на втората предпоставка, търсещият защита да не разполага с друга процесуална възможност за това, т.е да не разполага с друг ред за защита. Твърди също, че не са налице и кумулативните изисквания на чл.391 от ГПК за допускане на обезпечението. Иска се отмяна на оспореното определение.
Ответната страна – „Артекс Златен век“ ООД , чрез процесуален представител адв. Вълов в писмен отговор оспорва частната жалба като изразява становище за нейната неоснователност. Моли оспореното определение като правилно да бъде оставено в сила.
Върховният административен съд, в настоящият състав на второ отделение намира частната жалба за процесуално допустима като подадена в срока по чл. 230 от АПК и от надлежна страна, но разгледана по същество е неоснователна.
В обжалваното определение №4726 от 25.06.2021г., постановено по адм. дело №6246/2021г., Административен съд София – град е приел, че са налице предпоставките на чл.391 ГПК, поради което е допуснал обезпечение на предявения иск с правно основание чл.128, ал.2 от АПК, чрез налагане на поисканата обезпечителна мярка при условията на чл.391, ал1, т.1 от ГПК. От представените по делото доказателства, съдът е преценил, че предявеният иск е допустим и вероятно основателен, както и че е налице обезпечителна нужда от спиране на административното производство по издаване на заповед за спиране на строежа във връзка с издадения Констативен акт №СТ – 146/18.06.2021г. от служители на ДНСК. От представената по делото справка за финансови вреди, настъпили в резултат на спиране на строежа със заповед №РД -08- 1/15.04.2019г., отменена впоследствие с влязло в сила решение на АССГ, съдът е стигнал до извода, че последващо и евентуално незаконосъобразно спиране на строежа в производството по издаване на заповед, започнало с посочения по – горе Констативен акт би причинило на „Артекс Златен век“ ООД значителни и трудно поправими вреди.
Определението е правилно.
Върховният административен съд счита за правилна и обоснована преценката на първоинстанционния съд за наличието на предпоставките по чл. 389 и сл. от ГПК за допускане на обезпечение.
За да се допусне обезпечение на даден иск, бъдещ или вече предявен, както и в конкретния случай, следва да са налице в кумулативна даденост следните предпоставки: допустимост на иска, вероятна основателност на същия, наличие на обезпечителна нужда и наред с това поисканата от молителя обезпечителна мярка, следва да бъде съответна на търсената с иска защита. Исковата молба е приета за редовна от докладчика по адм.дело №6246/2021г. по описа на АССГ, предявеният установителен иск е достатъчно добре индивидуализиран и липсва нередовност на същата. В случая предявения по адм. дело №6246/21г. по описа на АССГ иск с правно основание чл.128, ал.2 от АПК е приет за допустим с оглед предмета му, описан в исковата молба, а именно- установителен иск за установяване по отношение на ДНСК и началника на ДНСК, че ищецът е носител на субективно право на строеж, възникнало и със съдържание в съответствие с издаденото разрешение за строеж №134 от 26.01.2007г. на главния архитект на Столична община.
Не може да бъде споделено виждането на частният жалбоподател за недопустимост на иска, поради това, че е налице друг ред за защита на правата на ищеца. Видно от събраните по делото доказателства, както към датата на предявяване на иска, така и при постановяването на обжалваното определение не е налице издаден от ДНСК или друг административен орган, индивидуален административен акт по смисъла на ЗУТ за спиране на строежа, който да подлежи на обжалване от ищеца по административен и съдебен ред и по който ред на защита, същият би могъл да защити правата си. Твърдения за издаден нарочен индивидуален административен акт не са наведени и в частната жалба, както и не са ангажирани доказателства в производството по обжалване на определението, поради което не се споделят от настоящата съдебна инстанция посочените доводи.
Към настоящия момент също не се установява съществуването на друг процесуален ред за търсената същебна защита с предявения иск.
Неснователни са и наведените съображения, че предявения иск не бил вероятно основателен. Правилно първоинстанционният съд счита, че от представените с исковата молба писмени доказателства може да бъде направен извод за вероятната основателност на предявения иск по чл.128, ал.2 от АПК. Основателността на предявения иск се преценява с оглед на представените по делото доказателства, като тази преценка не следва да измества преценката, която съдът прави при решаване на спора по същество, доколкото би се стигнало до неговото пререшаване, което е недопустимо. Дали и искът е основателен е въпрос по същество, като при допускане на обезпечение на бъдещ или вече предявен иск, съдът преценява неговата вероятна основателност. При допускане на обезпечение, преценката за вероятната основателност на иска се извършва въз основа на въведените от ищеца твърдения и подкрепящите ги писмени доказателства /чл.391, ал.1, т.1 ГПК/, а когато ищецът не разполага с убедителни писмени доказателства – при представяне на гаранция в определен от съда срок при условията на чл.180 и чл.181 ЗЗД, т.е законът задължава съда да допусне обезпечение винаги, когато искът е допустим и е налице обезпечителна нужда, а вероятната му основателност може да бъде базирана върху изразената от ищеца готовност да внесе гаранция за евентуалните вреди, които ответникът ще претърпи, ако обезпечението е неоснователно. – чл.391, ал.3 ГПК.
Наред с това, посочената от ищеца обезпечителна мярка – спиране на административното производство по издаване на заповед за спиране на строежа, започнало с Констативен акт №СТ – 146/18.06.2021г. на служители на ДНСК, е подходяща с оглед характера и вида на иска, както и с оглед на търсената с него правна защита. Правилно АССГ е приел, че представените доказателства за финансови вреди, които биха настъпили от последващо спиране на строежа, започнало с издаването на Констативен акт №СТ – 146/18.06.2021г. на ДНСК, безспорно установяват и наличието на обезпечителна нужда от спиране на административното производство, с оглед изричните констатации в акта относно валидността и срока на разрешението за строеж.
Настоящият съдебен състав намира, че правилно процесното обезпечение е допуснато при условията на чл.391, ал1, т.1 от ГПК без изискване от страна на съда на представянето на гаранция от страна на молителя, първо защото искът е подкрепен с достатъчно убедителни писмени доказателства и на следващо място за ответника не биха настъпили каквито и да е вреди от допуснатото обезпечение, с оглед характера на приложената от съда обезпечителна мярка – спиране на административното производство по издаване на заповед за спиране на строежа, поради което и представянето на гаранция би било безпредметно, тъй като същата служи за обезщетение на ответника за вредите от неоснователно допуснато обезпечение, каквито в случая както се каза не биха настъпили.
По изложените по-горе съображения, настоящият касационен състав счита, че определението на Административен съд София – град е правилно и като такова следва да се остави в сила.
По изложените съображения и на основание чл. 236 във вр. с чл. 221, ал. 2, предл. първо АПК, Върховният административен съд,

ОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ В СИЛА определение № 4726 от 25.06.2021г., постановено по адм. дело № 6246/2021г. по описа на Административен съд София – град.
Определението е окончателно.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СОФИЯ ГРАД, Второ отделение 37 състав, в закрито заседание на 25.06.2021 г. в следния състав:

СЪДИЯ: Полина Величкова

като разгледа дело номер 6246 по описа за 2021 година докладвано от съдията,

ОПРЕДЕЛИ:

ДОПУСКА ОБЕЗПЕЧЕНИЕ на иска с правно основание чл. 128, ал. 2 от АПК, предявен с искова молба, с вх. на АССГ № 22204 от 23.06.2021 г., депозирана от „АРТЕКС ЗЛАТЕН ВЕК“ ООД срещу Дирекция за национален строителен контрол, чрез СПИРАНЕ на производството по издаване на заповед по чл. 224 от ЗУТ за спиране на строеж „Адмонистративна сгрда с офиси, търговски обекти, ателиета, технически помещения, подземни и надземни гаражи и паркинги – Първи етап, с местонахождение УПИ I – 98, 99 от квартал 272а по плана на гр. София, местност „Лозенец – I част“ Район „Лозенец – СО, започнало с издаването  на Констативен акт № СТ – 146/ 18.06.2021 г. на служители на ДНСК.

Представяме видео, което обединява мненията и аргументите на професори, правни експерти, инженери, архитекти, творци и други хора, които ПОДКРЕПЯТ ПОСТРОЯВАНЕТО НА СГРАДА “ЗЛАТЕН ВЕК” и застават зад идеята за създаване на музей на християнската култура и изграждане на православен храм на върха; които допринасят за ЗАВЪРШВАНЕТО И РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ПРОЕКТА.
Ще чуете 24 изявления и мнения, част от които на проф. Огнян Герджиков, адвокат Владимир Пенков – председател и старши съдружник в „Пенков, Марков и партньори“, проф. д-р Орлин Давчев – декан на архитектурния факултет в УАСГ, Васил Горанов – художник, Красимир Тодоров – скулптор и художник и много други.

До
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО


гр. София 1202
ул. Св. Св. Кирил и Методий № 17-19
На вниманието на арх. Виолета Комитова – Министър на регионалното развитие и благоустройството

Копие
ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ
гр. София, бул. “Христо Ботев” №47
На вниманието на арх. Влади Калинов – Началник на ДНСК

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СЛУЖЕБЕН МИНИСТЪР,
Обръщаме се към Вас с искане за становище относно правните последици от незаконосъобразното спиране на строеж Административна сграда с офиси търговски обекти, ателиета, технически помещения, подземни и надземни гаражи и паркинги – Първи етап, с местонахождение: УПИ I – 98, 99 от квартал „272а” по плана на град София, местност „Лозенец – I част”, Район „Лозенец” – СО и строеж „ Изкоп/насип с дълбочина около 15м“ в УПИ III-96,97,409,410,411 “за ОО, ПГ и трафопост“ в кв. 272А, местност „Лозенец – I част“, по плана на гр. София, със на Заповед No РД-08-1/15.04.2019 г. на Началника на ДНСК, отменена с окончателно решение на Върховния административен съд от 14.05.2021 г., по отношение срока на валидност на Разрешение за строеж № 134 от 26.01.2007 г., надлежно презаверено със Заповед № РД-09-50-1027/19.11.2012 г. на Главния архитект на СО.
Както вече многократно имахме възможност да аргументирано да обосновем и както беше изрично потвърдено от два независими състава на Административен съд – София град, разрешението за строеж на сградата „Златен век“ е валидно най-малко до 19.11.2022 г.
Към датата на влизане в сила на промяната в чл. 153 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), е налице надлежно издадена Заповед № РД-09-50-1027/19.11.2012 г. на Главния архитект на СО, с която е презаверено разрешението за строеж. Цитираният административен акт е бил валиден, окончателните правни последици от него не са били настъпили, т.е. правоотношенията по този акт са заварени от новата разпоредба на закона.
Макар в ЗИД на ЗУТ от 2017 г. действието на новата норма по отношение на заверени разрешения за строеж или техни презаверки да не беше уредена, налице са разработки в правната доктрина, както и непротиворечива практика на Конституционния съд, Върховния Административен съд и Върховния касационен съд, съгласно които новата материално-правна норма се прилага към заварените правоотношения, като преурежда тяхното съдържание занапред.
В настоящия случай новата норма „заварва“ в процес на изпълнение именно Заповед № РД-09-50-1027/19.11.2012 г. на Главен архитект на СО, чието съдържание следва да се счита преуредено занапред, т.е. срокът за завършване на строежа, посочен в заповедта за презаверка, автоматично се удължава от 5 на 10 години, до 19.11.2022 г.
Изчисляването на 10 годишния срок за завършване на строежа, считано от датата на откриване на строителната площадка, в случая е некоректно, тъй като към датата на промяната в закона вече е налице издаден нов административен акт – Заповед № РД-09-50-1027/19.11.2012 г. Несъстоятелен е аргументът, че този административен акт следва да се счита за неиздаден, защото в един следващ момент, промяна в закона го е направила излишен – подобна теза би придала на промяната в ЗУТ обратно действие, каквото законът категорично няма.
В резултат от незаконосъобразното спиране на строежа с цитираната по-горе заповед на Началника на ДНСК, ние бяхме поставени в обективна невъзможност да продължим строителството. Вместо да използваме времето за изпълнение на строителни работи, ние бяхме принудени от държавната администрация да го използваме в съдебни дела.
Заповедта за спиране е от категорията административни актове, които подлежат на предварително изпълнение и за които е недопустимо спиране на изпълнението от съда. Следователно, издаването на такъв акт прави обективно невъзможно титулярът на разрешението за строеж да реализира правата си по него в периода до влизане в сила на съдебно решение по обжалвания акт. Ето защо, правно логично и справедливо е срокът на валидност на разрешения за строеж, по които строителството е спряно с незаконосъобразен акт на администрацията, да бъде удължен с времето на незаконно спиране на строежа.
Макар да няма изричен текст в ЗУТ, който да урежда това положение, по аналогия би следвало да се приложи задължителната практика на ВКС, свързана с удължаване на срока за упражняване на право на строеж, при поставяне на титуляра на правото в обективна невъзможност да го упражни. Както срокът за упражняване на правото на строеж, така и срокът за завършване на строителството по издадена разрешение за строеж са давностни, т.е. спират да текат, докато е налице обективна невъзможност за упражняване на съответните права. В конкретния случай – срокът на валидност на разрешението спира да тече от датата на заповедта за спиране до датата на постановяване на окончателен съдебен акт, с който тази заповед за спиране е отменена като незаконосъобразна.
Ето защо, моля да потвърдите, че Разрешение за строеж № 134 от 26.01.2007 г., презаверено със Заповед № № РД-09-50-1027/19.11.2012 г., валидно до 19.11.2022 г., следва да се счита за автоматично удължено със срока на съдебния процес (760 дни) до 18.11.2024 г.
Междувременно оставаме,

С уважение,

арх. Весела Мирянова арх. Пламен Мирянов
Управители на „АРТЕКС Златен век“ ООД

Златен Век“ е символ на борбата ни за честна, независима и предвидима бизнес среда в България!

През цялата си близо 30-годишна история ние от АРТЕКС винаги сме уважавали върховенството на закона, съобразявали сме всяка своя дейност с изискванията му и сме превърнали безусловното придържане към етичните бизнес стандарти в своя корпоративна ценност. Това е и причината никога да не сме получавали нито лев от обществени поръчки, от европейски, държавни или общински фондове. Инвестираме в най-добрите стандарти за качество и не правим компромиси с ценностите си. Затова клиентите ни се множат и АРТЕКС е безапелационен лидер в строителния бранш в България. Построили сме повече от 65 обекта, отличени с десетки първи награди в националния конкурс „Сграда на годината“ и влагаме иновативни и съвременни технологии и подходи в изграждането на домовете на бъдещите поколения. Гордеем се с постигнатото и с това, че можем да осигурим работни места и прехраната на стотици български семейства! Вярваме, че препятствията са само част от пътя към успешното реализиране на един от най-смелите ни проекти – многофункционалната сграда „Златен век“. Не толерираме институционалния тормоз и политически произвол, който бе упражнен спрямо нас и който съдът вече обяви за незаконосъобразен. Припомняме, че два съдебни състава и всички институции, които имат отношение към казуса „Златен век“ винаги са потвърждавали, че проектът има валидно Разрешително за строеж. Десетки строителни обекти в момента се строят благодарение на поправката в ЗУТ, която дава право на АРТЕКС да завърши строежа, но нито един от тях не е спрян. Ако всяка персонална промяна в ръководството на администрацията води до противоположно третиране на един и същи правен казус, това би било пълно незачитане на принципите на правовата държава. И тъй като за нас върховенството на закона е най-силният аргумент към реализирането на „Златен век“, няма да се поколебаем да потърсим правата си по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди.

От незаконното спиране на Златен век, АРТЕКС Инженеринг търпи загуби - всяка седмица по 120000 лв.

0 лв.
ЗАГУБИ ОТ 15.04.2019 г.
сграда Златен Век

ПЕТИЦИЯ

ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – ген. РУМЕН РАДЕВ ДО ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ На вниманието на г-н Дидие Рейндерс – Комисар по правосъдие ДО МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ На вниманието на ген. СТЕФАН ЯНЕВ – Министър – председател ДО МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО На вниманието на: арх. Виолета Комитова – Министър на регионалното развитие и благоустройството ДО ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ На вниманието на: арх. Влади Калинов – Началник на ДНСК ДО СТОЛИЧНА ОБЩИНА НАПРАВЛЕНИЕ „АРХИТЕКТУРА И ГРАДОУСТРОЙСТВО“ На вниманието на: арх. Здравко Здравков – Главен архитект на СО2

ПЕТИЦИЯ
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящата петиция се обръщаме към Вас и Ви призоваваме като представители на отговорните институции, да спазите закона, да уважите решенията на българския съд, да подходите отговорно и
уважително към българския бизнес, и да не допуснете издаването на пореден незаконосъобразен акт за спиране на строежа на сграда „ЗЛАТЕН ВЕК“.

От изказване на арх. Иван Шишков – съветник на служебния Министър на регионалното развитие и благоустройството научихме, че в резултат на оказания сериозен политически натиск, без да се държи сметка за правните аргументи и дори след като безпардонно се игнорират мотивите в решенията по казуса на два съдебни състава на Административен съд-София град,
ДНСК започва процедура по спиране на строежа, този път поради изтекло разрешение за строеж, макар всъщност да изглежда, че експертите в ДНСК продължават да не са наясно до кога е валидно разрешението.
Както се случи и преди две години, когато ДНСК за пръв път спря незаконосъобразно строежа, така и сега, АРТЕКС продължава да бъде в тези уж „нови времена“, жертва на политически противоборства и институционални противопоставяния. Цялостното развитие на случая е илюстрация за това как един чисто български инвеститор, строител с доказан опит от 27 години, работодател на близо 1000 души, бива третиран, разиграван, подвеждан, унижаван и съсипван финансово от действия на органи и институции, иначе призвани да гарантират законосъобразното осъществяване на строителната дейност в държавата. Това едва ли е добър атестат за стабилен инвестиционен климат в страната – чуждите инвеститори вече бяха отказани да работят в България. Изглежда е ред и на българските да се преориентират.

За нас стана очевидно, че за министерството всички аргументи, подробно изложени от уважавани правни експерти и най-изявени представители на академичната общност, примерите от съдебната практика, а дори и мотивите на съда по конкретния случай, са без значение.

Отмяната на Заповедта на ДНСК от 2019 г. в нейната цялост от страна на ВАС ясно указва, че въпросът за правното действие на разрешението за строеж въобще не стои и същото е било валидно, както към датата на издаване на заповедта, така и към датата на постановяване на окончателния съдебен акт. С последните изказвания от представители на МРРБ обаче се създаде недопустимо внушение, което да предопредели крайните изводи на ДНСК по извършваната в момента проверка и да принуди Началника на ДНСК да издаде пореден незаконосъобразен акт за спиране на строежа.
Вероятно в момента, с оглед на обществените очаквания към служебното правителство, е по-лесно не да се вземе правно издържано становище по казуса, макар преценката относно наличието на валидни строителни книжа да е изцяло в компетентността на ДНСК. По-удобно е отново да се издаде обречен административен акт, който да бъде обжалван и по този начин отговорността по решаването на спора да падне върху съда.

Ние заставаме твърдо зад нашата позиция, която беше потвърдена и от съда в мотивите към две съдебни решения, че Разрешението за строеж на сградата „ЗЛАТЕН ВЕК“ е валидно най-малко до 19.11.2022 г. На тази дата се навършват 10 години от издаването на Заповед № РД-09-50-1027/19.11.2012 г. на Главен архитект на СО за презаверка на Разрешението за строеж.

И тук не става въпрос за обратно действие на новия закон, каквито внушения са правят от противниците на проекта. Цитираният по-горе административен акт, с който е презаверено Разрешението за строеж, е бил валиден към датата на влизане в сила на промяната в закона. Окончателните правни последици от него не са били настъпили, т.е. правоотношенията по този акт са заварени от новата разпоредба на закона. Съгласно правната доктрина и практиката на съдилищата, новата материално-правна норма се прилага към заварените правоотношения, като преурежда тяхното съдържание занапред. Отнесено към настоящия казус това означава, че срокът за завършване на строежа, определен в заповедта за презаверка от 2012 г. автоматично се продължава от 5 на 10 години, т.е. до 19.11.2022 г.

В случая обаче трябва да се отчете и едно много важно допълнително обстоятелство. Строежът е спрян с незаконосъобразен акт на ДНСК на 15.04.2019 г. С допуснатото от закона предварително изпълнение на Заповедта на ДНСК ни се отне възможността за реализация на строителната дейност, която сме длъжни да завършим в строго определени законови срокове. В настоящия казус беше налице и правна невъзможност за спиране от съда на предварителното изпълнение на обжалваната заповед.

Като се вземе предвид, че съдът отмени заповедта на ДНСК като незаконосъобразна, срокът за завършване на строителството следва да бъде удължен с периода, през който то е било незаконно спряно.
Макар последиците относно валидността на разрешение за строеж, по което строителството е спряно с незаконосъобразен акт на администрацията, да не са изрично уредени в ЗУТ, по аналогия би следвало да се приложи задължителната съдебна практика, свързана с удължаване на срока за упражняване на право на строеж, при поставяне на титуляра на правото в обективна невъзможност да го упражни.

Налице е сходство между уредената и неуредената хипотеза – разрешението за строеж и правото на суперфиция дават възможност на техния титуляр да извършва необходимите действия по ЗУТ, свързани с реализация на строителните намерения, и включват в себе си едно правно очакване за въздържане от незаконосъобразни и недобросъвестни действия от всички физически лица, юридически лица и административни органи. Според Тълкувателно Решение № 1 от 04.05.2012 г. по тълк. д. № 1/2011 г., ОСГК на ВКС: „Практиката на ВКС е обединена около становището, че срокът от пет години, в който следва да се упражни правото на строеж, за да не се погаси в полза на собственика на земята, е давностен.“
По аналогия, следва да се приеме, че срокът за реализация на разрешението на строеж е също давностен и той трябва да бъде спрян по време на съдебното производство по оспорването на процесната заповед. Този извод се налага не само от характера на срока, но и от общоприетия правен принцип, че никой не може да черпи права от своето недобросъвестно поведение, съответно, по аргумент от противното, ничия правна сфера не може да бъде накърнена от чужди незаконосъобразни действия, още помалко от действия на администрацията.
Дори и да се изходи от тезата, залегнала в издаденото от МРРБ и подписано от заместник-министър Йовев становище, че разрешението е валидно до януари 2020 г., когато се навършват 10 години от откриване на строителната площадка, пак излиза че строежът е спрян незаконно 9 месеца преди изтичане на валидността на разрешението.
В този смисъл, дори и при такова тълкуване, инвеститорът следва да разполага най-малко с тези 9 месеца след окончателното решение на ВАС, за да завърши грубия строеж на сградата.

Нашето желание е да завършим проекта си в съответствие с действащото законодателство; ние стоим настрана от политиката и не желаем да бъдем използвани като заложник на едни или други политически интереси и междуинституционални противоборства.

Постановяването на пореден незаконосъобразен акт в крайна сметка ще доведе и до предявяване на съответна искова претенция към Държавата по реда на ЗОДОВ. Вследствие на вече отмененото спиране, претърпяхме огромни по размер вреди от престой на строителна механизация и служители, разлика в цените на строителните материали (които значително се повишиха от април 2019 г. до момента), пропуснати ползи от несключени или прекратени предварителни договори за проекта, увеличени разходи за финансиране и т.н. Допълнителното увеличаване на тези вреди с нови незаконни актове няма да бъде оставено без последствие, като ще търсим защита на правата и законните си интереси по всички правно-допустими способи, включително, ако е необходимо, след изчерпване на вътрешно-правния ред за защита, и пред наднационални институции като Съда по правата на човека в Страсбург.
За съжаление, макар че вредите ще бъдат платени от българските данъкоплатци, нека осъзнаем кой реално носи лична, политическа и морална отговорност относно вземането на очевидно незаконосъобразно решение за поредно спиране на строежа – Министърът на регионалното развитие на България и Началникът на ДНСК.
Уверяваме Ви, че сме готови да предприемем всички допустими от закона действия за защита на нашите законни права и интереси, включително ефективни протестни действия пред отговорните институции.

град София, 18.06.2021 г.

С УВАЖЕНИЕ,
Екипът на „АРТЕКС ЗЛАТЕН ВЕК“ ООД и всички подкрепящи петицият

ИЗЯВЛЕНИЕ НА АРТЕКС ЗЛАТЕН ВЕК ООД

В последните дни в социалните мрежи бяха публикувани изявления на политически лица, с които се навеждат неверни твърдения за валидността на строителното разрешение на сграда „Златен век“, отново се прави опит за уронване престижа на компанията „АРТЕКС“ чрез манипулиране на общественото мнение.
Ето защо желаем категорично да заявим:
Ние ще построим сграда „Златен век“, защото е законна и защото вярваме в силата на съзиданието.
С решение от 14 май 2021 г. Върховният административен съд окончателно отмени Заповедта на ДНСК, с която строежът на сградата беше спрян повече от две години. След като делото премина на разглеждане през четири съдебни състава и по него бяха назначени три комплексни технически експертизи, с абсолютна категоричност беше установено, че сградата отговаря на всички нормативни и технически изисквания.
И двата състава на Административен съд София град в мотивите си постановиха, че разрешението за строеж на сградата „Златен век“ ще има действие най-рано до 19 ноември 2022 г., Така българският съд сложи точка на спора и поправи допуснатата тежка несправедливост по отношение на една изцяло българска компания.
Вярваме във върховенството на закона и в професионалната експертиза. Убедени сме, че здравият разум ще надделее и новото служебно правителство и служебният министър на регионалното развитие и благоустройството няма да допуснат по случая отново да бъдат предприети незаконосъобразни действия от страна на администрацията. Това би било проява на административен произвол и пълно незачитане на принципите на правовата държава.
Иначе по какво би се отличавал новият управленски модел, от този, който обществото се опитва да разгради сега?
Ако едно изключително бизнес начинание бъде опропастено от властта без никакво законово основание, какъв сигнал би било това за стабилността на инвестиционния климат в страната?
В случай че спрямо дружеството отново бъдат предприети незаконосъобразни и безотговорни действия, „АРТЕКС“ няма да се поколебае да заведе иск срещу държавата в Страсбург за вреди в огромни размери, които накрая, за съжаление, ще останат за сметка на българските данъкоплатци.
Ние ще построим сграда „Златен век“, защото е законна, защото вярваме в силата на съзиданието. Със своя Музей на българската духовност и култура, и увенчана с храм на върха, сградата ще остане за поколенията символ на Златния век на съвременната българска архитектура.

ПРОФ. ИВАН РУСЧЕВ: „ЗЛАТЕН ВЕК“ Е ЗАКОНЕН И НЯМА НИКАКВИ ПРАВНИ ПРЕЧКИ ДА БЪДЕ ЗАВЪРШЕН“

„Държавата е длъжна да гарантира и защитава основните права, а не да създава юридически пречки за осъществяването им“ – категоричен е професор Иван Русчев, д.ю.н.

На 14 май 2021 Върховният административен съд окончателно обяви за незаконосъобразно спирането на строежа на емблематичната за София сграда „Златен век“.
Съдебната сага премина през четири различни съдебни състави, а по делото бяха събрани впечатляващ брой доказателства, включително три комплексни технически експертизи, и с категоричност беше установено, че сградата отговаря на нормативните и технически изисквания.
Но тъй като в общественото пространство продължават да се тиражират неверни и манипулативни твърдения от юристи със съмнителна експертиза, потърсихме становището на професорът от Софийският университет „Св. Климент Охридски“ и доктор на юридическите науки – проф. Иван Русчев.
Помолихме го да коментира валидността на разрешителното за строеж и правният казус, който този случай създаде.

До кога е валидно разрешителното за строеж на „Златен век“?

„Отговорът на съда е категоричен – Разрешението за строеж на „Златен Век“ е валидно до 2028 г“ – казва проф. Русчев. Според него, макар ВАС да прие, че продължителността на разрешението не е предмет на спора, по същество становището на АССГ относно валидността на разрешението на строеж не е било оспорено. Следователно, разрешението за строеж на „Златен век“ „има действие най-малко до 19.11.2022 г., а ако се изхожда от практиката на ВАС във връзка с издадените заповеди за допълване на решението по реда на чл. 154 от ЗУТ, валидността ще изтече едва през 2028 г“.

Важно е да се отбележи, че 56 състав на АССГ приема, че формалното изясняване на фактите, несъразмерността на предприетите от ДНСК мерки и погазването на принципа на истинност в административното производство са сериозни нарушения, установени от съда във връзка с издаване на заповедта на Началника на ДНСК за спиране на строителството „Златен век“ и обосновават отмяната на заповедта за спиране на строежа. Това решение на ВАС вече е окончателно.
С това правната сага относно законността на разрешението за строеж и спирането на строителството на „Златен век“ приключиха. Така на протестите срещу продължаването на строителството им бе отнет главният правен аргумент.
„Разбира се, че демократичното изразяване на мнения включва това да става и с публични протести. Но те трябва да бъдат основателни, законосъобразни и справедливи – не само за участниците в тях, а и за останалите граждани. И да не се пречи на упражняването на правата, на онези, които мислят по друг начин. Защото иначе се руши основния фундамент на правовата държава – най-ценното ни достижение от 1990 година“ – категоричен е проф. Иван Русчев.
Един от фундаменталните принципи, върху които се гради всяко демократично общество, е този на правовата държава, а „държавата е правова, когато се управлява според Конституцията и законите“. Това предполага спазване на Конституцията, на законите – както на тяхното изпълнение, така и изпълнението на влезлите в сила и станали безспорни съдебни решения.
„Държавата е длъжна да гарантира и защитава основните права, а не да създава юридически пречки за осъществяването им“, категоричен е проф. Русчев. И допълва: „Конституционният съд многократно се е произнасял за същността на понятието за правова държава като е приел, че в „материален смисъл“ правовата държава е държава на справедливостта, а във „формален смисъл“ – тя е държава на правната сигурност, където съдържанието на правния ред е ясно и недвусмислено определено“

Принципът на правовата държава, както подчертава в множество свои решения Конституционният съд, означава спазване на законите и зачитане, съобразяване с влезлите в сила и станали безспорни решения на съда.

Биография
Проф. Иван Русчев, д.ю.н., преподава Облигационно право, Гражданско право, Вещно право и Застрахователно право в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“, Катедра Гражданскоправни науки.

Професор е от 2008 г., бил е заместник-декан на Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ в периода 2011-2015 г.

Проф. Огнян Герджиков: Не убивайте бизнеса – той е в основата на просперитета на страната ни

Господа “протестъри”, уважавайте закона! Г-жо Манолова, уважавайте правото!

Има два основни фактора, които спъват развитието на България.

Първият – некачественото и нестабилно законодателство,
и вторият – административният произвол и рекет

Те не позволяват България да се отлепи от дъното на Европа като икономическо развитие.

Многократно съм имал повод да обръщам внимание на ниското качество на продукцията на парламента и най-вече – на непрекъснатите промени в законите. Тази нестабилност гони инвеститорите – наши и чужди. От година на година се наблюдава спад на инвестициите, без които няма просперитет.

Чуждите инвеститори заобикалят страната ни, а българските я напускат. Това обезкървява икономиката ни. Както каза новият министър на финансите – Асен Василев: “Има ли бизнес, ще има пари, няма ли бизнес, няма да има пари”.

Вторият фактор, спъващ развитието ни, е административният рекет.

Непосредствен повод за тези редове е строежът на “Златен век”.

На два пъти имах повод да изразя становището си в пресата за незаконосъобразните действия на администрацията в лицето на началника на ДНСК, който със заповед спира строежа.

Казусът “Златен век” е христоматиен пример за това как се притиска бизнесът в България.

През април 2019 г. ДНСК спира строежа, въпреки че е наясно, че не могат да го направят, тъй като той е законен и с изрядно разрешително за строеж.

Със свое решение от 30 юли 2019 г. Софийският административен съд отменя заповедта за спиране на строежа на “Златен век” на първа инстанция и потвърждава валидността на разрешението за строеж на многофункционалната сграда “Златен век”.

Преди броени дни Върховният административен съд реши окончателно – строежът на “Златен век” е законен и трябва да продължи.

Сега разбирам, че се готвят нови “протестърски” акции на инициативен комитет “Лозенец”, подклаждани от политици, за ново спиране на строежа.

Отново се цели да се внуши на обществеността, че сградата е незаконна. С изненада констатирам, че сред инициаторите на поредния протест е г-жа Мая Манолова. Тя пледира за смяна на ръководството на ДНСК, което отново да спре строежа.

Г-жа Манолова не е с начално образование. Юрист е. И като юрист не може да не знае, че промяната на ръководството на ДНСК няма правно значение.

Защото новият директор, който и да е той, не може да забрани строежа, след като върховната съдебна инстанция се е произнесла окончателно.

Господа “протестъри”, уважавайте закона! Г-жо Манолова, уважавайте правото! Не Ви отива подобен популизъм.

Все още вярвам, че юристът във Вас ще надмогне желанието да се харесате на хората. Вярвам Ви. Не ме разочаровайте! Върховната съдебна инстанция – ВАС, вече се е произнесла.

Налице е сила на присъдено нещо и казусът не подлежи на пререшаване

Инвеститорите биха могли да търсят правата си за претърпени загуби и пропуснати ползи, както и за опитите да бъде съсипана репутацията им на едни от най-големите инвеститори в България.

Демократичното мислене и поведение уважава безусловно върховенството на закона. Ако този казус стигне в Страсбург, България за пореден път ще загуби делото там.

Ще го допуснем ли?

Проф. Огнян Герджиков е юрист, политик, председател на 39-ото народно събрание (2001–2005 г.) и председател на Комисията по правата на човека и вероизповеданията в 40-ото НС, служебен министър-председател на България в периода януари-май 2017 г.

Носител на орден “Стара планина”, председател на Арбитражния съд на Българската стопанска камара 1999 – 2019 г., професор в Софийския университет “Св. Климент Охридски”.

Ръководител е на Катедрата по гражданскоправни науки при Юридическия факултет към Софийския университет (1993-1997 г.)

СГРАДА ЗЛАТЕН ВЕК

Поради обществения интерес към казуса на сграда ЗЛАТЕН ВЕК, Артекс Инженеринг АД счита, че е необходимо да представи пълната хронология на събитията, както и документите, свързани това. Стремим се да прилагаме висок стандарт както в строителството и архитектурата, така и по отношение  на почтеността и пълната прозрачност.
ЗЛАТЕН ВЕК

HOME АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ – МЕДИЕН АРХИВ

Арх. Весела Мирянова

Арх. Весела Мирянова

Арх. Весела Мирянова: Урбанистичният пейзаж разчита на вдъхновена архитектура Публикация: Мениджър нюз Като доказан архитект Весела Мирянова инвестира в осъществяването на мечтите

Прочетете повече...
Balrec 2023

Balrec 2023

Публикация: gradat.bg Ваlrес 2023: Kaчecтвo вмecтo ĸoличecтвo, пpoгнoзи зa cтaбилизиpaнe нa лиxвитe и cтoйнocтитe нa aĸтивитe Артекс Инженеринг е един от участниците

Прочетете повече...
арх. Весела Мирянова

Арх. В. Мирянова:

Публикация: investor.bg Арх. В. Мирянова: Завърналите се у нас млади хора са новата група купувачи на имотния пазар Строителството засега е адекватно

Прочетете повече...
Арх. Мирянова

Арх. Весела Мирянова

Арх. Весела Мирянова: Домът, строен здравословно, устойчиво и с икономично енергопотребление, спестява за десетилетия и пари, и нерви Доверието на нашите клиенти

Прочетете повече...
Арх. Весела Мирянова

Арх. Весела Мирянова

Арх. Весела Мирянова, председател на Съвета на директорите и съосновател на Артекс Инженеринг АД Последователността е водеща черта на нейния характер. „Откакто

Прочетете повече...

Артекс Инженеринг

Артекс Инженеринг е Компания на годината! Арх. Мирянова: Нашата мисия е да даваме винаги най-доброто! Относно бъдещите планове на компанията тя добави:

Прочетете повече...

АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ

АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ – “Град, поставен на хълм” Над всичко обикновено, стандартно и равно АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ АД, изцяло българска строително-инвестиционна компания, вярва, че

Прочетете повече...
арх. Пламен Пл. Мирянов

БТА – „Артекс“

„Артекс“ обяви, че ще сертифицира бъдещите си проекти по международни стандарти за устойчивост и енергийна ефективност Публикация: БТА Автор: Екатерина Тотева „Артекс

Прочетете повече...
ozarenie-1

ОЗАРЕНИЕ

ОЗАРЕНИЕ – идилията на селцето в големия град Публикация: gradat.bg За да заживеем в приказната омая на зеленината, планинския въздух и ромона

Прочетете повече...
Златен век - Артекс

Отворено писмо

Отворено писмо Всички действия на ДНСК до момента са определени като незаконосъобразни с влязло в сила съдебно решение Във връзка с постановеното

Прочетете повече...
Снимка: Красимир Матаров

Високите сгради

Високите сгради на АРТЕКС – дръзки, емблематични, зелени! Публикация: manager.bg Динамичното ежедневие поставя нови предизвикателства пред градската среда, а изискванията към сградите

Прочетете повече...
Арх. Весела Мирянова

Арх. Весела Мирянова

Не искаме да покоряваме върхове –искаме да ги създаваме Арх. Весела Мирянова,АРТЕКС Инженеринг Публикация: forbesbulgaria.com  Арх. Весела Мирянова, председател на Съвета на

Прочетете повече...
Арх. Пламен Пл. Мирянов

Биожилища

Биожилища с изолация от овча вълна Публикация: marica.bg Биожилища с изолация от овча вълна – това е поредното предизвикателство за „Артекс“. Проектът

Прочетете повече...
Концерт Новорождение

„НОВОРОЖДЕНИЕ“

„НОВОРОЖДЕНИЕ“ – ТЪРЖЕСТВЕН БЛАГОТВОРИТЕЛЕН РОЖДЕСТВЕНСКИ КОНЦЕРТ Миро и Невена Цонева са специални гост-изпълнители в програмата на спектакъла В навечерието на един от

Прочетете повече...
Галерия-Diamant-2-ARTEKS

„Диамант II“

„Диамант II“ – „зелената“ висока сграда в София Публикация в mediapool.bg Oбгъpнaти cъc cтъĸлo, тpитe cгpaди на „Диамант ІІ“ са пример за

Прочетете повече...

Право на отговор

Право на отговор от „АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ“ АД и „АРТЕКС ЗЛАТЕН ВЕК“ ООД: Единствено „скандално“ в случая е поредицата от скандални несправедливости, допуснати

Прочетете повече...
Галерия-Diamant-2-ARTEKS

Сгради – Диамант-2:

Сгради – Диамант-2: Дванайсет от фасетите на съвършенството Публикация: Градът Πoдoбнo нa лъч, пoпaднaл въpxy нaй-цeнeния ĸaмъĸ, пoглeдът ĸъм ДИAMAHT-2 oтĸpивa нoви

Прочетете повече...
Новорождение

НОВОРОЖДЕНИЕ

НОВОРОЖДЕНИЕ Нашият дом е България представя НОВОРОЖДЕНИЕ Концерт за прослава на словото, което стана плът 22 декември 19 часа Театър „THEATRO“ София,

Прочетете повече...
Арх. Пламен Мирянов

Арх. Пламен Мирянов:

Арх. Пламен Мирянов: Архитектурата е следата на човечеството, искаме „Златен век“ да бъде нашата следа Автор: арх. Пламен Мирянов Публикация: Гласове –

Прочетете повече...
sgrada Diamant - ARTEKS

Качеството АРТЕКС

Източник: 24 часа | 18.06.2019 | арх. Пламен Пламенов Мирянов Качеството АРТЕКС Жилищната сграда променя своето обкръжение и принадлежи на обществото. Построеното

Прочетете повече...

Съдът потвърди законността на строежа на Артекс – ЗЛАТЕН ВЕК

обекти

АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ