ЮРИДИЧЕСКО СТАНОВИЩЕ

от ИВАН РУСЧЕВ, д.ю.н., професор в Юридическия факултете на СУ „Св. Кл. Охридски“,

Катедра Гражданскоправни науки, адвокат в АК-Хасково

Пълен текст може да отворите в PDF документ ТУК