Строежът на „Златен век“

сграда Златен век

Строежът на „Златен век“ никога не е бил обявяван за незаконен

И ние, строителите на едни от най-красивите и качествени сгради в страната и десетките хилядите удовлетворени наши клиенти, се чувстваме омърсени от поредната злонамерена атака, организирана от компрометирани личности, които в нечистия си стремеж към кметския пост, са решили да градят предизборна популярност на гърба на семейната ни компания и проекта „Златен век“. Когато вместо човек да се съсредоточи съм съзидателното, той потъпква красивото, за да се докопа до политическите облаги, това е обидно за всички, които искат да живеят в красиви градове. Когато политическата кариера се гради на разрушения и клевети, вместо на съзидание, това означава, че по същия начин ще се осъществява и самата политика.

Строежът на сградата никога не е обявяван за незаконен поради изтекло разрешение за строеж – нито със заповед на началника на ДНСК, нито с решение на съда. Никога.

С решението на ВАС от юли месец тази година, предявеният от АРТЕКС Златен век установителен иск не беше отхвърлен като неоснователен, а само беше оставен без разглеждане по същество, защото ВАС прецени, че дружеството разполага с друг ред за правна защита. От това решение по никакъв начин не произтича извод за невалидност на разрешението за строеж, за незаконност на строежа, а още по-малко за разрушаване на сградата или части от нея.

Нещо повече, през 2021 г., по повод на обжалвана обезпечителна мярка, друг състав на ВАС се произнесе, че същият този иск на АРТЕКС Златен век е допустим и вероятно основателен. На първа инстанция искът беше уважен от АССГ, който прие за установено, че разрешението за строеж е валидно до 2024 г. Горният извод беше на практика възприет и с последното решение на ВАС, в което съдът изрично посочи, че: „… В настоящия случай, от доказателствата по делото се установява, че за ищеца „Артекс Златен век“ ООД е налице правен интерес от установяване на съществуването на правото да извършва строително-монтажни работи, произтичащи от разрешение за строеж № 134/26.01.2007 г. на главния архитект на Столична община, което не е загубило правното си действие, както и правилно приема първоинстанционният съд.“

На база изводите на съда относно валидността на разрешението, отразени в съдебните решения и определения по водените дела, както и с оглед на обстоятелството, че грубият строеж на сградата междувременно бе фактически завършен още в края на 2021 г., ДНСК с изрична заповед прекрати висящото административно производство за спиране на строежа, като намери, че не са налице правни основания за продължаване на такова производство. Нещо повече, ДНСК (като държавен орган под контрола на МРРБ) писмено инструктира Главния архитект да завери грубия строеж на сградата, завършването на който беше установено от ДНСК с Констативен протокол още на 25.07.2022 г. Към настоящия момент е налице валидно издадено удостоверение за завършен груб строеж от 11.10.2022 г., така че на практика съдържанието на разрешението за строеж като административен акт следва да се счита за изчерпано, съответно правата по разрешението – за напълно реализирани и казусът – за приключен.

Същите недобронамерени хора твърдяха, че Артекс Златен век е извършил строителни нарушения. Но две съдебни инстанции с влязло в сила решение на Върховния административен съд по категоричен начин още през 2021 г. установиха, че „Златен век“ стриктно е спазвал разрешението за строеж и правилата за строителство.

Компетентните административни органи и съдът вече многократно се произнасяха по случая. Разпространението в публичното пространство от отделни лица на неверни и манипулативни твърдения за незаконност на сградата ще разглеждаме като умишлени злонамерени действия, целящи директно да увредят имуществените интереси на хиляди ползуватели на построени от нас жилища, а също и строителната компания и нейната репутация. За тези действия ние няма да се поколебаем да защитим клиентите и строителната ни компания с всички законови средства.

Позицията на компанията може да прочетете и в 24 часа