ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ СЪДЪТ ПОТВЪРДИ, ЧЕ РАЗРЕШЕНЕТО ЗА СТРОЕЖ НА „ЗЛАТЕН ВЕК“ Е ВАЛИДНО

сграда Златен век

ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ СЪДЪТ ПОТВЪРДИ, ЧЕ РАЗРЕШЕНЕТО ЗА СТРОЕЖ НА „ЗЛАТЕН ВЕК“ Е ВАЛИДНО

АССГ отново определи акта на ДНСК за спиране на строежа за „незаконосъобразен“

Със свое Решение № 6800 от 19.11.2021 пореден съдебен състав на Административен съд – София-град (АССГ) потвърди, че Разрешението за строеж на „Златен Век“ е валидно, а опитите да бъде спрян строежа – незаконосъобразни.
Решението на съда е подборно аргументирано, съобразено с фактите по казуса, правно и логически издържано в името на справедливостта. Съдът е категоричен:
„Срокът на правно действие на разрешението за строеж е започнал да тече на 19.11.2012, впоследствие трансформиран от 5 години на 10 години, при което изтича на 19.11.2022. Този срок следва да се продължи с периода, през който строителството е спряно с незаконосъобразен административен акт, който е отменен след проведен съдебен контрол. Този период е 24 месеца и 28 дни (от 14.04.2019 до 13.05.2021), което означава, че 17.12.2024 е крайната дата на правното действие на разрешението за строеж.
След като два съдебни състава на Административен съд – София град (АССГ) постановиха в мотивите си, че Разрешението за строеж е валидно най-малко до 19.11.2022 г., сега АССГ се произнесе по същество с диспозитива на решението, че Разрешението за строеж е валидно до 17.12.2024, признавайки правото на удължаване на първоначалния срок на валидност 19.11.2022 г. с времето, през което строежът беше незаконосъобразно спрян от ДНСК.

До последния опит на държавната администрация да спре строежа се стигна след като строителните институции напълно игнорираха предходните решения на съда по казуса.
Съдът не уважи тезата на ДНСК, че срокът на валидност следва да се отчита от откриването на строителната площадка, игнорирайки наличието на презаверка от 2012 г. Незачитането на презаверката на Разрешителното за строеж „би нарушило принципите на законност, правна сигурност, предвидимост и стабилност на правния ред“, се казва в решението на съда.

„Вярвайки във върховенството на закона, продължаваме да се борим за справедлива бизнес среда в България. За пореден път заявяваме, че „Златен Век“ е проект с безупречна документация и валидно Разрешение за строеж. Строителството на „Златен Век“ продължава!“ – категорични са от „АРТЕКС“.

„АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ“ АД
„АРТЕКС ЗЛАТЕН ВЕК“ ООД